Gemeente Hilversum


COLLEGE GAAT VERDER MET WEGEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 26 januari 1999 besloten hoe het verder wil gaan met het verkeersbeleid in Hilversum. Dit is vastgelegd in de Nota Verder met Wegen, gecombineerd met een aanbiedingsbrief van het college.

Uitgangspunt blijft het in 1996 vastgestelde Plan Wegen. Omdat de uitvoering op een aantal punten tot discussie heeft geleid, heeft het college bekeken of bijstelling noodzakelijk of mogelijk is. In de afweging zijn ook wijzigingsvoorstellen van de vorige wethouder Verkeer betrokken.

Eendrachtig en voortvarend

De afgelopen periode is te veel onduidelijkheid ontstaan over het verkeersbeleid. Mede daardoor is vertraging opgelopen in de uitvoering. Het college wil een einde maken aan de verwarring. Het wil de komende periode de verkeersproblemen in Hilversum eendrachtig en voortvarend aanpakken.

Concreet betekent dit:

- de binnenring snel definitief inrichten

- het tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp tussen het Gooilandplein en de Beatrixtunnel voorlopig handhaven

- een ´foetspad´aanleggen in de Krugerbocht
- éénrichtingsverkeer op de kop van de Neuweg heroverwegen

Samen met andere overheden

Het besluit van het college is onderdeel van een totaal pakket aan maatregelen om de verkeersproblematiek te beheersen. Een deel van de verkeersproblemen in Hilversum is gemeente-overstijgend en moet daarom samen met andere overheden worden aangepakt. Via de buitenring bijvoorbeeld sluipen auto´s die niet in Hilversum zelf hoeven te zijn, tussen de A27 en de A2. De minister van Verkeer & Waterstaat heeft de buitenring opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Een studie naar mogelijke oplossingen is al gestart en zal in 1999 afgerond worden. Nog voor de zomer wordt een bestuurlijke keuze gemaakt.
Doel is zowel een betere doorstroming aan de zuidzijde van Hilversum als een betere bereikbaarheid van het Media Park te waarborgen.

Verbetering van de bereikbaarheid
Omdat de studie naar oplossingen voor de buitenring nog enkele jaren zal duren, laat het college samen met het NOB, op korte termijn de bereikbaarheid van het Mediapark verbeteren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een rotonde bij de Wereldomroep en een extra ontsluiting op de Insulindelaan.
Ook de barrièrewerking van het spoor dwars door Hilversum wil het college oplossen. Ondertunneling van het spoor (het spoor ondergronds) is een traject van lange adem. Om op korte termijn de barrièrewerking te verminderen wil het college in het stationsgebied één of twee dwarstunnels aanleggen voor auto- en fietsverkeer. De gemeente gaat ondertussen voortvarend aan de slag met het opknappen en herinrichten van wegen in Hilversum. Er ligt inmiddels een uitgekiend Bereikbaarheidsplan, waarin de projecten die in 1999 worden uitgevoerd, op elkaar zijn afgestemd. Door wegwerkzaamheden, rioolwerkzaamheden en bouwprojecten, die hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, wil het college de bereikbaarheid van de binnenstad zo goed mogelijk regelen.

Binnenring snel en definitief inrichten

Het college wil zo snel mogelijk starten met de voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de binnenring. De helft van de binnenring is inmiddels ingericht met één rijstrook in één richting tegen de klok in. Voorgesteld wordt om de voorbereidingen voor het resterende deel inclusief de Koninginneweg in 1999 op te pakken, zodat de uitvoering in 2000 van start kan gaan en in 2001 kan worden afgerond.

Geen aanpassingen aan al heringerichte wegen

Over een aantal projecten uit Plan Wegen vindt op dit moment discussie plaats. Het college heeft ervoor gekozen om reeds uitgevoerde herinrichtingsprojecten niet opnieuw aan te passen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Langestraat, Knoop West, en de Oude Torenstraat/Brinkweg. Aanpassing zou forse kapitaalsvernietiging betekenen.

