LAD-bericht van 28 februari 2000

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD
voor wie de CAO-GGZ geldt

Geachte collega's,

Het is wederom noodzakelijk in actie te komen om compensatie voor crisisdiensten af te dwingen. Al sinds 1996 sleept zich dit probleem voort; van meet af aan heeft de LAD stelling genomen tegen het afschaffen van de regeling zoals die bestond in de CAO-AGGZ. Bij de totstandkoming van de eerste CAO Geestelijke Gezondheidszorg medio 1999 kwamen werkgevers- en werknemersorganisaties niet tot een structurele oplossing. Er werd een werkgroep ingesteld die, met als streefdatum uiterlijk 01 januari 2000, een nieuwe regeling moest opstellen. Dat is dus niet gelukt. Voorstellen van de werknemersorganisaties wees GGZ Nederland ronduit af.

Vorige week woensdag moest het overleg in de werkgroep dan ook worden afgebroken. Hoewel nog een laatste poging wordt gedaan om de werkgevers te overtuigen, verwachten de werknemersorganisaties daar weinig van. Logischerwijze volgt dan een oproep voor

GEZAMENLIJK ACTIEBERAAD
dinsdag 29 februari 2000 om 19.00 uur Beatrixgebouw, Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht

Het is van betekenis ook vanuit onze beroepsgroep een krachtig geluid te horen. Dit is niet alleen in uw eigen belang, maar ook in dat van uw collega's binnen de instellingen en zeker van de continuïteit van de crisis-dienstverlening. Eén ding lijkt al wel duidelijk: zonder acties zal er van werkgeverskant geen beweging komen.

Hoe onwaarschijnlijk op dit moment ook, maar toch valt niet uit te sluiten dat van werkgeverskant alsnog voorstellen komen die tegemoet komen aan de inzet van werknemersorganisaties. Dit zal dan de 29ste aan u worden voorgelegd. Meer voor de hand ligt echter dat een toelichting op de ontstane situatie wordt gegeven. In discussie met u zullen vervolgens de actiebereidheid en de actievarianten in kaart worden gebracht.

U ziet het 't is dus om een aantal redenen belangrijk naar Utrecht te komen!

Met collegiale hoogachting,

dr. Gerard M.H. Tanke,
voorzitter LAD

Zie ook : Psychiaters opgeroepen voor actieberaad

© copyright LAD 2000 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Circulaire en uitnodiging LAD over actieberaad artsen '
Lees ook