Gemeente Enschede

College wil personen die overlast veroorzaken kunnen weren uit het centrumgebied

Enschede, 30 augustus 2001

Een kleine groep personen veroorzaakt regelmatig ernstige overlast in het centrumgebied van Enschede. De gemeente wil het mogelijk maken daar effectiever tegen op te treden. Daarvoor is het nodig de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) uit te breiden met een artikel waarin de burgemeester de mogelijkheid krijgt een zogenoemde verblijfsontzegging op te leggen aan degenen die zich misdragen. Daarnaast wordt ook de hulpverlening betrokken om deze overlastgevende individuen op te vangen.
Dit is de strekking van een voorstel aan de Gemeenteraad waarvoor het College het groene licht heeft gegeven.

In de eerste helft van dit jaar heeft de politie ruim 350 incidenten en delicten geregistreerd in de binnenstad. Hiervoor zijn elf personen verantwoordelijk. Deze mensen misdragen zich doorlopend en dat uit zich onder meer door schelden, en schreeuwen naar winkelend publiek, het bedreigen van mensen op straat, het vervuilen van plekken waar zij zich ophouden, door ernstig onzedelijk gedrag en verder door onderlinge vechtpartijen.
De overlast die dit geeft en de onveiligheidsgevoelens die dit oproept concentreert zich vooral in de buurt van het Muziekcentrum, in het stationsgebied, in het winkelgebied van de Lipperkerkstraat/De Klomp en in het gedeelte Lipperkerkstraat/Oostveenweg. Gebleken is dat de geconstateerde misdragingen vooral worden veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs, en door het niet innemen van medicijnen. Ook speelt de psychische gesteldheid van personen vaak een grote rol.

Aanpassing apv
In nauwe samenspraak met politie, justitie, de stadsdeelmanagers centrum en oost en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is er nu een voorstel gemaakt voor aanpassing van de APV. Dat maakt het mogelijk dat mensen die zich steeds schuldig maken aan overlast gevend gedrag op last van de burgemeester tijdelijk de toegang kan worden ontzegd tot het gebied waar zij die hinderlijke problemen veroorzaken. Die maatregel wordt aangeduid als verblijfontzegging. Zo'n verblijfsontzegging is een vrijheidsbeperkende maatregel en is zodoende een zware sanctie. Wie dat negeert begaat een ernstige overtreding waarop een strafmaximum staat van drie maanden gevangenisstraf.

Zorgmakelaar
Het College houdt oog voor de zorgkant van deze problematiek. B en W zijn voorstander van een zorgmakelaar. Deze heeft de taak om mensen die een verblijfontzegging opgelegd hebben gekregen zonodig te verwijzen en te begeleiden naar hulpverlening.
De zorgmakelaar is een in Enschede nieuw fenomeen waaraan in overleg met de betrokken instellingen nog invulling gegeven moet worden.

Lik-op-stuk
De verblijfsontzegging heeft een lik-op-stuk-karakter omdat de overlast meteen eindigt. Bovendien is het ook preventief omdat deze sanctie personen ervan moet weerhouden om weer overlast te veroorzaken.
De verblijfsontzegging geldt alleen voor door de burgemeester aangewezen gebieden. Daarbij wordt gedacht aan: het stadserf, de stationsomgeving, het winkelgebied van de Lipperkerkstraat/De Klomp en het deel Lipperkerkstraat/Oostveenweg. Daar ondervinden bewoners en bezoekers op dit moment de meeste overlast.
Met politie en justitie is afgesproken dat de maatregel alleen wordt toegepast op personen die zich binnen een periode van zes maanden meer dan twee keer ernstig misdragen. Bij een derde overtreding volgt een verblijfsontzegging van 24 uur. Elke daarop volgende overtreding binnen twee maanden na de laatste overtreding kan bestraft worden met een 24-uurs- of zelfs met een 14-dagen-ontzegging. Dit is afhankelijk van de ernst van de overlast.

Goede ervaringen
Enschede is niet de eerste gemeente die met het bestuursrechtelijke instrument van de verblijfsontzegging wil gaan werken. Steden als Amsterdam, Venlo, Arnhem, Rotterdam, Maastricht hebben hiermee al goede ervaringen opgedaan. Roermond en Nijmegen hebben soortgelijke stappen gezet, respectievelijk op het gebied van het uitgaans- en van het voetbalgeweld.
Het Collegevoorstel wordt besproken in de Raadscommissies Zorg en Maatschappelijke Zaken van 4 september en Bestuurszaken van 5 september. Daarna wordt het behandeld in de Gemeenteraadsvergadering van 17 september.

Deel: ' College wil overlastveroorzakers weren uit centrum Enschede '
Lees ook