Gemeente Brunssum

Cliëntenraad voor Brunssum

Burgemeester Jacobs heeft dinsdag 6 juli de eerste cliëntenraad van Brunssum geïnstalleerd. De doelstelling van deze raad is onder meer het gevraagd en ongevraagd adviseren over de Algemene bijstandswet en het daarmee samenhangende minima- en armoedebeleid. Het gaat daarbij zowel om beleidsvoornemens als om uitvoering van de wet.

De cliëntenraad heeft tien zetels. Hiervan zijn er vijf gereserveerd voor klanten en vijf voor vertegenwoordigers van de professionele instellingen en/of belangengroeperingen. In de startfase is de wethouder van Sociale Zaken, Paul van Betuw, voorzitter. Bij het samenstellen van de cliëntenraad is de gemeente erin geslaagd om een gelijke verdeling te krijgen tussen mannen, vrouwen en doelgroepen (ouderen, alleenstaand, eenouder-gezin e.d.).

Vacature
In de cliëntenraad hebben de volgende personen zitting namens de uitkeringsgerechtigden: mw. M.Pawlak, mw. J.Damen, K.Stevelmans en W. van der Schaft. Voor deze afvaardiging is nog één vacture. Mensen die hierin zijn geïnteresseerd kunnen contact opnemen met mw. Marion Leurs, tel. 5278 464, of met Jan Gerards, tel. 5278 441.

Namens de professionele instellingen zitten de volgende personen in de cliëntenraad: mw. A.Goertz (Maatschappelijk Werk Brunssum), J.Kok (Stichting Ouderen Welzijn), G. van den Broek (FNV), mw. J.Quadvlieg-van dam (Rode Kruis Welfare) en mw. C.Kisters.

Samen
Een van de eerste acties voor de cliëntenraad is aan de slag gaan met het participatieplan (procedures, evaluatie etc). In de startnotitie 'cliëntenparticipatie' zijn hiervoor al kaders aangegeven. Cliëntenraad en gemeente zullen binnen de gegeven uitgangspunten samen de juiste weg zoeken om deze nader in te vullen.

Advies
De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan. Bij elk advies moet de gemeente aangeven wat ermee is gedaan en als ze het advies niet opvolgen, aangeven waarom men afwijkt van de advisering.

Na één jaar wordt de cliëntenraad geëvalueerd.

Deel: ' Cliëntenraad voor Brunssum '
Lees ook