College Bescherming Persoonsgegevens


7 februari 2003

Privacy binnen bedrijven en de overheid groeit

Steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties stellen een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan, onafhankelijke interne toezichthouders om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Vandaag heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) de 100ste aanmelding van een functionaris voor de gegevensbescherming ontvangen, sinds de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) per 1 september 2001 deze mogelijkheid biedt.

Het CBP benadrukt het belang van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en overheid voor de bescherming van persoonsgegevens van klanten, burgers en personeelsleden. Het CBP is ervan overtuigd dat integratie van het toezicht in de normale bedrijfsvoering een effectieve bijdrage zal leveren aan het realiseren van het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het College bevordert daarom het aanstellen van FG's als interne toezichthouders.

De functionaris voor de gegevensbescherming houdt binnen een organisatie toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en daarmee op de toepassing en naleving van de WBP. Meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens kunnen bij deze functionaris worden gedaan. Ook kan hij als contactfunctionaris optreden voor personen over wie persoonsgegevens worden verwerkt: klanten, personeelsleden en burgers. Benoeming van een FG zal ertoe leiden dat het CBP zich terughoudend opstelt ten aanzien van bedrijven en organisaties waarin deze FG naar behoren werkzaam is.

Alle aangemelde FG's zijn opgenomen in een openbaar register.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) de opvolger van de Registratiekamer - houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.
Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Deel: ' College schrijft 100ste privacy functionaris in '
Lees ook