Gemeente Groningen

19
SEP
15.11

Persbericht

College wil hogere verhuiskostenvergoeding
18-09-2001

Het aantal bezwaarschriften over beschikkingen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) is vorig jaar met een derde afgenomen. Ook de termijn die verloopt tussen het indienen van een aanvraag voor een WVG-voorziening en het uitbrengen van een advies is gedaald. Hetzelfde geldt voor de wachttijd voor het aanbrengen van kleine woningaanpassingen. Daarentegen is het aantal klachten over het WVG-vervoer opnieuw toegenomen. Dit zijn enkele punten uit de Jaarrapportage WVG 2000, die burgemeester en wethouders van Groningen vandaag hebben vastgesteld.

In het jaarverslag doen B&W ook voorstellen voor nieuw beleid. Zo wil zorgwethouder René Paas de verhuiskostenvergoeding met 1.000 gulden verhogen en een bedrag van 50.000 gulden beschikbaar stellen voor twee 'pasruimten' in het nieuwe Hulpmiddelen Centrum. B&W leggen deze voorstellen nu voor aan de gemeenteraad.

Wet voorzieningen Gehandicapten
De WVG biedt aan mensen met een handicap en ouderen voorzieningen op het gebied van vervoer (waaronder ook rolstoelen) en wonen. Het collectief vervoer met de WVG-taxi is een taak van Arriva. In 2000 werden ruim 200.000 ritten met de taxi uitgevoerd. Er kwamen 474 klachten binnen, wat neerkomt op 2,3 per 1000 ritten. In 1999 was dit
1,8 per 1000 ritten. De gemeente voert zeer regelmatig overleg over de uitvoering en verbeteringen in het WVG-vervoer. Voor de periode vanaf juli 2002 wordt het WVG-vervoer openbaar aanbesteed.

Onderzoek naar niet-gebruik verhuiskostenvergoeding Vorig jaar heeft de afdeling WVG van de Hulpverleningsdienst Groningen opdracht gegeven voor een onderzoek waarom mensen geen gebruikmaken van de tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten. Bureau Onderzoek van de dienst Sociale Zaken en Werk heeft dit onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste reden waarom men geen gebruik maakt van de tegemoetkoming is het ontbreken van een geschikte woning. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een gelijkvloerse woning, zo nodig voorzien van een lift.
Een andere conclusie van het onderzoek is dat de huidige tegemoetkoming in de meeste gevallen niet toereikend is. Op basis hiervan stelt het college de raad voor het bedrag met 1000 gulden te verhogen tot 5.668,= ( 2.572).

Nieuw beleid
Na de brand in het Hulpmiddelen Centrum Groningen in januari 2001 is een nieuw centrum in gebruik genomen aan de Koldingweg. Het plan bestaat om hierin een keuken en een sanitaire ruimte in te richten waar de aanvragers hulpmiddelen kunnen passen. Het college wil hieraan 50.000 gulden ( 22.689) bijdragen. Overigens heeft de gemeente door de brand geen financiële schade geleden.
Andere voorstellen van B&W betreffen een onderzoek naar de wensen van - de groeiende groep ouderen ( 30.000 / 13.613) en een eigen onderzoeksbudget voor de Adviesraad voor het gehandicaptenbeleid ( 10.000 / 4.538). Verder wil het college de gebruikers van een fiets met hulpmotor een bedrag van 150 gulden geven voor het opladen van de accu. Zij krijgen dan dezelfde vergoeding als gebruikers van een scootmobiel of elektrische rolstoel.

Deel: ' College B&W Groningen wil hogere verhuiskostenvergoeding '
Lees ook