Gemeente Dordrecht


---

College neemt kennis van Voortgangsrapportage Leerpark maart 2003

Vincent Brinkhof
Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag kennis genomen van de voortgangsrapportage Leerpark maart 2003. Hiermee zijn een aantal belangrijke besluiten vastgesteld. Tevens is er ingestemd met kredietvoorstellen in verband met de kosten voor de Leerpark organisatie, de nieuwbouw van het Wartburg College en de voorbereidingskosten voor de aanbesteding. De kredietvoorstellen worden op 8 april behandeld in de raad.

De belangrijkste besluiten die met de kennisneming van de voortgangsrapportage zijn vastgesteld, zijn:

1. Wijziging organisatie Leerpark
De ontwikkeling en realisatie van het fysieke gedeelte van het Leerpark wordt integraal aanbesteed. Het college is voornemens hiervoor samen met de raad van bestuur van het Da Vinci College de Coöperatie Leerpark op te richten. Deze coöperatie gaat als opdrachtgever functioneren voor de marktpartijen. Voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels getroffen. Na de kredietverstrekking door de raad kan de aanbestedingsprocedure starten. Ook de aanpak van de onderwijsvernieuwing wordt versterkt. Een nieuw aan te trekken directeur zal daar ten opzichte van de schoolleiders een sterkere positie in nemen dan voorheen. De raad zal zich op 8 april uitspreken over het voornemen van het college tot oprichting van de coöperatie.

2. Theoretische leerweg fysiek buiten het Leerpark De theoretische leerweg van het Insula College en het Stedelijk Dalton Lyceum wordt vooralsnog niet op het Leerpark gevestigd. De argumenten hiervoor zijn van ruimtelijke en organisatorische aard. De fusie van het Stedelijk Dalton Lyceum en het Titus Brandsma College is mede de oorzaak. Het gaat slechts om een fysieke en geen onderwijskundige scheiding. In onderwijskundig opzicht (onderwijskundige vernieuwing, doorlopende leerlijnen en relaties met het bedrijfsleven) blijft de gehele theoretische leerweg deel uitmaken van het Leerpark. Uiterlijk 2010 is een onderzoek afgerond of de theoretische leerweg ook fysiek op het Leerpark gevestigd kan worden. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder worden in het onderzoek meegenomen.

Kredietvoorstellen
Op 9 juli 2002 heeft de Gemeenteraad groen licht gegeven voor het Leerpark en de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. In de afgelopen periode heeft het Leerpark verder inhoud gekregen. De voortgangsreportage Leerpark maart 2003 is door het college aan de raadscommissie O&W ter kennisname aangeboden. De voorbereidingen voor de realisatie zijn daarmee gestart.

Het college heeft ingestemd met de volgende kredietvoorstellen en legt deze voor aan de raad ter besluitvorming:

* Een aanvullend krediet van EUR 816.716 t.b.v. de kosten van de Leerpark organisatie;

* Een krediet van EUR 1.705.000 i.v.m. de nieuwbouw van het Wartburg College;

* Een krediet t.b.v. algemene voorbereidingskosten tot aan de aanbesteding à EUR 1.455.000.

De raad zal op 8 april 2003 de kredietvoorstellen behandelen.

Deel: ' College neemt kennis van Voortgangsrapportage Leerpark maart 2003 '
Lees ook