Centrum voor Arbeidsverhoudingen

CNV Publieke Zaak

CNV Publieke Zaak bestaat 100 jaar op 24 februari 2003

Op maandag 24 februari 2003 bestaat de vakbond CNV Publieke Zaak (tot 20 juni 2002 nog CFO geheten) officieel honderd jaar. Het was op die datum precies een eeuw geleden dat één van de rechtsvoorgangers van de bond in Amsterdam werd opgericht: de Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in Publieken Dienst (NCBPPN). Op 24 februari is het jubileum intern gevierd op het hoofdkantoor en de vijf regiokantoren in Assen, Apeldoorn, Hilversum, Rotterdam en Eindhoven. In november 2003 organiseert CNV Publieke Zaak een jubileumcongres over het thema `De nieuwe sociale kwestie'. Een speciale jubileumcommissie is in het leven geroepen om alle jubileumactiviteiten te coördineren.

De oprichting van deze bond vond plaats in een roerige tijd. Door de slechte arbeidsomstan-digheden en lage salarissen legden arbeiders in 1903 het spoor lam. Deze spoorstaking zette de arbeidsverhoudingen op scherp. De werkgevers gingen door de knieën en de bonden kregen in veel opzichten hun zin.

Uit die tijd dateert de beroemde slagzin: "Gansch het radarwerk staat stil als uw machtige arm het wil." De staking dreigde over te waaien naar andere sectoren en toen greep de regering in. De toenmalige premier, ARP-voorman Abraham `de Geweldige' Kuyper, vaardigde noodwetten uit: ze werden in de volksmond al snel de worgwetten van Kuyper genoemd. Stakingen voor ambtenaren werden verboden.

Patrimonium
Op dat moment was de staking een initiatief van de socialistische vakbeweging. Klaas Kater, de voorman van het christelijke werkliedenverbond Patrimonium, vond het tijd worden dat christelijke arbeiders zich eveneens gingen organiseren. Patrimonium wees principieel de klassenstrijd af. Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van de christelijke vakbeweging.

Opvallend is dat er toen ook al een verwijzing zat naar de `publieke zaak'. Deze bond noemde zich de Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in Publieken Dienst. De naam van de bond wijzigde in de loop der jaren verschillende keren.

Op 20 juni 2002 werd weer teruggegrepen naar de wortels. Want sinds deze datum heet de bond CNV Publieke Zaak en was de naam CFO definitief verleden tijd. Tevens werd op die datum in het kader van het CNV-project corporate identity een geheel nieuwe huisstijl inge-voerd door middel waarvan de christelijke vakbeweging zich met een krachtige en eigentijdse uitstraling positioneert.

Belangenbehartiging en dienstverlening
CNV Publieke Zaak behartigt de belangen van werknemers bij de overheid, in de sector zorg en welzijn en bij instellingen en bedrijven die de overheid heeft verzelfstandigd, zoals KPN, TPG en nutsbedrijven. De bond heeft circa 83.000 leden.

Belangrijke data uit de geschiedenis van CNV Publieke Zaak (1903-2003)
* 24 februari 1903: oprichting Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in Pu-blieken Dienst

* 1903: oprichting in Amsterdam afdeling Vereniging voor Rooms-Katholieke Gemeente-ambtenaren

* 8 september 1917: oprichting Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging AR-KA

* 27 juni 1918: oprichting Nederlandse Christelijke Bond van Verplegenden

* 1 januari 1946: fusie van een aantal protestantse overheidsbonden en de Nederlandse Christelijke Bond van Verplegenden tot Nederlands Christelijke Bond voor Overheidspersoneel (NCBO)
* 16 maart 1946: oprichting Vereniging Protestantse Christelijke Verplegenden (beroepsinhoud). In 1966 werd de naam gewijzigd in Nederlands Christelijke Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden (NCVVV)

* 1 januari 1983: fusie ARKA, NCBO en NCVVV tot CFO (voorheen Algemeen Christelij-ke Federatie van Overheidspersoneel)
* 20 juni 2002: CFO wijzigt zijn naam in CNV Publieke Zaak
---

Deel: ' CNV Publieke Zaak bestaat 100 jaar '
Lees ook