Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


14 september 1999

CNV-reactie op nieuw belastingstelsel:

"Niet-werkenden met een laag inkomen moeten gecompenseerd worden"

"Niet-werkende mensen met een laag inkomen profiteren te weinig van het nieuwe belastingstelsel, mensen met een hoog inkomen van boven een ton te veel", aldus CNV-voorzitter Doekle Terpstra. Om niet-werkenden met een laag inkomen meer te helpen, stelt het CNV voor om de arbeidskorting te verlagen van fl. 1.500,= naar fl. 1.000,= en de opbrengst hiervan te besteden aan de algemene heffingskorting waarvan werkenden en niet-werkenden kunnen profiteren. Om de voordelen voor de hoge inkomens iets te matigen, wil het CNV dat er geen maximum wordt gesteld aan het huurwaardeforfait. Omdat de middeninkomens er door het nieuwe belastingplan nauwelijks op vooruit gaan, wil het CNV een verlenging van de eerste schijf. Daarnaast is het CNV tegen de voorgestelde beperkingen van het spaarloon.

Het CNV vindt dat Paars 2 te veel de aandacht legt op voordelen voor werkenden. Dat gaat ten koste van niet-werkenden met een laag inkomen. In principe is het CNV er mee eens dat iedereen zo veel mogelijk gestimuleerd moet worden om deel te nemen aan het arbeidsproces. De realiteit is echter dat er velen zijn die dat wel willen, maar niet kunnen. Het CNV vindt dat deze groep ten onrechte achter wordt gesteld in het nieuwe belastingplan. Door de arbeidskorting wordt het verschil tussen loon en uitkering te hoog. Ook moet de knip in de eerste schijf ongedaan gemaakt worden ten gunste van de algemene heffingskorting. Dit draagt ook bij aan een verdere vereenvoudiging van het belastingstelsel. Die algemene heffingskorting moet binnen een leefeenheid overdraagbaar blijven om de positie van samenwonenden waarvan een van de partners kostwinner is te beschermen. Het is nog lang niet zo dat we in Nederland alleen met tweeverdieners te maken hebben. Daarnaast vindt het CNV dat werkelijk gemaakte arbeidskosten aftrekbaar moeten blijven.

De voordelen voor de topinkomens zijn naar het oordeel van het CVN te groot. Daarom wil het CNV geen maximum stellen aan het huurwaardeforfait dat op dit moment fl. 16.800,= bedraagt. Dit betekent bij een huurwaardeforfait van 1.25 procent een bevriezing van het forfait van huizen duurder dan 1.3 miljoen gulden. Over die huizen mag best meer belasting betaald worden. Het CNV is positief over de vergroening van het belastingstelsel en de verlaging van belasting op arbeid. Om de negatieve gevolgen van een hogere BTW-heffing voor mensen met een laag inkomen te compenseren, moet verevening plaatsvinden via de algemene heffingskorting.

///////////////////////////////////

Nadere informatie:
Willem Hooglugt, CNV-woordvoerder tel. 030-2913646, mobiel 06-53837659

Deel: ' CNV "Niet-werkenden met laag inkomen moeten gecompenseerd" '
Lees ook