gemeente deventer

persbericht

week 12, 24 maart 2000

mkb en vcod tekenen samenwerkingsovereenkomst voor herinrichting kernwinkelgebied niet

college gaat gemeenteraad voorstellen baatbelasting voor kernwinkelgebied in te voeren

het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen het herinrichtingsplan
kernwinkelgebied vast te stellen en uit te voeren. eerder was het plan om via een gezamenlijk initiatief van gemeente en mkb/vcod een draagvlakmeting onder
eigenaren/ondernemers te houden. het verkrijgen van draagvlak moest uitmonden in het sluiten van
kostenverhaalovereenkomsten met individuele eigenaren. mkb en vcod hebben op 2 maart aan het college meegedeeld thans niet bereid te zijn tot ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst. zij geven in een brief aan dat de bereidheid van pandeigenaren om op basis van
vrijwilligheid bij te dragen in de kosten van het herinrichtingsplan thans niet aanwezig is. dit standpunt wordt ingenomen omdat naar mening van mkb en vcod niet wordt voldaan aan de condities, zoals die naar mening van mkb en vcod in de nota ‘deventer binnenstadsperspectief’ zijn verwoord. het college stelt de raad nu voor om met betrekking tot het kostenverhaal herinrichting
kernwinkelgebied geen draagvlakmeting onder
pandeigenaren/ondernemers te houden en rechtstreeks over te gaan tot invoeren van een baatbelasting.

de gemeenteraad heeft eerder op 24 januari met betrekking tot het herinrichtingsplan kernwinkelgebied uitgesproken een deel van de kosten van het herinrichtingsplan te willen financieren via een bijdrage van de eigenaren van de in het plangebied gelegen panden. eerst volgende stap in dit proces was een door vcod, mkb en gemeente te tekenen samenwerkingsovereenkomst. de overeenkomst drukt de gezamenlijke participatie en verantwoordelijkheden van alle bij de herinrichting betrokken uit. een
draagvlakmeting zou deze overeenkomst moeten steunen.

Zoekwoorden:

Deel: ' College Deventer wil baatbelasting kernwinkelgebied '
Lees ook