Gemeente Almere

Persbericht 202

17 juli 1999

Centrummanagement en extra maatregelen
COLLEGE B en W INVESTEERT IN CENTRUM ALMERE BUITEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om- vooruitlopend op het centrumplan Almere Buiten 2010 - extra te investeren in het centrum van dit stadsdeel. Aanleiding hiervoor zijn onder meer de uitkomsten van de meedenkavonden met inwoners van Buiten en diverse gespreksrondes met onder meer eigenaren en verenigingen van winkeliers.

Het college wil graag samen met de eigenaren extra beheersactiviteiten uitvoeren in het centrum. Het is de bedoeling een overeenkomst op te stellen waarin eigenaren, winkeliersvereniging en gemeente afspraken maken over het beheer van zowel de openbare als private ruimte. Daarnaast heeft het college ingestemd met onder meer het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen aan de Rio de Janeirostraat, het plegen van extra groenonderhoud, het aanbrengen van extra verlichting en het vernieuwen van het straatmeubilair (o.a. extra fietsenstallingen en bankjes). Hiervoor is een bedrag van 200.000, - ter beschikking gesteld.

Vervolg

Op dit moment is de gemeente nog bezig met het formuleren van de concept nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum. Hierbij worden de resultaten betrokken van de meedenkavonden die eind '98 werden georganiseerd en de diverse gespreksrondes met eigenaren en winkeliersverenigingen. Na de zomervakantie legt het college van burgemeester en wethouders de concept nota van uitgangspunten voor aan inwoners, eigenaren en winkeliers in Buiten. Na deze tweede consultatieronde vindt de uitwerking plaats van het complete centrumplan Almere Buiten 2010 dat vervolgens naar verwachting in het eerste kwartaal van 2000 wordt voorgelegd aan diverse belanghebbenden.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' College B & W investeert in centrumplan Almere Buiten '
Lees ook