CLM-persbericht

CLM GEEFT TIPS VOOR GROENE CONTRACTEN

Datum: 11 augustus 1999

Groene contracten, schriftelijke overeenkomsten tussen overheden en groepen agrariërs, zijn een veelbelovend instrument om milieuproblemen in de landbouw aan te pakken. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) publiceert daarom een praktische handleiding voor het afsluiten van dit soort contracten.

Vanaf 1 januari 2000 zullen rijk en provincies in hun milieubeleid steeds vaker concrete resultaten gaan eisen van agrariërs. Overeenkomsten op maat, ofwel groene contracten, zijn hierbij voor overheden én agrariërs aantrekkelijk. Agrariërs kiezen zelf milieumaatregelen die het beste passen bij hun bedrijf en ontvangen als tegenprestatie extra geld of vrijstelling van knellende regels. Overheden zien hun beleidsdoelen efficiënt en effectief gerealiseerd.

Afspraak is afspraak
Het CLM, dat het idee voor groene contracten twee jaar geleden lanceerde, heeft hiermee ervaring opgedaan in verschillende proefprojecten. Op verzoek van het Ministerie van LNV brengt het nu een brochure uit, onder de titel Afspraak is afspraak. Het boekje helpt samenwerkende boeren en tuinders op weg bij het afsluiten van contracten op het gebied van natuur, milieu of landschap. Daarnaast is de brochure ook bedoeld voor regionale overheden, die te maken krijgen met een toenemende belangstelling voor contracten bij agrariërs.

Voorwaarden
De laatste jaren zijn er tussen boeren en overheid al diverse meerjarenafspraken gemaakt, convenanten getekend en intentieverklaringen vastgelegd. Die waren vaak te vrijblijvend en bleven steken in goede bedoelingen. Zowel boeren als overheid hebben nu behoefte aan zakelijke afspraken, waarbij agrariërs verantwoording afleggen over prestaties en resultaten en de overheid van haar kant duidelijk aangeeft welke tegenprestatie zij levert. Een voorwaarde voor het slagen van een contract is dat de groep boeren (bijvoorbeeld een natuurvereniging of milieucoöperatie) haar leden voldoende aan zich kan binden om gemaakte afspraken ook na te komen. Bereidheid om compromissen te sluiten en inlevingsvermogen in de problemen van de contractpartner zijn andere factoren die bijdragen tot een succesvol groen contract.

Nadere inlichtingen: Joost Reus, CLM, tel. 030 244 13 01.

De brochure Afspraak is afspraak is onder nummer 410-1999 te bestellen bij het CLM. Hij kost ƒ 15,-. Alle natuur- en milieucoöperaties die bij het ministerie van LNV geregistreerd staan ontvangen de brochure automatisch.

Deel: ' CLM geeft tips voor groene contracten '
Lees ook