Gemeente Borsele


Cliënten van Sociale zaken denken mee

Op 4 maart heeft de gemeenteraad de leden van de commissie Sociale zaken benoemd. Dit bericht haalde niet de voorpagina’s van de dagbladen, maar is voor een deel van de Borselse inwoners zeker van belang. Vanaf nu denken de cliënten van Sociale zaken namelijk mee met het beleid en de uitvoering daarvan! Als lid van de commissie zijn nu 8 personen benoemd die cliënt zijn bij de afdeling Sociale zaken. Deze cliënten zijn niet zomaar benoemd! Er heeft eerst een verkiezing plaatsgevonden onder de uitkeringsgerechtigden en de Wvg-voorzieningsgerechtigden. Op basis van de resultaten van de verkiezingen zijn 4 uitkeringsgerechtigden en 4 Wvg-voorzieningsgerechtigden benoemd. Daarnaast zijn 4 personen benoemd die werkzaam zijn bij of bestuurder zijn van een organisatie die regelmatig met de afdeling Sociale zaken te maken heeft.

Wat zijn de taken van de commissie Sociale zaken?

De commissie Sociale zaken adviseert aan burgemeester en wethouders over alle onderwerpen waarop de afdeling Sociale zaken taken heeft. De belangrijkste zijn het Inkomensbeleid, (bijstandsuitkeringen), Gehandicaptenbeleid (teletaxi en woonvoorzieningen) en het Minimabeleid, (de kwijtschelding en andere vergoedingen). Hoe de advisering precies vorm gaat krijgen staat nog niet vast. De commissie zal dit zelf verder handen en voeten geven.

In Borsele heeft de commissie Sociale zaken al jarenlang in een adviserende rol. Bij de invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet bleek reeds dat enkele uitkeringsgerechtigden belangstelling toonden tijdens voorlichtingsbijeenkomsten voor raadsleden. Deze mensen zijn op dat moment al ingeschakeld voor advisering en zijn ook al lid van de commissie Sociale zaken geworden.

Hoe is het plan voor de invulling van de commissie tot stand gekomen?

Toen in de Algemene bijstandswet een bepaling verscheen dat de gemeente op de een of andere manier inhoud moest geven aan inspraak voor cliënten heeft de gemeente hierop ingespeeld door niet alleen de uitkeringsgerechtigden maar ook de Wvg voorzieningsgerechtigden de kans te geven inbreng te leveren. Er is toen een werkgroep in het leven geroepen dat het voorstel over de invulling van de commissie heeft voorbereid. Deze werkgroep bestond uit twee cliënten en een afgevaardigde van het CNV, ondersteund door het hoofd van de afdeling Sociale zaken. Nadat verschillende varianten waren doorgesproken waren de leden van de werkgroep het erover eens op welke manier de cliëntenparticipatie vorm moest krijgen. De gemeenteraad heeft de adviezen overgenomen en het resultaat is een commissie waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd.

Samenstelling commissie

De samenstelling van de commissie is nu ‘van alle markten voorzien’. De cliënten die lid zijn van de commissie zijn ervaringsdeskundig, want zij weten als geen ander wat het is om afhankelijk te zijn van een uitkering of een voorziening. De afgevaardigden van de vakbonden en welzijnsorganisaties hebben meer inhoudelijke kennis en worden daarnaast "gevoed" door hun achterban. Daarnaast wordt de commissie bijgestaan door ambtenaren die de wetstechnische kennis en de opleiding hebben. Samen staan deze mensen er garant voor om tot een goed beleid en een goede uitvoering daarvan te komen.

Deel: ' Cliënten van Sociale zaken in gemeente Borsele denken mee '
Lees ook