Gemeente Amersfoort

College akkoord met uitvoering Baggerplan Amersfoort; Gezamenlijk plan gemeente en waterschap

datum: 25 februari 2003

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Baggerplan Amersfoort vastgesteld. In dit plan, dat de gemeente samen met Waterschap Vallei & Eem heeft opgesteld, staat een planning voor het baggeren van alle stadswateren in Amersfoort. Eind 2000 is de gemeente, vooruitlopend op het definitieve plan, al begonnen met baggeren op de plekken waar het het meest nodig was. In de eerste fase zijn toen de watergangen van het Soesterkwartier, Kruiskamp/Koppel en Randenbroek gebaggerd, in de tweede fase zijn de watergangen van Hoogland gebaggerd. Inmiddels is het eigendom en onderhoud van alle grotere watergangen overgedragen aan het waterschap. Daarbij is afgesproken dat gemeente en waterschap gezamenlijk zullen gaan baggeren. Dat gebeurt per wijk. De eerstvolgende wijk is Rustenburg, waar dit najaar wordt gebaggerd. Daarna volgen in 2004 Schothorst en in 2005 De Isselt. Tegelijkertijd met het baggeren worden waar nodig de beschoeiingen hersteld of vervangen.

In elke watergang wordt slib afgezet op de bodem, dat is een normaal proces. Het slib bestaat onder andere uit stof, aarde, blad, en afgestorven waterplanten. Ook wordt slib aangevoerd via de riooloverstorten, regenwaterriolen en stromend water van elders. Een teveel aan bodemslib in een watergang kan de doorstroming van het water hinderen. Bovendien verslechtert het bodemslib de waterkwaliteit. Het water wordt troebel door opwerveling van bodemdeeltjes en waterplanten kunnen zich niet goed ontwikkelen. Daarnaast neemt het water teveel voedingsstoffen op uit het bodemslib. Bij warm weer kan er stank ontstaan en soms is er sprake van vissterfte door gebrek aan zuurstof. Door watergangen met een teveel aan bodemslib te baggeren, wordt de waterkwaliteit weer verbeterd.

Deel: ' College akkoord met uitvoering Baggerplan Amersfoort '
Lees ook