Gemeente Breda

12-06-2002

Kadernota 2003: college werkt voorstellen uit programakkoord verder uit
Het college van burgemeester en wethouders geeft in de Kadernota 2003 de financiële ruimte aan voor de begroting en doet voorstellen voor de besteding ervan. In de Kadernota staan de plannen voor het komende jaar, de financiële kaders daarvoor en de prioriteiten die worden gesteld. Deze Kadernota, de eerste in de bestuursperiode van het nieuwe college, staat in het licht van het programakkoord 2002-2006 en bevat de financiële vertalingen van de voorstellen. Onzekerheden zijn er voor wat betreft de economische ontwikkelingen. Op 25 juni vinden in de gemeenteraad de algemene beschouwingen plaats.

Veel voorstellen voor een periode van 4 jaar.
De afgelopen bestuursperiode zijn veel ontwikkelingen in gang gezet die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Voorbeelden zijn 'Water in de stad', de Spoorzone en de herstructurering van Noordoost en Heuvel. Naast de uitvoering van de eerder genomen besluiten komt voor deze bestuursperiode het accent vooral te liggen op het beheer en onderhoud van de stad. Het gaat hierbij om het beheer van de buitenruimte maar ook het waarborgen van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, het voorzieningenniveau van de Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) en de cultuurparticipatie.

Lastendruk
In het programakkoord hebben de onderhandelaars voor de bepaling van de inflatiecorrectie die op de OZB wordt toegepast, een nieuwe systematiek aangekondigd. In de Kadernota wordt een tariefstijging voorgesteld van 5% wat een gemiddelde is van de loon- en prijsontwikkeling. In 2003 wordt de afvalstoffenheffing beperkt met een totaalbedrag van 0,5 miljoen euro.

Onderwijshuisvesting
In de tweede helft van 2002 wordt een nieuw meerjarig onderwijshuisvestingsplan opgesteld. De realisatie daarvan in de komende jaren, is een belangrijke uitdaging voor het stadsbestuur en de schoolbesturen. De voor deze raadsperiode verstrekte extra impuls van 36 miljoen maakt het mogelijk om een flink aantal noodzakelijke verbeteringen op het terrein van de onderwijshuisvesting te realiseren.

Buitenruimte
De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de stad een hoge prioriteit gekend. Daarbij is het beheer en onderhoud onder druk komen te staan. In de komende jaren wordt extra geïnvesteerd in het opknappen en onderhouden van de buitenruimte. Uitgangspunt is een integraal en interactief beheer van de buitenruimte. Om beheer en onderhoud te verbeteren, wordt in 2003 op drie terreinen een financiële impuls gegeven:
Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud (extra vervangingsinvesteringen) wordt de komende jaren 4,4 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast wordt voor de op beheer gebaseerde verbeteringen in de openbare ruimte euro 2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het intensiveren van het dagelijks beheer en onderhoud (verhoging van het exploitatiebudget) wordt tot en met 2006 elk jaar 3,4 miljoen euro ingezet (totaal 13,6 miljoen euro).

Westflank
De uitvoering van het project Oost- en westflank gaat in deze bestuursperiode van start. De eerste fase bestaat uit het terugbrengen van water in de stad. Voorgesteld wordt om het geld dat beschikbaar is voor het totale project Oost- en Westflank, met voorrang in te zetten op het heropenen van de haven en het terugbrengen van water op de Markendaalseweg.
Die middelen worden aangevuld met 5,4 miljoen euro, dat gereserveerd stond voor de aanleg van een watermachine in Breda Noordoost. Daarmee is voor het project Westflank in totaal 29,5 miljoen euro beschikbaar. Het plan Waterakkers wordt dan later of anders gerealiseerd. Hiertoe wordt dit plan opnieuw in studie genomen.

Cultuur
De cultuurnota wordt geactualiseerd met daarin aandacht voor onder andere stimulering van amateurkunst, versterking van cultuurparticipatie, beheer en onderhoud van de bestaande cultuurvoorzieningen en evenementenbeleid. Met ingang van 2003 worden aan de hand hiervan jaarlijks werkplannen per beleidsterrein vastgesteld met prestatieafspraken en een daaraan gekoppeld taakstellend budget. Vanaf 2003 wordt elk jaar (tot en met 2006) 0,9 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld voor knelpunten in de bedrijfsvoering en het subsidiebeleid. In 2003 wordt het definitieve ontwerp voor het Museum voor grafische vormgeving voorgelegd aan de raad. Naar verwachting kan dat jaar de (ver)nieuwbouw starten.

Integrale veiligheid
Voor de toekomst is een integrale benadering van regulering en handhaving op het gebied van milieu, woningbouw, buitenruimtegebruik, openbare orde en veiligheid nodig. Er komt een integraal veiligheidsplan, waarin de componenten sociale veiligheid en fysieke veiligheid worden uitgewerkt. Om de regels op het gebied van veiligheid beter te handhaven wordt de eenmalige verhoging van het budget voor 2002 met ingang van 2003 structureel gesteld op een bedrag van 150.000,- euro. Het totaalbedrag voor handhaving veiligheid (385.000,- euro) wordt aangewend voor de uitvoering van vier actieprogrammas: brandveiligheid, horeca, evenementen en risicovolle bedrijven.

Verkeer
Het Verkeersplan moet nog dit jaar uitmonden in een meerjarig maatregelenpakket. In de komende jaren wordt, steeds bij de begroting, jaarlijks een uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Bij het opstellen van dit programma wordt, mede in het kader van werk-met-werk-maken, rekening gehouden met de programmering van reconstructies. Bij de Begroting 2003 wordt een programma voor verkeer en vervoer voor dat jaar voorgelegd. Voor 2003 zijn, voor reeds benoemde verkeer- en vervoerprojecten, al middelen in de investeringsplanning opgenomen. Hieraan wordt 1 miljoen euro toegevoegd.

Jeugd- en jongerenwerk
In 2003 worden de mogelijkheden van jongeren om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten verder uitgebreid. Hiertoe worden in buurthuizen en gemeenschapshuizen jongerenruimten gerealiseerd en komen in de woonomgeving mogelijkheden waar jongeren elkaar kunnen treffen. Voor de professionele begeleiding van het jeugd- en jongerenwerk is voor de periode 2003-2006 in totaal 0,8 miljoen euro uitgetrokken. In overleg met het veld wordt dit project in de tweede helft van 2002 uitgewerkt. Dit moet resulteren in een subsidie- overeenkomst voor de periode 2003-2006. Doelen, aanpak, prestaties en subsidies worden hierin vastgelegd. In afwachting hiervan wordt voor de jaren 2003-2006 een bedrag van 0,2 miljoen euro per jaar gereserveerd.

Volkshuisvesting
In deze bestuursperiode moet een integraal woonbeleid vorm krijgen. De inzet is om jaarlijks indien mogelijk een bedrag van 1,4 miljoen euro uit de algemene middelen te storten in het Fonds volkshuisvesting. Voor 2003 wordt dit bedrag gevonden in de middelen voor stedelijke vernieuwing. Bij de begroting voor 2003 wordt op de totale besteding van het geld voor stedelijke vernieuwing teruggekomen. In de komende tijd moet ook het gewijzigd grondbeleid gestalte krijgen. Onderdeel hiervan is het hanteren van een marktconforme grondprijs voor sociale nieuwbouw.

Breda, 12 juni 2002

Deel: ' College Breda werkt voorstellen uit programakkoord verder uit '
Lees ook