Gemeente Breda

Persberichten

17-02-2003

College vraagt advies over toekomst districtsgewijs werken

Het college van burgemeester en wethouders vraagt advies over de nieuwe invulling van het districtsgewijs werken in Breda en de relatie tussen gemeente en wijk- en dorpsraden hierin. Hiertoe heeft het college de Universiteit van Tilburg gevraagd 'rondetafelgesprekken' met de wijk- en dorpsraden en met een aantal betrokkenen vanuit de gemeente te houden. Aan de hand daarvan brengt de universiteit advies uit over oplossingsrichtingen of vervolgstappen in dit proces. Op basis daarvan bepaalt het college haar standpunt over de toekomst van het districtsgewijs werken.
Het college sluit met deze werkwijze aan bij de wens van de raadscommissie Middelen, Stadsbeheer en Organisatieontwikkeling (MSO) om in gesprek te gaan met de wijk- en dorpsraden.

De opdracht is een vervolg op het advies 'Verwachting en Vertrouwen' dat de Universiteit van Tilburg in maart 2002 heeft uitgebracht. Dit rapport bevatte een analyse en aanbevelingen over de relatie tussen gemeente en wijk- en dorpsraden en het functioneren van het districtsgewijs werken.

De onderzoeker van de universiteit zal in april 2003 advies uitbrengen aan het college van B&W waarin de meningen en gevoelens van de wijk- en dorpsraden over de huidige situatie zijn verwoord. Daarnaast geeft de onderzoeker reële oplossingsrichtingen en vervolgstappen aan.

Het college heeft deze week tevens de activiteitenprogramma's van de districten vastgesteld. In die programma's staan de activiteiten die de gemeente in de verschillende districten gaat uitvoeren of al in gang heeft gezet. De dienstbegrotingen zijn hierbij de leidraad geweest.
De wijk- en dorpsraden worden deze week schriftelijk geïnformeerd over de gesprekken over de toekomst van het districtsgewijs werken en krijgen tevens het procesvoorstel van de Universiteit van Tilburg en de activiteitenprogramma's voor hun district toegezonden.

Breda, 14 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' College Breda vraagt advies over toekomst districtsgewijs werken '
Lees ook