Gemeente Enschede

COLLEGE GEEFT KWALITEITSIMPULS ENSCHEDE EXTRA DIMENSIE IN DE MEERJARENBEGROTING 2000-2004

Enschede, 24 maart 2000

De stad Enschede begint zich prima te ontwikkelen. De contouren daarvan zijn zichtbaar en merkbaar. Het college van PvdA/VVD/CDA heeft dit mede mogelijk gemaakt door de financiële- en beleidsmatige injecties van de afgelopen jaren. Met de economische wind in de zeilen en gecombineerd met een krachtige, gemeentelijke kwaliteitsimpuls van vele miljoenen gaat het voorspoedig met de stad. De koers is gezet met de Toekomstvisie Enschede 2010. Dat is in feite de politieke missie, de strategie van het gemeentebestuur. Dat biedt ook het raamwerk waarbinnen keuzes moeten worden gemaakt. Gemakkelijk is dat niet. Dat is het nooit. De uitkomsten van die lastige afweging vindt haar weerslag in de meerjarenbegroting 2000-2004. Die geeft aan wat B&W in concrete programmas, projecten en activiteiten in deze periode uitgevoerd wil zien. Uiteraard nadat de gemeenteraad het groene licht geeft.
De verdere ontwikkeling van Enschede moet nog meer inhoud en vaart krijgen door de sterke kanten nog beter te benutten. Dat heeft vooral te maken met het stimuleren van hoogwaardige, kennisintensieve bedrijvigheid en de hoge kwaliteit van woon- en groenvoorzieningen. Juist dat is nodig om daadwerkelijk iets te doen aan het oplossen van de sociale problematiek die nog steeds in Enschede aan de orde is. In de stad leven nog te veel mensen die, in een uitkeringssituatie verkerend, te afhankelijk zijn om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat is onaanvaardbaar. Alleen een krachtige, vitale stad kan naar de mening van het college de financiële inspanning leveren die dringend nodig is om deze burgers een betere positie te geven.

Toekomstvisie
De Toekomstvisie rust op drie pijlers (sociaal, economisch, fysiek) die richtinggevend zijn voor het gemeentelijk beleid in het eerste decennium van deze eeuw. Deze zijn weer verankerd in het Maatwerkconvenant Grotestedenbeleid. In het kader daarvan krijgt de gemeente rijksmiddelen en die zijn terug te vinden in de meerjarenbegroting 2000-2004. In deze mjb worden ook andere geldstromen geïntegreerd, die afkomstig zijn van Europese fondsen, van de provincie Overijssel en natuurlijk van de gemeente zelf. Door het inzetten van extra incidentele middelen kan de gemeente voor ongeveer 60 miljoen in de stad investeren. Dat is mogelijk door het beschikbaar komen van de einduitkeringen verkoop SECA (kabel): totaal
15 miljoen gulden. Daar komt nog bij de netto-opbrengst van de verkoop van Bouwfondsaandelen: zon 34 miljoen. Verder gebruikt de gemeente middelen uit het fonds "reserve verbetering stad". Binnen dat totaal wordt extra ruimte gemaakt voor projecten zoals vernieuwing stadserf (binnenstad), het muziekplein en activiteiten die vallen onder de noemer "stedelijk luik".
Het college wil tijdens de komende zomer nadere voorstellen voorbereiden voor de gemeenteraad.

Nieuw beleid
Zoals in elke meerjarenbegroting is er ook nu een categorie nieuw beleid en een aantal onuitstelbare activiteiten te vinden. Opgeteld betekent dat een extra gemeentelijke uitgave (periode 2000-2004) van zon 8,7 miljoen. Daarmee worden 20 projecten uitgevoerd. Enkele voorbeelden:


* Maatregelen bestrijding legionella 1,8 miljoen
* Vorming publieksdienst (bij dienst BAZ)
en uitbouw digitaal overheidsloket 21 1,5 miljoen
* Stadsdeelgewijs werken 4,4 miljoen

Grote projecten
Het college stelt voor om een aantal geldstromen apart te zetten (sparen) om in de komende 5 jaar bepaalde belangrijke stedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat om grote projecten zoals: bereikbaarheid westkant van de stad en nieuwbouw brandweerkazerne. Deze spaarzaamheid zal naar verwachting vijf miljoen structureel opleveren. Daarmee kunnen ook de nodige voorbereidingskosten worden betaald voor genoemde projecten.

