Gemeente Haarlem

Besluit over financiering volgt komend voorjaar

College akkoord met nieuwbouwplannen Patronaat

Het college van burgemeester en wethouders bevestigd op dinsdag 28 september een van de afspraken die in het collegeprogramma zijn gemaakt: het Patronaat krijgt een nieuwe passende huisvesting. Het Programma van Eisen en de daarbij behorende ruimtelijke verkenningen en financiële vertaling zijn akkoord bevonden. Uit onderzoek is gebleken dat het nieuwe gebouw, dat ruimte moet bieden aan een grote en een kleine zaal en alle ondersteunende ruimten, op huidige locatie ontwikkeld kan worden.

Er is nog geen duidelijkheid over de wijze waarop de nieuwbouw gefinancierd gaat worden. Het college zal hierover en over andere voorgenomen investeringen eerst in het eerste kwartaal van het komende jaar besluiten gaan nemen.

De projectgroep heeft met het voorliggende B&W-besluit de opdracht gekregen het plan verder te ontwikkelen. Dat betekent dat de architectonische verkenningen van start gaan.

Programma van Eisen

De definitiefase, die met dit collegebesluit is afgerond, omvat een serie onderzoeken en resultaten. Het voorlopige Programma van Eisen is op verschillende aspecten verder uitgewerkt en een aantal noodzakelijke aanpassingen op de wensen en eisen waren nodig. De wens was duidelijk aanwezig om het nieuwe Patronaat op de huidige locatie (Zijlsingel 2) te bouwen. Dat betekent dat het nieuwe gebouw op de beschikbare ruimte moet worden ingepast en dat bijzondere omgevingsfactoren het kader vormen, zoals de achterliggende woonwijk die geen overlast mag ondervinden van de activiteiten in het Patronaat.

De gewenste multimediaruimte, popoefenruimte, laad- en losstraat en inpandige fietsen stalling zijn ruimtelijk en financieel niet inpasbaar gebleken. Voor laden en lossen en het stallen van de fietsen is een andere oplossing gevonden, de twee andere ruimtes zijn voorlopig in de uitgangspunten voor de nieuwbouw geschrapt. Uit het Programma van Eisen is ook de wens van gefaseerde bouw los gelaten vanwege de enorm hoge kosten die daaraan verbonden zijn. Dit betekent overigens wel dat het Patronaat gedurende een paar maanden op een andere locatie moet programmeren.

Ateliers

In het huidige gebouw van het Patronaat zijn een aantal ateliers ingericht. Het uitgangspunt is dat de kunstenaars na de sloop van het oude Patronaat een andere locatie krijgen toegewezen. In overleg tussen gemeente en kunstenaars is een aantal alternatieven benoemd. In het genomen besluit is afgesproken dat de haalbaarheid van deze locaties wordt onderzocht en dat op basis van de resultaten van het onderzoek een definitieve keuze wordt gemaakt.

Andere functies in de nieuwbouw

Stedenbouwkundig is het wenselijk aan de Zijlsingel een pand te herbouwen dat dezelfde hoogte heeft als het huidige gebouw en de naastgelegen panden. Het nieuwe gebouw krijgt daardoor meer ruimte dan het Patronaat nodig heeft. De gemeente gaat onderzoeken op welke manier deze ruimte het beste ontwikkeld kan worden. De voorkeur gaat daarbij uit naar een functie die geld genereert, bijvoorbeeld de verhuur van kantoorruimten. De mogelijke invulling, kantoren of wellicht een goedkoop hotel, wordt op korte termijn onderzocht.

Nu de definitiefase is afgerond, start de ontwerpfase. Deze fase bestaat onder andere uit de architectonische verkenning, de architectenkeuze, uitvoering van onderzoeken naar: alternatieve locatie ateliers, de overige functies in de nieuwbouw, milieubesparende maatregelen, sponsormogelijkheden, de beste verkeersituatie rondom de ontsluiting van het pand en een saneringsonderzoek.

Voor het Garenkokerskwartier is een herziening van het geldende bestemmingsplan in voorbereiding. De nu vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden van de nieuwbouw van het Patronaat worden hierin verwerkt.

De selectie van de architect gaat begin volgend jaar van start. Het ontwerp en de voorbereidingen voor de bouw zullen duren tot eind 2001. Als alles volgens planning verloopt kan het nieuwe Patronaat in 2004 haar deuren openen.

30 september 1999

Deel: ' College Haarlem akkoord met nieuwbouwplannen Patronaat '
Lees ook