Gemeente Ede

2001 vast

Persbericht gemeente Ede, nummer 104 van 21 mei 2002 College stelt Jaarrekening 2001 vast Het college van B. & W. heeft vandaag de jaarrekening 2001 vastgesteld. Vorig jaar was op vele fronten een succesvol jaar, de gemeente heeft veel gedaan om het voorzieningenniveau voor de inwoners op peil te houden. Financieel laat de jaarrekening een nadelig resultaat zien zoals verwacht in de Najaarsnota. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder andere dat een aantal zogenaamde `open einde` regelingen meer hebben gekost dan begroot, net als de bedrijfsvoering. De gemeente gaat de komende tijd dit tekort aanpakken door te kijken of bestaand beleid kan worden herschikt en door een strengere budgetdiscipline. Succesvol jaar Het afgelopen jaar is een aantal belangrijke projecten succesvol afgerond, bijvoorbeeld de oplevering van Cultura en het verhogen van de verkeersveiligheid door het invoeren van 30km-zones. Nieuwe projecten werden gestart, zoals het doortrekken van de A30 en de reconstructie van de N224. Op tal van beleidsterreinen werd veel werk verzet, bijvoorbeeld op het gebied van de kinderopvang, de onderwijshuisvesting, het vervangen van openbare verlichting, inkomensvoorzieningen en ouderenzorg. In financieel opzicht werd in de begroting voor 2001 rekening gehouden met een nadeel van 2 miljoen euro. Eind vorig jaar bleek in de najaarsnota dat het begrote nadeel in werkelijkheid groter zou worden. Uiteindelijk blijkt in de jaarrekening dat het jaarresultaat over 2001 3 miljoen euro nadelig is. Alhoewel er diverse redenen zijn geweest die tot dit resultaat hebben geleid, blijkt dat de zogenaamde `open einde` regelingen (zoals de Wet Voorziening Gehandicapten en Leerlingenvervoer) in belangrijke mate tot dit nadelige resultaat hebben bijgedragen. Ook de bedrijfsvoering (onder meer onderhoud en energie van gemeentegebouwen) kostte meer dan begroot en de algemene inkomsten van de gemeente bleven aanzienlijk achter op de geraamde bedragen. In het algemeen geldt dat voor het terugdringen van toekomstige tekorten - nog meer dan in het verleden - aandacht zal zijn voor het omgaan met financiële budgetten. Om dit te bereiken zijn er al een interne maatregelen getroffen zoals centralisering van de financiële administratie en een verbeterd financieel systeem. DOE
In het verleden is de reserve Duurzame Ontwikkeling Ede gecreëerd. Uit de reserve DOE worden onder anderen zaken betaald als de herontwikkeling van Hof van Gelderland, de kwaliteitsimpuls binnensport en de herhuisvesting musea. Voor deze reserve was in de begroting 2001 extra geld geraamd. In de jaarrekening 2001 is hiermee rekening gehouden. Uiteindelijk leidt dit tot een toename van de reserve DOE met 1 miljoen euro en een afname van de algemene reserves met 4 miljoen euro. Commissies en gemeenteraad
Het college van B. & W. heeft vandaag de jaarrekening 2001 vastgesteld. De gemeenteraad stelt de jaarrekening definitief vast in de raadvergadering van 4 juli. Tussen 4 juni en 13 juni zal dit onderwerp ter sprake komen in de diverse raadscommissies.
---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Mildred Top, tel. (0318) 68 08 18.

technische realisatie:
Terrazur

Deel: ' College Ede stelt Jaarrekening 2001 '
Lees ook