Gemeente Nieuwegein

Keywords: nieuws, actueel, Nieuwegein,

College past plan Symfonielaan iets aan na inspraak (3 februari)

Het college van B&W van de gemeente Nieuwegein wil enkele kleine wijzigingen aanbrengen in het plan voor de Symfonielaan, naar aanleiding van de inspraakprocedure van eind vorig jaar. De belangrijkste is dat de zijstraten van de Symfonielaan, daar waar zij uitkomen op de Symfonielaan, een drempel (een zogeheten ´inritband´) krijgen. Deze drempels hebben tot doel automobilisten die vanaf de Symfonielaan een zijweg inslaan, attent te maken op het fietsverkeer langs de Symfonielaan. Bovendien maken de drempels de automobilisten die uit de zijwegen komen, duidelijk dat zij een voorrangsweg naderen. Een andere aanpassing is, dat de gemeente langs een deel van de Harmonielaan een groenperk inricht, waardoor bewoners vanuit hun achtertuin geen uitzicht meer hebben op het verkeer. De raadscommissie voor verkeer bespreekt het collegevoorstel op 10 februari. De gemeenteraad besluit 9 maart over het plan.

Uiteenlopende wensen
De gemeente heeft de problemen op de Symfonielaan destijds voorbesproken met een groep bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven en belangenorganisaties. Het daaruit voortkomende plan is 28 september tijdens een inspraakbijeenkomst besproken. Uit het hele inspraaktraject bleek dat een deel van de bewoners tevreden is met het plan. Een aantal andere bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven hebben echter sterk uiteenlopende wensen met betrekking tot de Symfonielaan. Sommige bewoners willen de drukte op de Symfonielaan verder terugbrengen, sommige vertegenwoordigers van bedrijven vinden dat het plan te sterk afbreuk doet aan de bereikbaarheid van industrieterrein Plettenburg.

Overlast
De Symfonielaan in Nieuwegein-noord is de toegangsweg tot een aantal woonwijken en het bedrijventerrein Plettenburg, en is daarmee één van de drukkere wegen in Nieuwegein. Het vele verkeer zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers op de Symfonielaan de weg moeilijk kunnen oversteken, het belemmert de doorstroming van de bus en het geeft de fietsers op dezelfde weg een onveilig gevoel. Daarnaast levert het drukke verkeer geluids- en stankoverlast voor de omwonenden. De gemeente streeft ernaar de verkeersintensiteit ter hoogte van de Blauwe brug terug te brengen van de huidige 13.500 naar 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit gebeurt onder meer door een aantal snelheidsremmende voorzieningen.

Belangrijkste maatregelen
De belangrijkste maatregelen uit het plan zijn de volgende. Bij het kruispunt met de Sweelincklaan komt een rotonde. Ter hoogte van het Home Trade Center en het Nieuwegeins Business Center komen verkeerslichten, zodra hier in het kader van de ontwikkelingsplannen voor de wijk Blokhoeve een nieuwe weg wordt aangelegd. Op alle kruisingen van de Symfonielaan met andere wegen of fietspaden wordt de oversteekbaarheid verbeterd door brede tussensteunpunten of middengeleiders aan te brengen. Verder komen langs het hele traject vrijliggende fietspaden. Er komt een vrachtwagenverbod tijdens avonden, nachten en weekenden. Verder komt er in de richting van de Blauwe brug een busbaan vanaf de Sweelincklaan.

Kosten en planning
De kosten van de maatregelen bedragen bijna 7,25 miljoen gulden. De gemeente vraagt bij het Bestuur Regio Utrecht nog een subsidie aan. Als de gemeenteraad het plan op 9 maart goedkeurt, kunnen de voorbereidingen voor de maatregelen starten. Deze nemen bijna een jaar in beslag. De daadwerkelijke uitvoering start naar verwachting in het voorjaar van 2001.

