CMHF

CMHF over Miljoenennota en Trendnota 2002

Het geven van een reactie op een Miljoenennota en Trendnota arbeidsvoorwaardenbeleid enkel dagen nadat de gehele wereld is opgeschrikt door een brute terroristische aanslag op onze samenleving, op onze normen en waarden, die zijn weerga niet kent geeft je het besef hoe relatief een dergelijke op zich belangrijke zaak is.

De CMHF wenst zowel de samenleving als geheel, als zeker ook de direct betrokkenen, sterkte bij de verwerking van de gevolgen van deze ingrijpende gebeurtenis en hoopt op een evenwichtige maar ook duidelijke reactie die moet bijdragen aan het uitsluiten van een dergelijke actie naar de toekomst toe. Deze ramp illustreert de kwetsbaarheid van onze westerse samenleving, en tevens de invloed van globale ontwikkelingen op de nationale economische verworvenheden. In dat kader zullen wij ook in onze Nederlandse samenleving de komende maanden de bereidheid moeten hebben op gepaste wijze te reageren op de gevolgen die geleidelijk duidelijk zullen worden. Ook door maatschappelijke organisaties als de vakbeweging zullen lessen getrokken moeten worden uit de recente ontwikkelingen willen wij herhaling in de toekomst kunnen voorkomen.

Hoofdlijnen
Kijkend naar de inhoud van het voorgestelde beleid, zoals dat is vastgesteld voor die ontwikkelingen plaatsvonden, is de reactie van de CMHF op hoofdlijnen als volgt.
Het kabinet kan volgens de CMHF zijn regeerperiode volgend jaar pas behoorlijk afronden als de salarissen van ambtenaren aanzienlijk meer marktconform zijn. Ook modern HRM-beleid en investeringen in de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) moeten van de grond komen. Bij de ICT stelt de CMHF dat het mes aan twee kanten snijdt. De ICT-branche krijgt een welkome impuls door de activiteiten van de overheid en de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid komt op een hoger peil. Dit laatste is zowel goed voor het arbeidsklimaat van de overheidswerknemers als ook voor de relatie met bedrijfsleven en burgers.

Eenzijdig
Het kabinet stelt het komend jaar 1,6 miljard euro beschikbaar voor noodzakelijke veranderingen in het arbeidsvoorwaardenbeleid van de overheid. Het ministerie van BZK noemt dit 'stevig'. De CMHF vindt dit bedrag te laag en bovendien wordt het te eenzijdig aangewend voor slechts enkele sectoren waar de politiek mee wil scoren. Over de hele lijn dienen voor specialistische en hoger opgeleide functies bij de overheid aanzienlijke beloningsachterstanden te worden ingelopen. Zelfs bij een forsere financiële injectie zal het meerdere jaren duren voor die achterstand ten opzichte van de marktsector is ingelopen. Over de gehele linie, wil de CMHF dat de dertiende maand voor de hele sector binnen handbereik komt. Daarnaast zijn meer specifieke aanpassingen nodig voor die functiegroepen waar de achterstand het grootst is.

Onderzoek
Uit recent onderzoek van Deloite & Touche en het salarisverwerkingsbureau ADP blijkt dat het afgelopen jaar de inkomens in de ICT-sector met 9,1% zijn gestegen, bij banken en verzekeraars was een stijging van 8% en bedrijfsadviseurs spannen de kroon met een stijging van 10%. Dit steekt schril af bij de gemiddelde inkomensstijging in de collectieve sector; van gemiddeld 4,9% in 2001.

Incidenteel
Het grote verschil wordt met name veroorzaakt door de sterke stijging van de post incidenteel in het relevante bedrijfsleven, hetgeen in de cijfers van het CPB niet, of in ieder geval in onvoldoende mate, is terug te vinden. Zelfs in sectoren waar de loonontwikkeling boven dat gemiddelde percentage ligt, is het verschil met de markt in het oog springend. Het achterblijven van de individuele beloning bij de overheid maakt de verschillen met de markt van jaar tot jaar groter. Het rapport Van Rijn - over knelpunten op de arbeidsmarkt in de collectieve sector - en de Trendnota 2002 zoeken de oplossing in een meer variabel beloningsbeleid. "Het rapport Van Rijn vindt verrassend snel zijn weg naar de cao-tafels," constateert Martin van Rijn, directeur-generaal management- en personeelsbeleid BZK. In het cao-overleg Rijk praten partijen op dit moment inderdaad over meer ruimte voor prestatiegerichte beloning, uitruilmogelijkheden van werk en vrije tijd en de keuze voor verlenging van de werkweek. Het zijn stuk voor stuk veelbelovende maatregelen die Van Rijn enkele maanden geleden heeft voorgesteld om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en de overheid tot een aantrekkelijke werkgever te maken.

Sprintje
Zoals 'Van Rijn' tot nu toe wordt opgepakt, lijkt het op een hardloper die met een extra sprintje zijn tegenstander denkt in te halen, terwijl hij niet in de gaten heeft dat deze inmiddels een ronde voor ligt vindt de CMHF.
Met investeringen in de ICT kan de kwaliteit van de dienstverlening worden opgekrikt. Daarnaast kan met uitbreiding en beter gebruik van ICT met hetzelfde aantal mensen meer werk worden verzet. Als de overheid erin slaagt de gewenste efficiencyslag te maken, zal extra loonruimte ontstaan. De CMHF vindt dat deze rechtstreeks aan de betreffende sectoren moet toevallen.


---

Deel: ' CMHF over Miljoenennota en Trendnota 2002 '
Lees ook