Cito

Cito blij met aandacht Onderwijsraad voor zwakke leerlingen

Toetsing nodig, maar absoluut geen examen

'De Onderwijsraad heeft in zijn rapport terecht de noodzakelijke aandacht gericht op zwakke leerlingen', aldus het Cito (Instituut voor Toetsontwikkeling). 'Als het onderwijs er niet in slaagt deze leerlingen minimum 'standaards' bij te brengen, heeft dat desastreuze gevolgen voor hun verdere opleiding en voor hun maatschappelijke ontplooiing. Om vast te stellen of een school erin slaagt de leerlingen die standaarden te laten halen, is toetsing noodzakelijk. Hoe dat zou moeten is nog voorwerp van nadere studie. Er kan in ieder geval geen sprake zijn van een `examen`, zoals in de media is geschreven. Deze op een specifiek kwaliteitsniveau gerichte toetsen hebben een heel ander doel dan de Eindtoets basisonderwijs van het Cito. Die toets is vooral bedoeld voor advisering ten behoeve van de schoolkeuze aan het eind van het primair onderwijs.'

Dat is een eerste reactie van het Cito (Instituut voor Toetsontwikkeling) in Arnhem. Het instituut is blij met het advies van de Onderwijsraad 'Zeker weten'. Naar de mening van het instituut heeft de Onderwijsraad met het rapport baanbrekend en belangwekkend werk verricht. Voor het eerst worden er uitspraken gedaan over wat leerlingen in ieder geval moeten kennen en kunnen na vier jaar en na acht jaar basisonderwijs en aan het einde van de basisvorming. Het instituut hoopt op een grondige discussie over het rapport en is benieuwd naar het standpunt van politiek en onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Jarenlange ervaring
De standaarden zijn ontwikkeld binnen het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) van het Cito, dat al een jarenlange ervaring heeft met het onderzoeken van het niveau van het primair onderwijs. Voor de afsluiting van de eerste fase van het voortgezet onderwijs moeten deze standaards overigens nog worden ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van de standaarden zijn wenselijkheid en haalbaarheid met elkaar verzoend. De haalbaarheid is onderzocht door grote hoeveelheden opgaven en taken door flinke aantallen leerlingen te laten maken. De wenselijkheid is vastgesteld door groepen deskundigen te vragen wat leerlingen minimaal zouden moeten kennen en kunnen. De Onderwijsraad maakt overigens onderscheid tussen de standaard `minimum' en de standaard `voldoende'. Scholen moeten ervoor zorgen dat bijna alle leerlingen in ieder geval de minimumstandaard halen.

Achterstanden
Volgens het Cito zal er nog een kloof overbrugd moeten worden, omdat veel leerlingen, met name die in achterstandssituaties, de standaarden niet halen. Ze missen kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om met succes verder onderwijs te kunnen volgen of volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij. Standaarden bieden een mogelijkheid om dit probleem effectief te lijf te gaan, omdat niet alleen meer wordt volstaan met de constatering dat leerlingen achterblijven. Er wordt nauwkeurig aangegeven wat de leerlingen aan kennis en vaardigheden missen; aan de opheffing van dat tekort moeten scholen doelgericht en met alle kracht werken.

Deel: ' Cito blij met aandacht Onderwijsraad voor zwakke leerling '
Lees ook