Kennismaken met sporten voor volwassenen
(1 februari)

Volwassenen kunnen in de maand februari kennismaken met verschillende sporten. Een ideale gelegenheid om te ervaren of het iets is om mee door te gaan. Het gaat om de volgende cursussen (die allemaal voor beginners zijn):


-Aquarobic: op de maandagen 7, 14 en 21 februari van 20.00 - 20.45 uur in zwembad Merwestein, Merweplein 1. Kosten: f 13,50 voor 3 lessen.
-Skieën: op de donderdagen 10, 17 en 24 februari van 18.30 - 19.30 uur op de skipiste Nieuwegein, Nedereindseweg 501. Kosten: f 27,-. voor 3 lessen.

-Tae-Bo: op de vrijdagen 11, 18 en 25 februari van 19.45 - 20.45 uur in Sportcentrum De Mix, Merweplein 1. Kosten: f27,-. voor 3 lessen.

Wilt u zich inschrijven voor één of meerdere cursussen? Neem dan contact op met de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Nieuwegein, tel. 030 - 60 71 262. Wacht niet te lang want de deelname is beperkt.

B&W geeft goedkeuring aan Nota van Uitgangspunten Het Klooster (26 januari)

Het college van Burgemeester en Wethouders is op 25 januari 2000 akkoord gegaan met de Nota van Uitgangspunten Bedrijventerrein Het Klooster. De nota geeft een overzicht van alle gegevens die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Het aspect duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Het gebied Het Klooster wordt de komende jaren ontwikkeld tot een modern bedrijvenpark. Het doel is om van het gebied een multifunctionele werklocatie te maken: naast werk wordt het gebied ook geschikt en aantrekkelijk gemaakt voor andere functies zoals sport, recreatie, toerisme en kunst. In mei vorig jaar heeft de Raad ingestemd met het Plan van Aanpak voor Het Klooster. In dat plan zijn de randvoorwaarden opgenomen voor de ontwikkeling van het gebied. De Nota van Uitgangspunten is de volgende stap. In deze nota is de fysieke situatie van het gebied beschreven. Daarbij gaat het om de bodem, de waterhuishouding maar ook om bijvoorbeeld de cultuurhistorie van het landschap.
Daarnaast is het bestaand beleid van rijk, provincie en de gemeente Nieuwegein geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn vanuit diverse invalshoeken, zoals economie, milieu en verkeer en vervoer, de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied aangegeven.

De Nota van Uitgangspunten wordt de komende weken verder uitgewerkt tot een concept-Ontwikkelingsvisie. De plannen, die tot nu toe nog vrij abstract en algemeen zijn, worden dan meer concreet. Zodra dit conceptplan klaar is, start de inspraak.

Bij de ontwikkeling van het terrein hecht de gemeente veel belang aan het milieu en duurzaamheid. De gemeente start binnenkort een Milieu effecten Onderzoek (mer-procedure). De effecten van de voorgestelde maatregelen op milieu, ecologie en duurzaamheid worden dan uitgebreid onderzocht.
Het voorstel tot het voeren van een mer-procedure en de Nota van Uitgangspunten liggen ter inzage bij de afdeling communicatie.

Betaling gemeentelijke belastingen in 8 termijnen (25 januari)

Het college van B&W stelt voor dat burgers de gemeentelijke belastingen in 8 maandelijkse termijnen kunnen betalen. Nu kan dat nog in maximaal 6 termijnen. De regeling moet gaan gelden voor de Onroerende Zaak Belasting, de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Door deze maatregel worden de maandelijkse termijnbedragen in 2000 lager dan die in 1999.

Het college doet dit voorstel naar aanleiding van een motie in de gemeenteraadsvergadering van december 1999 die raadsbreed werd aangenomen. De maandelijkse termijnen gaan lopen van april tot en met november. Hierdoor wordt de betaallast gespreid, zonder dat er extra druk op de doorgaans dure decembermaand wordt gelegd. Vorig jaar maakte 55% van de belastingplichtige Nieuwegeiners gebruik van de mogelijkheid gespreid te betalen.

De gemeenteraad neemt op 9 maart aan definitief besluit over het voorstel.

