gemeente emmen

bouwprogramma 1999 en indicatieve programma's 2000 t/m 2004

het college van b en w is akkoord gegaan met het bouwprogramma 1999 en indicatieve programma's 2000 tot en met 2004. het programma voor 1999 is goed voor de bouw van ruim 1.000 woningen, die in de periode 2000/2001 zullen worden opgeleverd.

de benodigde voorraadtoename (het saldo van nieuwbouw en onttrekking) voor de gehele gemeente is in de structuurvisie volkshuisvesting '98 geraamd op gemiddeld 575 woningen per jaar tot het jaar 2000 en 400 woningen per jaar in de periode 2000 tot 2005. de werkelijke voorraadtoename bedroeg de afgelopen 4 jaar gemiddeld 510 woningen per jaar. opvallend is de snelle verschuiving in de verhouding huur/koop in de gemeente emmen. het eigen woningbezit is sinds '95 toegenomen van 43,6% naar 51,1% nu, door nieuwbouw van koopwoningen en verkoop van huurwoningen.

het bouwprogramma 1999 omvat 50 projecten voor in totaal ruim 1000 woningen (inclusief vervangende woningbouw en excl. recreatiewoningen parc sandur). samen met de onttrekking van zo'n 100 - 150 woningen zal dit programma naar verwachting resulteren in een voorraadtoename van 850 - 900 woningen in de periode 2000-2001.

circa 74% van het programma betreft koopwoningen en 26% huurwoningen. de huurprojecten in het programma richten zich hoofdzakelijk op gestapelde woningbouw voor senioren in de middeldure (=betaalbare) en dure sector. de projecten koopwoningen zijn voornamelijk gericht op doorstromers naar de duurdere klassen.
op grond van de positie van de kern emmen (concentratiekern/streekcentrum) is circa 64% van het totale bouwprogramma geprogrammeerd in de kern emmen.

uit het programma blijkt, dat de bouwmogelijkheden in erica, barger-compascuum, weiteveen en nieuw-schoonebeek momenteel zijn uitgeput. voor erica wordt momenteel een locatiestudie gedaan naar een toekomstige uitbreiding. voor de kernen barger-compascuum, weiteveen en nieuw-schoonebeek zijn locaties in voorbereiding. bij de geplande locaties in weiteveen en nieuw-schoonebeek is de verwerving van de benodigde gronden problematisch.

in de structuurvisie volkshuisvesting 1998 is aangekondigd dat de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties een woningmarktmonitor zal ontwikkelen. dit voornemen is tevens opgenomen in de prestatie-afspraken met de woningcorporaties. doel van de monitor is het verkrijgen van een dieper inzicht in de ontwikkelingen op de emmense woningmarkt. met name in verband met de herstructureringsopgave en de afstemming hiervan met activiteiten op in- en uitbreidingslocaties wordt een goed inzicht in de ontwikkelingen op de emmense woningmarkt van zeer groot belang geacht.

voor de redactie:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, anita havinga,
tel. (0591) - 68 56 29.
e-mail: a.havinga@emmen.nl

Deel: ' College akkoord met bouwprogramma 1999 gemeente Emmen '
Lees ook