Gemeente RotterdamCollege wil nieuwe dienst toezicht en veiligheid

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt aan de Gemeenteraad voor om binnen twee jaar een nieuwe gemeentelijke dienst Toezicht en Veiligheid op te richten. Daarin worden toezichthoudende en handhavende functies ondergebracht die nu door verschillende gemeentelijke diensten worden uitgevoerd. Het College verwacht dat bundeling van deze taken in één dienst de aansturing vergemakkelijkt, de herkenbaarheid voor de burgers vergroot en daardoor de veiligheid en leefbaarheid van de stad verbetert. Het gaat om een intentiebesluit dat binnenkort wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad.

De dienst Toezicht en Veiligheid wordt werkgever van medewerkers die zich bezighouden met toezicht en handhaving van de orde in openbare en semi-openbare ruimtes. Binnen de gemeente zijn er zo'n 1400 ambtenaren in dergelijke functies. Zij werken onder andere bij Rotterdam Veilig (onderdeel van Multibedrijven Rotterdam), Parkeerbedrijf Rotterdam, RET en ROTEB. In dit stadium is nog niet bekend welke functies deel gaan uitmaken van de nieuwe dienst.

Het intentiebesluit vloeit voort uit de discussie over de positie van de veiligheidsassistenten. Als tijdelijke oplossing zijn deze ambtenaren sinds 1996 ondergebracht bij Rotterdam Veilig. De Gemeenteraad wilde dat alle veiligheidsassistenten op termijn zouden opgaan in de politie-organisatie. Dat bleek echter niet mogelijk. Wel wordt bekeken of op termijn een deel van de veiligheidsassistenten alsnog bij de politie kan instromen.

Het College hecht veel belang aan een regierol voor de politie. Het is de bedoeling dat de politie aangeeft waar de behoefte aan veiligheidsondersteuning ligt.
Deelgemeenten en andere opdrachtgevers bepalen vervolgens waar de toezichtmedewerkers ingezet worden.

De keuze van het College voor de oprichting van een nieuwe dienst Toezicht en Veiligheid is vooral ingegeven door de wens om burgers meer herkenbare aanspreekpunten te geven op straat voor de aanpak van veiligheids- en toezichtsproblemen. Ook voor deelgemeenten en politie werkt het naar verwachting effectiever en efficiënter om één dienst als gesprekspartner te hebben voor alle handhavingstaken. Bovendien verwacht het College dat een geïntegreerde dienst Toezicht en Veiligheid niet alleen taken van de diverse 'vakdiensten' overneemt maar zonodig ook nieuwe toezicht- en handhavingstaken op zich neemt.

Het College ziet als bijkomend voordeel van een nieuwe dienst Toezicht en Veiligheid dat in de nieuwe dienst een betere belans ontstaat tussen het aantal medewerkers met een gesubsidieerde baan (In- of Doorstroombaan) en andere medewerkers. Ook zullen binnen een breed samengestelde dienst meer doorstroommogelijkheden voor de medewerkers ontstaan.

Wethouder Sjaak van der Tak is enthousiast over het voorstel: "Het is goed voor de veiligheid én voor de werkgelegenheid als alle ogen en oren op straat in één organisatie worden ondergebracht. We slaan dus twee vliegen in één klap. Natuurlijk is het voor de medewerkers een ingrijpend veranderingsproces. Dat gaan we dus zorgvuldig begeleiden".

Op donderdag 6 april a.s. neemt de Gemeenteraad een principebesluit over de oprichting van de nieuwe dienst Toezicht en Veiligheid. Op basis daarvan wordt een oprichtingsvoorstel uitgewerkt en een projectleider aangesteld.
De ondernemingsraden van betrokken diensten zijn akkoord met de intentie om de oprichting van de nieuwe dienst te onderzoeken. In een later stadium zullen zij zich uitspreken over de consequenties voor de medewerkers.

Deel: ' College Rotterdam wil nieuwe dienst toezicht en veiligheid '
Lees ook