Workshop over verkeersveiligheid
(20 januari)

De gemeente Nieuwegein houdt in de tweede helft van februari, samen met een aantal maatschappelijke organisaties, een workshop over verkeersveiligheid om vervolgens tot een gemeentelijk werkplan Verkeersveiligheid te komen. Het werkplan is een concrete opsomming van activiteiten die de gemeente financieel ondersteunt om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het accent ligt hierbij op educatie, voorlichting en handhaving. Dit werkplan bevat geen infrastructurele oplossingen. Het plan moet begin april klaar zijn.

Voor het opstellen van het werkplan heeft de gemeente gekozen voor een gezamenlijke aanpak met maatschappelijke organisaties als wijkorganisaties, politie, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, enzovoort. In een workshop inventariseren de gemeente en de vertegenwoordigers van deze organisaties de belangrijkste problemen en zoeken zij naar haalbare oplossingen. Het gaat hierbij om de zogenaamde ´mensgerichte maatregelen´. Dit zijn maatregelen, die het gedrag van verkeersdeelnemers proberen te beïnvloeden, zoals verkeerseducatie op basisscholen, fietscursussen voor senioren en acties waarbij verkeersdeelnemers worden gewezen op de gevaren van bepaalde overtredingen (bijvoorbeeld fietsen zonder verlichting). De gemeente heeft jaarlijks ongeveer 100.000 gulden gereserveerd voor dergelijke maatregelen. De workshop gaat dus niet over aanpassingen in de infrastructuur.

De oplossingen uit de workshop worden in een werkplan verder uitgewerkt. Het verkeerskundig bureau AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer uit Nieuwegein ondersteunt de gemeente hierbij. De resultaten van de workshop zijn niet alleen de basis voor het werkplan, maar moeten ook leiden tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen.

Voor meer informatie over de workshop en het werkplan kunt u bellen met de heer F. Piso van de afdeling Planvorming van de gemeente, telefoonnummer 030-6071206.

De workshop is een uitvloeisel van de concept-beleidsnota Verkeersveiligheid. Het gemeentebestuur heeft de nota nog niet definitief vastgesteld, omdat de infrastructurele maatregelen nog nader moeten worden bekeken. De mensgerichte maatregelen worden in de conceptnota beknopt behandeld. Bovengenoemde workshop stelt de gemeente in staat om, na de definitieve vaststelling van de beleidsnota, de mensgerichte maatregelen snel nader vorm te kunnen geven.

Ophaaldag huisvuil verandert per 7 februari
(13 januari)

Per 7 februari verandert het ophaalschema van het huisvuil (GFT-afval, restafval en de Splitser). Voor een groot aantal huishoudens verandert daarmee de dag waarop de groene of bruine container aan de weg moet worden gezet.

Het nieuwe ophaalschema valt eind januari bij bijna iedereen in de bus en staat ook vermeld in de nieuwe gemeentegids (van 2000) die ook rond die tijd huis-aan-huis wordt bezorgd. In het nieuwe schema is Nieuwegein ingedeeld in 19 wijken. In de onderstaande tabel kunt u lezen op welke dag in de week welke container wordt geleegd. Let goed op de verschillen tussen de even en de oneven weken. De veranderingen gelden overigens niet voor bedrijven en hoogbouw; die hebben aparte containers.

Het ophaalschema verandert omdat er een nieuwe wettelijke norm is voor de arbeidsbelasting van chauffeurs en beladers van vuilniswagens. Deze norm geeft aan hoeveel containers een medewerker van een bepaalde leeftijd maximaal per dag mag legen. Een aantal routes in Nieuwegein is zo groot dat medewerkers boven deze norm uit dreigden te gaan komen. Met een wijziging in de wijkindeling en ophaaldagen, extra personeel en een extra wagen kan de gemeente echter aan de nieuwe norm voldoen.

