Gemeente Tilburg


logo

31-5-99

Club extra start binnenkort in Tilburg

Aangepast sporten voor kinderen met een motorische achterstand

Het college van b&w heeft 9.000,= beschikbaar gesteld voor een bewegingsprogram-ma voor kinderen met een motorische achterstand: Club Extra. Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht zal hiervoor in samenwerking met de stichting BOTS en de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) een driejarig project in Tilburg opzetten. Het project start met drie cursusgroepen per jaar van minimaal acht en maximaal twaalf kinderen. Vanaf woensdag 26 mei tot en met 30 juni is er elke woensdagmiddag van 17.00 - 18.00 uur Club Extra bij gymnastiekvereniging Kunst en Kracht (Van Maarseveenstraat) ter introductie. Bij voldoende aanmeldingen start na de zomervakantie in september een volledig Club Extra programma.

Club Extra
Vanuit de NEBAS is onder de naam Club Extra een bewegingsprogramma ontwikkeld voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar met een motorische achterstand. Bij Club Extra gaat het, behalve om een signaleringsfunctie van kinderen met een motorische achterstand, vooral ook om het terugdringen van bewegingsarmoede. Een kenmerk van Club Extra projecten is het sporten op eigen niveau, in kleine groepen en onder deskundige begeleiding. Naast bewegingsstimulatie heeft Club Extra ook te maken met gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. Tegelijkertijd kan het een middel zijn om onderwijsachterstand terug te dringen. Ruim 70 % van de kinderen die aan Club Extra hebben deelgenomen, wist binnen twee jaar aansluiting te vinden bij een reguliere sportvereniging. Controle na ½, 1 en 2 jaar heeft aangetoond dat deze aansluiting blijvend was.

De sportverenigingen en het onderwijs in Tilburg hebben de wens geuit om Club Extra ook in Tilburg een vaste en structurele plaats te geven. Het Club Extra-project in Tilburg wordt opgezet binnen het overkoepelend project 'Jeugd in Beweging'. Een werkgroep, waarin ondermeer de GGD en de School Begeleidings Dienst vertegenwoordigd zijn, zal het project begeleiden. De totale kosten van het nu op te starten driejarige project worden geschat op 25.000,=. Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht en de NEBAS stellen hiervoor zelf 16.000,= ter beschikking. Voor de resterende 9000,= is een gemeentelijke bijdrage gevraagd. Na drie jaar volgt een uitgebreide evaluatie en wordt besloten of het project al dan niet structureel vorm kan krijgen binnen het beschikbare sportaanbod voor 4-12 jarigen in Tilburg.

Achtergrond
Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 10 % van de schoolgaande kinderen een lichte achterstand heeft in de motorische ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij niet gelijk opgaan met hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen met gymnastiek op school of bij het spelen op straat niet goed meekomen en ook in clubverband durven ze niet mee te doen. Deze kinderen missen zonder extra hulp vaak de aansluiting bij reguliere sportverenigingen en vallen voor goed buiten de 'sportboot'. Een dergelijke motorische achterstand gaat niet vanzelf over en kan van grote invloed zijn op leerresultaten en sociale contacten.

Deel: ' Club extra start binnenkort in Tilburg '
Lees ook