Tweerichtingsverkeer Schapenkamp tussen Gooilandplein en Beatrixtunnel voorlopig handhaven

Het college heeft in oktober afgesproken dat over het tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp tussen het Gooilandplein en de Beaxtrixtunnel deskundig advies zou worden ingewonnen. Aangezien de Schapenkamp op dit moment tweerichtingsverkeer is, is het mogelijk om ervaringen op te doen in de praktijk. Het college stelt voor om - in plaats van een extern onderzoek- via deze vorm van praktijkonderzoek de verwachte effecten te toetsen.

Als de binnenring definitief is ingericht, wil het college na een zekere periode, bekijken hoe dit deel van de Schapenkamp functioneert en besluiten of de huidige situatie wordt gehandhaafd of dat de oorspronkelijke gedachte van het éénrichtingsverkeer uit Plan Wegen alsnog moet worden uitgewerkt.

Het is niet de bedoeling van het college om de gehele Schapenkamp in te richten als tweerichtingsweg, omdat dan een hoofdas ontstaat dwars door de stad waardoor de binnenring niet kan functioneren zoals bedoeld.

Een ‘foetspad’ in de Krugerbocht

Het idee van de vorige wethouder Verkeer om aan de zuidzijde van de Krugerbocht een ‘foetspad’, een combinatie van fiets- en voetpad, aan te leggen wordt overgenomen. Het college ziet het ‘foetspad’ als een tijdelijke maatregel ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers. Het kan omdat het aantal voetgangers ter plaatse gering is.

Tijdelijk, omdat het college vast houdt aan het voorstel uit Plan Wegen om in de Krugerbocht vrijliggende fietspaden aan te leggen. De verwerving van grond, die hiervoor moet plaats vinden, neemt veel tijd in beslag. Het college vindt het, gezien de kwetsbare positie van de fietser op dit punt, wenselijk om alvast een verbetering aan te brengen.

Eénrichtingsverkeer op kop van Neuweg heroverwegen Het huidige éénrichtingsverkeer op de Neuweg tussen de Langestraat en de Koningstraat is onderwerp van een politieke en maatschappelijke discussie. Het college heeft de optie van tweerichtingsverkeer uitgebreid besproken en is tot de conclusie gekomen dat er veel bezwaren aan kleven. De beschikbare breedte is bij tweerichtingsverkeer te smal voor vrijliggende fietsvoorzieningen of fietsstroken, waardoor de fiets over een lengte van circa 20 meter op de rijbaan terecht komt. Aanwezige parkeervakken op de Neuweg moeten komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de laad- en losplaats op de Langestraat. Bovendien moeten de kruispunten Koningsstraat/Neuweg en Neuweg/Langestraat worden gereconstrueerd. Nu de exacte gevolgen in kaart zijn gebracht, is een afgewogen besluit mogelijk. Het college hecht eraan dat de raadscommissie Verkeer en Buurt zich hier over uitspreekt en zal zich neerleggen bij dat besluit.

Communicatie over het hoe en waarom

Het college wil de komende periode veel aandacht besteden aan communicatie over het hoe en waarom van het verkeersbeleid. Er worden nieuwe kanalen gezocht om ervoor te zorgen dat bewoners en bedrijven beter worden geïnformeerd. Half februari wordt de Klankbordgroep, die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van Plan Wegen, uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst.
Het voorstel van het college zal op 22 februari worden behandeld in de raadscommissie Verkeer en Buurt. Voor meer informatie over het voorstel kunt u contact opnemen met mevr. B. van der Heide (629 28
81). Voor meer informatie over het Bereikbaarheidsplan 1999 kunt u contact opnemen met dhr. W. Kamer (629 23 97).

Deel: ' College Hilversum verder met verkeersbeleid '
Lees ook