OPTA

Persbericht: Mededeling voor de pers

Den Haag 7 maart 2003

In NRC Handelsblad van donderdag 6 maart 2003
wordt een zegsman van OPTA geciteerd met betrekking tot het beslag dat KPN heeft gelegd op tegoeden van Versatel. In deze citaten wordt een verband gelegd tussen dit beslag en handhavend optreden van OPTA met betrekking tot de weigering door KPN om enkele door OPTA in geschillen voorgeschreven tariefverlagingen voor collocatiediensten aan concurrenten op non-discriminatoire wijze te berekenen aan andere concurrenten.

De zegsman van OPTA heeft met de in de citaten genoemde bedragen gerefereerd aan het volgende. In geschiluitspraken heeft OPTA KPN verplicht diverse tarieven voor collocatie (gebruik van ruimte in KPN-centrales voor plaatsing van apparatuur van concurrenten) met terugwerkende kracht tot de aanvang van het geschil, sterk te verlagen. KPN is op grond van het non-discriminatiebeginsel verplicht ook andere concurrenten dan de wederpartij in het geschil deze lagere tarieven door te berekenen. Verschillende concurrenten van KPN, waaronder Versatel, hebben OPTA ingeschakeld om dit bij KPN af te dwingen, omdat KPN niet bereid bleek de tariefsverlaging eigener beweging op non-discriminatoire wijze aan andere concurrenten dan de wederpartij in het geschil te berekenen en het teveel betaalde te verrekenen. OPTA heeft hieromtrent handhavingprocedures jegens KPN gestart. Daarover is hoor en wederhoor nog gaande en zijn eindconclusies nog niet getrokken.

Naar aanleiding van de recente beslaglegging door KPN op tegoeden van Versatel heeft OPTA desgevraagd in het gesprek met NRC Handelsblad gesteld, dat het OPTA niet bekend is of de vorderingen van KPN op Versatel mede betrekking hebben op de aan deze handhavingprocedures ten grondslag liggende problematiek. Bij lezing van het artikel kan de indruk rijzen dat OPTA heeft gesteld dat de beslaglegging door KPN juist verband houden met de betwiste tariefsverlagingen.

OPTA verklaart dan ook, niet te hebben willen stellen dat de vorderingen en beslagleggingen van KPN jegens Versatel verband houden met de in de citaten bedoelde, betwiste tariefsverlagingen. OPTA is niet betrokken bij deze beslagleggingen en heeft daarover geen oordeel. Ook het geciteerde bedrag van tientallen miljoenen moet niet worden gelezen in de context van de beslaglegging, maar slaat op een bredere context. Het ontstane misverstand wordt door OPTA betreurd. Aan KPN en Versatel wordt ter toelichting een brief gestuurd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Citaat OPTA bij beslaglegging KPN op tegoeden Versatel '
Lees ook