Gemeente Ede

Persbericht gemeente Ede, nummer 109 van 23 mei 2002 Nieuw voor oud Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad voor een oriënterende bespreking de kaderbrief aan. De brief is bedoeld om nadere kaders voor het financiële beleid te bepalen. Aanleiding hiertoe is dat de financiële huishouding voor wat betreft het bestaande beleid op orde is, maar geen ruimte biedt voor nieuw beleid wat voortkomt uit het Convenant 2002 - 2006. Daarvoor moeten ruimtescheppende maatregelen worden getroffen en zijn nadere kaderstellende uitgangspunten van de raad nodig. In de kaderbrief wordt aangegeven hoe die kaders bepaald gaan worden. Niet minder maar anders
In het Convenant 2002-2006 zijn de plannen voor de komende vier jaar in grote lijnen vastgelegd. Een globale inventarisatie van dit nieuw beleid vraagt om een structurele extra financiële injectie van 5 à 10 miljoen euro, dit staat nog los van de incidentele uitgaven. Het college hecht eraan dat de inwoners van Ede over een uitstekend voorzieningenpeil beschikken. Dit kost natuurlijk geld, veel geld zelfs. Gelukkig beschikt de gemeente Ede over een gezonde financiële huishouding die tegen een stootje kan, maar voor nieuw beleid zal geld vrijgemaakt moeten worden. In het convenant is afgesproken dat daarvoor allereerst moet worden onderzocht of bestaand beleid kan worden herschikt (nieuw voor oud). Pas daarna kan verhoging van de OZB worden overwogen. Daarom start het college met een traject van herschikking van bestaand beleid. Dit betekent geen bezuinigingsoperatie, maar het bestemmen van bestaande financiële middelen aan andere beleidszaken. Voor een dergelijke operatie wordt de raad dus gevraagd om mee te denken over de nadere kaders. Mede op basis daarvan vindt de uitwerking plaats van eventueel nieuw beleid. Een ambtelijke regiegroep met regelmatige terugkoppeling naar het college, begeleidt en ondersteunt dit proces. Bij de komende programmabegroting 2003 - 2006 zijn de eerste voorstellen te verwachten. Financiën en dualisme
Sinds kort hebben gemeenten te maken met fundamenteel gewijzigde verhoudingen als gevolg van het in werking treden van het duale bestuursstelsel. Het college gaat hoofdzakelijk besturen op basis van de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad. De gemeenteraad houdt in de gaten of het college de gemaakte afspraken op een verantwoorde manier uitvoert. Dit betekent dat ook de financiële functie verandert. De bestaande begroting, rekening en rapportages zullen veranderen en beter moeten aansluiten op de nieuwe rollen van raad en college van Burgemeester en wethouders. Voor dit veranderingsproces is de nota `Van Product tot Programma` opgesteld en maakt onderdeel uit van deze kaderbrief.

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Mildred Top, tel. (0318) 68 08 18.

technische realisatie:
Terrazur

Zoekwoorden:

Deel: ' College B&W Ede biedt gemeenteraad oriënterend gesprek aan '
Lees ook