Ophaalschema huisvuil per 7 februari 2000 (week 6):

HOOG-ZANDVELD/LEKBOULEVARD
ophaaldag: maandag,
even weken: grijze container,
oneven weken: G.F.T.-container en Splitser

VREESWIJK / ZANDVELD (ten zuiden van de Henri Dunantlaan) ophaaldag: maandag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

JUTPHAASDORP / ZUILENSTEINZUID (tussen Hildo Kropstraat en de Sweelincklaan-zuidzijde/ Sluyterslaan noord-oostzijde / Zwanenburgstraat / Diepenbrocklaan)
ophaaldag: maandag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

DOORSLAG-OOST (ten noord-oosten van de Roerdomplaan) ophaaldag: dinsdag
even weken: grijze container
oneven weken: G.F.T.-container en Splitser

WIJKERSLOOTZUID (tussen Noordstedeweg / Richterslaan / A.C.Verhoefweg) ophaaldag: dinsdag
even weken: grijze container
oneven weken: G.F.T.-container en Splitser

FOKKESTEEG-ZUID / ZANDVELD-NOORD (incl. de Henri Dunantlaan) ophaaldag: dinsdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

WIJKERSLOOT-NOORD /JUTPHAAS (tussen Richterslaan / Sweelincklaan / Diepenbrocklaan / Zwanenburgstraat / Sluyterslaan / A.C.Verhoefweg) ophaaldag: dinsdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

GALECOPZUID (de Hagens incl. gedeelte Galecopperlaan) ophaaldag: woensdag
even weken: grijze container
oneven weken: G.F.T.-container en Splitser

DOORSLAG-ZUID (tussen Roerdomplaan en de IJsselsteinseweg) ophaaldag: woensdag
even weken: grijze container
oneven weken: G.F.T.-container en Splitser

BUITENGEBIED
ophaaldag: woensdag
even weken: grijze container
oneven weken: G.F.T.-container en Splitser

STADSCENTRUM (incl. Sluyterslaan
zuid-oostzijde/Kruyderlaan/Herenstraat en Hildo Kropstraat) ophaaldag: woensdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze containers

GALECOP-NOORD (de Hovens incl. gedeelte Galecopperlaan) ophaaldag: woensdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

BATAUZUID (tussen Nevelgaarde / Nedereindseweg / A.C. Verhoefweg- westzijde)
ophaaldag: donderdag
even weken: grijze container
oneven weken: G.F.T.-containers en Splitser

ZUILENSTEINNOORD (Tussen Symfonielaan / Sweelincklaan-noordzijde / A.C. Verhoefweg)
ophaaldag: donderdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

BATAUZUID (Rijtuigenbuurt: tussen Batauweg / Noordstedeweg / Wijkerslootweg zuid-oostzijde)
ophaaldag: donderdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze containers

BATAUNOORD (tussen Heemraadsweide-noordzijde/ Batauweg-westzijde) ophaaldag: vrijdag
even weken: grijze container
oneven weken: G.F.T.-container en Splitser

BATAUNOORD (tussen A.C.Verhoefweg / Batauweg oostzijde / Nedereindseweg / Heemraadsweide-zuidzijde)
ophaaldag: vrijdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

FOKKESTEEGNOORD / MERWESTEIN
ophaaldag: vrijdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

HUIS DE GEER (incl. Harmonielaan)
ophaaldag: vrijdag
even weken: G.F.T.-container en Splitser
oneven weken: grijze container

Voor vragen over het nieuwe ophaalschema kunt u bellen met de gratis Servicelijn Stadsbeheer: telefoon 0800-0230258. De Servicelijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

VRAGEN OVER UW WOONOMGEVING? BEL DE SERVICELIJN! Wanneer wordt mijn afvalcontainer geleegd? Hoe kan ik een kapvergunning aanvragen? Waar kan ik mijn oud papier laten? Om antwoord te krijgen op deze en tal van andere vragen of klachten, hoeven bewoners en bedrijven in Nieuwegein nu nog maar één telefoonnummer te bellen: de Servicelijn Stadsbeheer. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-0230258. Met het instellen van de servicelijn wil de gemeente het gemakkelijker maken voor burgers om antwoord te krijgen op hun vragen en klachten met betrekking tot hun leefomgeving. Het streven is om de klachten binnen twee weken op te lossen. Lukt dat niet, dan krijgt de beller in ieder geval bericht.

Deel: ' College Nieuwegein past plan Symfonielaan aan na inspraak '
Lees ook