Gemeente Amsterdam


---

College van B&W geeft groen licht voor aanleg Noord/Zuidlijn

De aanbesteding van de zeven belangrijkste contracten voor de Noord/Zuidlijn is afgerond. Door stevige onderhandelingen met aannemers en dankzij de medewerking van het Rijk en de regio heeft de verantwoordelijke wethouder Dales (Noord/Zuidlijn) het gemeentelijk aandeel kunnen terugbrengen tot 130 miljoen Euro. Dit valt binnen de in februari jl. aan de gemeenteraad voorgelegde ramingen. Daarmee is er voor het college van B&W voldoende duidelijkheid om definitief tot de aanleg van de Noord/Zuidlijn te kunnen overgaan. De gemeenteraad zal dit voorstel direct na het zomerreces bespreken. Voor vier van de zeven meest gecompliceerde contracten voor de Noord/Zuidlijn was in de aanbesteding van oktober 2001 al een acceptabel resultaat bereikt, te weten station Rokin, de boortunnels, de zinktunnel onder het IJ, en de caissons Damrak. In de eerste helft van 2002 is de gemeente een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor de drie resterende contracten passage en station CS, Vijzelgracht en Ceintuurbaan. Hiervoor zijn nu ook aannemers gevonden. De onderhandelingen en de hernieuwde aanbesteding hebben geleid tot een verbetering van 23 miljoen Euro op de voorgaande aanbestedingsronde. Parallel hieraan heeft de gemeente Amsterdam het afgelopen half jaar overleg gevoerd met het Rijk en de regio (provincie Noord-Holland en gemeenten van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) over het tekort op het project. Het Rijk heeft de gemeente een aantal toezeggingen gedaan waarmee het tekort wordt teruggedrongen, zoals het schrappen van de afgesproken kortingen op de exploitatie van het Amsterdams openbaar vervoer (de zgn. ingroeiregeling netoptimalisatie) in de periode 2003-2008. De toezeggingen van het Rijk voor het oplossen van tekort van de Noord/Zuidlijn bedragen in totaal 29 miljoen Euro. De regio is gezien het grote regionale belang van de nieuwe metroverbinding bereid geweest 45 miljoen Euro uit het regionale bereikbaarheidsfonds BONRoute aan te wenden voor de Noord/Zuidlijn.
Door het resultaat van de onderhandelingen met de aannemers en gesprekken met het Rijk en de regio is de extra eigen bijdrage van de gemeente Amsterdam teruggebracht tot 130 miljoen Euro. Dit past binnen de op 13 februari jl. aan de gemeenteraad voorgelegde raming. De huidige voorgestelde bijdrage past ook binnen de in het programakkoord 2002-2006 overeengekomen reserveringen. Met deze uitkomst van de aanbesteding is nu het grootste deel van de risico's afgedekt. Het college is van mening dat voor de resterende risico's (aanbesteding bovengrondse onderdelen en risico's tijdens aanleg) voldoende reserveringen zijn getroffen.
De totale projectkosten voor de Noord/Zuidlijn komen hiermee op
1.407,4 miljoen Euro (prijspeil 2001). De Rijkssubsidie bedraagt 1.016 miljoen Euro. Door aanvullende bijdragen van het Rijk en de regio komt daar nog 74 miljoen Euro bij. De gemeente Amsterdam betaalt in totaal 317 miljoen Euro aan de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het college realiseert zich dat - ondanks de boormethode - de aanleg van de Noord/Zuidlijn aanzienlijke overlast voor de stad met zich zal meebrengen. B&W zullen vooruitlopend op de aanleg van de Noord/Zuidlijn een laatste check uitvoeren of alle maatregelen zijn genomen om tijdens de uitvoering de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te kunnen verzekeren.
Bespreking van de raadsvoordracht in raadscommissie is in september en in de gemeenteraad op 2 oktober. Tegelijkertijd zal dan de raadsvoordracht over de materieelkeuze Noord/Zuidlijn worden behandeld. Het college heeft de eerdere materieelkeuze (een hoge vloer en breed materieel) herbevestigd. Dit materieel verdient de voorkeur door de grotere capaciteit en veiligheid en betere service.

Amsterdam, 25 juni 2002 Hans Joosten ^


-

© gemeente Amsterdam - 26-06-2002

Deel: ' College van B&W Amsterdam geeft groen licht voor aanleg Noord/Zuidlijn '
Lees ook