expostbus51--

MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MINJUS: Kwaliteitszorg in de gefinancierde rechtshulp

Wijnand Stevens
070 370 6857

3863

08.11.99

COHEN PLEIT VOOR KWALITEITSZORG IN DE GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie steunt de gefinancierde rechtsbijstandverleners in hun streven naar een kwaliteitszorgsysteem. Daartoe wordt voorgesteld een Steunpunt Kwaliteitsinitiatieven Rechtsbijstand (SKiR) op te zetten. De staatssecretaris vindt het bij het ontwikkelen van en kwaliteitszorgsysteem verstandig gebruik te maken van de ervaringen in andere sectoren zoals de gezondheidszorg, de accountancy en het onderwijs. Ook vindt Cohen dat de sector aandacht moet besteden aan de vraag welke maatregelen in de toekomst worden genomen tegen kantoren of individuele rechtsbijstandverleners die zich aan kwaliteitsbevorderende maatregelen onttrekken. Dat zei de staatssecretaris bij de in ontvangstname uit handen van drs. D.P. Noordhoek van het rapport .Recht op Kwaliteit.. Noordhoek is voorzitter van een werkgroep die de mogelijkheden van een kwaliteitszorgsysteem in de gefinancierde rechtsbijstand heeft onderzocht. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten, VSAN Advocaten, Vereniging voor Rechtshulp, Vereniging Rechtsbijstands Instellingen, de raden voor rechtsbijstand en het Ministerie van Justitie.

De werkgroep constateert in zijn rapport dat de directe invoering van een in al zijn facetten ontwikkeld kwaliteitszorg en -borgingsstelsel nog niet mogelijk is in de gefinancierde rechtsbijstand. Eerst dient de beroepsgroep kwaliteitsbevorderende activiteiten intensiever te stimuleren en ervaring op te doen met diverse vormen van kwaliteitszorg en -borging. De werkgroep ziet vier wegen voor het bevorderen van kwaliteit: (permanente) opleiding, intercollegiale toetsing, klantonderzoek en procesbeheersing. Hij vindt dat rechtsbijstandverleners moeten worden ondersteund en aangespoord om tenminste enkele van de vier wegen te bewandelen.

De werkgroep onderscheidt in zijn toekomstvisie drie vormen van toetsing op kwaliteit: interne toetsing van werkwijze en resultaat door de rechtsbijstandverlener of het kantoor zelf, extern door onafhankelijke collega.s, en zogenoemde metatoetsing van het kwaliteitsstelsel zelf door de beroepsgroep zo mogelijk met betrokkenheid van externe deskundigen. De werkgroep stelt dat met het invoeren van een metatoetsing een beroepsgroep vertrouwen toont in het eigen stelsel van kwaliteitszorg. Bovendien geeft het degenen die een beroep doen op rechtsbijstandsverleners de garantie dat er een onafhankelijke kwaliteitsborging is ingebouwd. De werkgroep constateert dat de uiteindelijke deelname door rechtsbijstandverleners aan het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand af zal moeten hangen van het bestaan van een kwaliteitszorgsysteem op het kantoor en de uitgevoerde toets op het systeem. De werkgroep acht introductie van een structurele toetsing echter pas mogelijk indien voldoende ervaring is opgedaan met verschillende vormen van toetsing.

Met de invoering van het steunpunt door de beroepsgroep zelf kunnen kwaliteitsbevorderende activiteiten in de sector op deskundige wijze worden gestimuleerd en ondersteund. Ook kan er onder verantwoordelijkheid van het steunpunt worden geëxperimenteerd met vormen van toetsing. Het functioneren en effect van het steunpunt zal na twee jaar worden geëvalueerd. De staatssecretaris heeft aangegeven het initiatief ook financieel te willen ondersteunen.

-----------

08 nov 99 16:01

Deel: ' Cohen pleit voor kwaliteitszorg in gefinancierde rechtshulp '
Lees ook