Gemeente Deventer

College kiest voor parkeergarage Welle/Zandpoort

Het college van burgemeester en wethouders heeft een pakket maatregelen voor de herinrichting binnenstad vastgesteld. Het belangrijkste voorstel is om onder de Welle/Zandpoort een parkeergarage te bouwen. Naast de inhoudelijke argumentatie over de pros en contras van de locaties Brink en Welle is ook het element bestuurlijk draagvlak van groot belang voor de te maken keuze. Geconstateerd is dat er onvoldoende bestuurlijk draagvlak bestaat voor het aanwijzen van de Brink als parkeerlocatie. Er is wel bereidheid een parkeergarage onder de Welle een daadwerkelijke kans te geven. Het is echter noodzakelijk dat meer inzicht ontstaat in de (financiële) consequenties van deze locatie.

Op korte termijn wil het college de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren. Hiertoe wordt een actieplan opgesteld. Daarnaast presenteert het college het herinrichtingsplan kernwinkelgebied aan de raad. Verder stelt het college een samenwerkingsovereenkomst met het MKB (Midden en Kleinbedrijf) en de VCOD (Vereniging Commercieel Onroerend goed Deventer) voor.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het planontwikkelingsproces van de parkeergarage Welle onder leiding van een onafhankelijk adviseur plaats te laten hebben. Deze adviseur moet als eerste een programma van eisen aan het college aanbieden. Op basis hiervan stelt de adviseur een bouwteam samen. Dit team maakt een voorlopig ontwerp en stichtingskostenopzet voor de garage. Door een mogelijke exploitant vroegtijdig te betrekken bij het ontwerp van de garage kan worden bereikt dat er betrokkenheid en draagvlak voor het ontwerp bij de exploitant ontstaat. Door te eisen dat ook het op basis van dit ontwerp (en andere relevante exploitatievariabelen) het exploitatieresultaat wordt becijferd, ontstaat inzicht in de financiële consequenties van de Welle-garage. Gelijktijdig wil het college onderzoeken onder welke condities een samenhangende exploitatie betaald parkeren door een particulier exploitant te realiseren is.

Herinrichtingsplan kernwinkelgebied

Aan de gemeenteraad wordt ook het herinrichtingsplan kernwinkelgebied (inrichting van straten, straatmeubilair, verlichting, enzovoorts) voorgelegd. Het streven is om zo spoedig mogelijk met de daadwerkelijke uitvoering hiervan te starten. Als gebleken is dat er onder de winkeliers/eigenaren in het kernwinkelgebied voldoende bereidheid bestaat om een financiele bijdrage in de kosten van het herinrichtingsplan te leveren wordt samen met het bekostigingsbesluit aan de gemeenteraad voorgesteld een krediet voor de uitvoering van dit herinrichtingsplan beschikbaar te stellen. Dat maakt echter noodzakelijk dat nu wordt gestart met het samenstellen van bestek en tekeningen en de aanbestedingsprocedure. Daadwerkelijke gunning is pas na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet.

In het raadsvoorstel is aan de gemeenteraad gevraagd de uitgangspunten van het herinrichtingsplan vast te laten stellen en daarna het plan voor inspraak vrij te geven. Gelijktijdig wordt gestart met de draagvlakmeting onder eigenaren en/of ondernemers. Daarna wordt op basis van deze reacties aan de gemeenteraad het plan ter definitieve vaststelling aangeboden en neemt de raad ook een definitief besluit over de financiering van het plan.

Het college stelt de raad voor enkele kredieten beschikbaar te stellen om de uitvoering van de plannen voor het kernwinkelgebied van de binnenstad mogelijk te maken: een krediet van 1.290.000 gulden voor de in 2000 te maken planontwikkelingskosten; een krediet van 180.000 gulden voor de aanleg van een proefstuk bestrating en 400.000 gulden voorbereidingskosten van de uitvoering van het herinrichtingsplan kernwinkelgebied.

Actieplan bereikbaarheid binnenstad

In het raadsvoorstel wordt een actieplan voor de bereikbaarheid van de binnenstad aangekondigd. Het is van het grootste belang op korte termijn maatregelen te treffen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de binnenstad. Hiertoe behoren onder meer de routing- en verwijsborden naar parkeerplaatsen maar ook het parkeren zelf. Aan dit plan en aan de uitvoering ervan wordt bestuurlijk en ambtelijk hoge prioriteit gegeven.

In de plannen voor de herinrichting binnenstad wil het college ook nadrukkelijk meer aandacht besteden aan de fietsers en de fietsenstallingen. Het college wil hiervoor op korte termijn met een voorstel naar de raad komen.

Samenwerkingsovereenkomst

Het college wil met MKB en VCOD een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Dit is een document waarin MKB, VCOD en gemeente verklaren zich in te spannen voor het realisaten en financieren van de herinrichting kernwinkelgebied. Op dit moment is het overleg tussen MKB, VCOD en gemeente nog niet afgerond. Voorshands wordt er echter vanuit gegaan dat de besturen van MKB en VCOD bereid zijn de inhoud en strekking van deze overeenkomst met een positief advies voor te leggen aan de ledenraad van hun vereniging.

Stadsmanager

Aan het MKB is toegezegd om bij te dragen in de kosten van de stadsmanager. De taak van de stadsmanager is om de communicatie tussen de gemeente, de ondernemers, MKB en VCOD te optimaliseren. Daarnaast verleent de gemeente aan het MKB een tijdelijke bijdrage in de extra kosten, die het MKB moet maken in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting kernwinkelgebied. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Sociaal Economisch Beleid. Voorwaarde tot verlening van deze bijdrage is wel dat MKB en VCOD beiden overgaan tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Deel: ' College deventer kiest voor parkeergarage Welle/Zandpoort '
Lees ook