Programmas
De beleidsvoorstellen in de meerjarenbegroting worden gepresenteerd in drie samenhangende programmas als een mix van voort te zetten bestaand beleid en nieuw beleid. Op deze manier wordt de samenhangende beleidsinzet binnen genoemde drie pijlers duidelijker. Geen pijler, geen speerpunt staat op zich. Alles heeft met elkaar te maken. En dat voert weer terug op het benutten van de sterke punten van de Enschedese samenleving, juist om de zwakkere kanten te verbeteren.

Kansen pakken
Het college presenteert in de eerste plaats een pakket beleidsvoorstellen onder de noemer "Kansen pakken". Centraal staat het bevorderen van een stedelijke ontwikkeling met als doel de internationale concurrentiepositie te verbeteren en het aandeel van midden- en hogere inkomensgroepen in Enschede te vergroten. Dat biedt de beste oplossing voor stedelijke problemen en voor deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving.
Ook lanceren B & W een reeks voorstellen onder de titel "Integrale aanpak investeringswijken." Dat is een samenhangende mengeling van maatregelen voor verbetering van de leef- en woonomgeving, de voorzieningen en de sociaal-economische structuur van de wijken Enschede Noord, Laares, Pathmos en Wesselerbrink. Verder staat er in de mjb een serie voorstellen rondom het thema "Activering". Dat is een verzameling maatregelen en voorzieningen gericht op een actieve betrokkenheid van burgers en zorg voor kwetsbare groepen.

Extra gemeentegeld voor pijlers
De gemeente stopt ,als het aan het college ligt, extra structurele middelen in de zogenoemde pijlers van de Toekomstvisie. In de pijler sociale opgave voegt de gemeente ruim 6 miljoen extra toe. Voor de pijler economie en werk willen B & W bijna drie miljoen gulden inbrengen. De pijler fysiek (structuurversterking) wordt gehonoreerd met een gemeentelijke bijdrage van zon 2,4 miljoen. Door deze extra gemeentelijke financiën worden vele aansprekende projecten (speerpunten) mede mogelijk gemaakt.
Enkele voorbeelden:


* Aanvullend budget opvang 0-4-jarigen 3 miljoen
* Brede School 6 miljoen

* Multiprobleemgezinnen ruim 4 miljoen

* Vergroten activeringsmogelijkheden ruim 3 miljoen
* Jeugd en veiligheid 5,8 miljoen

* Stimulering hoogwaardige werkgelegenheid 3,5 miljoen
* Versterken kennispositie 2 miljoen

* Bevorderen ondernemerschap allochtonen Lipperkerkstraat 1 miljoen
* HOV-as Eschmarke (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 55 miljoen
* Herinrichting openbare ruimten in investeringswijken 8 miljoen
* Computergestuurd verkeerslichtensysteem 2,6 miljoen
* Reconstructie Afinkstraat 3 miljoen

Alle genoemde geldstromen (incidenteel en structureel) vormen samen één grote, financiële inzet die een nog krachtiger kwaliteitsontwikkeling van de stad mogelijk maakt. Sterker nog: het geeft er zelfs een extra dimensie aan.

Belastingen
B & W gaan ervan uit dat in de mjb-periode voor de onroerende zaakbelasting de reële nullijn wordt gehanteerd. De hertaxatie ozb zal niet leiden tot een meeropbrengst voor de gemeente. Wel kunnen er individuele verschillen bij burgers optreden.
De afvalstoffenheffing (ophalen huisvuil) blijft kostendekkend. Alleen het rioolrecht zal iets omhoog gaan met het oog op kosten voor vernieuwing van de riolering.

De meerjarenbegroting 2000-2004 van de gemeente Enschede wordt behandeld en vastgesteld op maandag 17 april a.s.

Deel: ' College kwaliteitsimpuls Enschede dimensie in begroting '
Lees ook