Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO309
Datum: 23 december 1998

Openbare vergadering cliëntenplatform sociale zaken en werkgelegenheid

Op dinsdag 5 januari 1999 is er in het stadhuis aan de Koningshoek een openbare vergadering van het cliëntenplatform van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. De vergadering wordt gehouden in de Campanjezaal en begint om 14.00 uur.

Het cliëntenplatform is in november 1998 geïnstalleerd door wethouder A. Keijzer. In het platform hebben, naast drie personen als vertegenwoordigers van de cliënten van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid, vertegenwoordigers zitting van het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG), de Stichting Ouderenwerk Maassluis (SOM), de Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (SVWM), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis (SSM). Onder voorzitterschap van de heer J.G.P. Weltevrede heeft het platform als functie het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over uitvoeringsaangelegenheden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda
Op de agenda van de vergadering van 5 januari staan onder andere het vaststellen van een gewijzigd reglement voor het platform, een aantal onderwerpen die in de raadscommissie voor sociale zaken op 6 januari aan de orde zullen komen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; Regeling Kinderopvang alleenstaande ouders; Heronderzoeksplan 1999; Sociaal Fonds en Bijzondere Bijstand; Overeenkomst gegevensuitwisseling CVCS; Sociale Kredietverlening en Voortzetting schuldhulpverlening vanaf 1 januari 1999). Ook zal worden gesproken over een afvaardiging naar koepels en deelname aan cursussen, en over de wijze van behandeling van verschillende onderwerpen die op het werkterrein van het cliëntenplatform liggen.

Informatie
De agenda is voor belangstellenden verkrijgbaar bij de secretaris van het platform, de heer J. Pansier van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid (telefoon 5931972). Ook kan men bij hem terecht voor meer informatie, of als men belangstelling heeft om zitting te nemen in het cliëntenplatform. Op dit moment zitten er drie cliënten van de afdeling in. Dit aantal kan worden uitgebreid naar maximaal zeven personen.

Laatste wijziging: 23 December 1998

Deel: ' Cliëntenplatform sociale zaken en werkgelegenheid Maassluis '
Lees ook