Gemeente Zaanstad

College Zaanstad kiest voor westelijk deel Vijfhoekpark èn referendum

woensdag 29 augustus 2001

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad heeft op woensdag 29 augustus 2001 bekend gemaakt dat het westelijk deel van het Vijfhoekpark gekozen is als beste locatie voor het vestigen van een penitentiair centrum in Zaanstad. Tegelijkertijd wil het College het oostelijk deel van het Vijfhoekpark in samenhang met het deelgebied met de bestaande sportvoorzieningen herinrichten tot een stadspark met wandel- en recreatiemogelijkheden. Het verlies van een deel van het Vijfhoekpark wordt zo gecompenseerd.

Het College stelt ook aan de raad voor om op woensdag 7 november a.s. een referendum te houden over de vraag "De gemeente wil een penitentiair centrum vestigen in het westelijke deel van het Vijfhoekpark. Bent u voor of tegen?". Hiervoor is de bestaande Referendumverordening Zaanstad vertaald in een concept Plan van Aanpak met de titel "Van referendumverordening naar referendum en proces". De gemeenteraad behandelt op 20 september a.s. de locatiekeuze en het concept Plan van Aanpak voor een referendum.

Keuze voor westelijk deel Vijfhoekpark voor vestiging penitentiair centrum
Het college kwam tot haar keuze voor het westelijk deel van het Vijfhoekpark op basis van het locatieonderzoek dat de laatste maanden plaatsvond. De gemeentelijke projectgroep en de opdrachtgever van de bouw van een penitentiair centrum, de Rijksgebouwendienst, hebben een voorstudie laten maken waarbij beiden locaties (Vijfhoekpark en Sportpark Poelenburg) zijn onderzocht. De studie werd uitgevoerd door Rob Hootsmans (architect), in samenwerking met o.a. landschapsarchitect Lodewijk Baljon.

De studie bestond uit 2 delen. Er is gekeken naar het type gebouw dat nodig is om een penitentiair centrum te realiseren. Het gaat dan ook nog om een centrum van circa 1000 cellen met een grote variatie aan vormen van detentie (gevangenschap). Een opgave die bovendien moest passen in het rijksbeleid om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken (intensief ruimtegebruik). Dat betekent dat het nieuwe penitentiair centrum ook een compacte gevangenis moet worden.

Daarna is gekeken naar hoe zon type gebouw ingepast kan worden op de beide locaties. Dat zou alleen kunnen als het penitentiair centrum zover zou opschuiven richting Vijfhoekpark dat het nagenoeg aan de waterplas, De Gouw, zou komen te liggen. Daardoor zou het wandelen rondom de plas (bijna) onmogelijk worden. En dat zou weer strijdig zijn met de randvoorwaarden van de gemeente om waterplas De Gouw en zoveel mogelijk groen te behouden.

Lopende dat onderzoek bleek dat de stank van de rioolzuivering het niet mogelijk maakt om een gebouw als het penitentiair centrum op de locatie Sportpark Poelenburg te realiseren. Dat zou alleen kunnen als het penitentiair centrum zou opschuiven. Het penitentiair centrum zou dan nagenoeg aan De Gouw komen te liggen en door de verplaatsing van de sportvelden naar het Vijfhoekpark zou ook aan de andere kant van De Gouw nog weinig ruimte overblijven.

Voor het bouwen van een penitentiair centrum worden de dezelfde wettelijke milieunormen gehanteerd als voor een woning. In een penitentiair centrum wordt bovendien niet alleen gewoond maar ook gewerkt. De gedetineerden verblijven er permanent en kunnen zich niet aan de geur van de rioolzuivering onttrekken. De kans dat de geuroverlast via advocaten van gedetineerden tot klachten leidt en dat er onrust ontstaat, is reëel.

In het huidige voorstel wordt het westelijke deel van het Vijfhoekpark opgeofferd om er het compacte penitentiair centrum te realiseren. De sportterreinen hoeven dan niet verplaatst te worden en er blijft meer ruimte over rond De Gouw. Het sportpark en het oostelijk deel van het Vijfhoekpark vormen in de nieuwe situatie een goed toegankelijk stadspark waarvan de sportvoorzieningen deel uitmaken.

Duidelijke communicatie centraal in concept Plan van Aanpak referendum

In het concept Plan van Aanpak "Van Referendumverordening naar referendum en proces" staat de communicatie tijdens het referendumproces centraal. De hoofddoelen van communicatie zijn bekendheid geven aan het referendum en het bijdragen aan de meningsvorming van kiezers. Kernbegrippen in de communicatie zijn helderheid over de rollen van de verschillende spelers in gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie, toegankelijkheid van informatie over het referendum en zorgvuldigheid in de informatieverstrekking. De informatie over referendum en referendumverordening kenmerkt zich door feitelijkheid, controleerbaarheid en een integere houding.

Het bijdragen aan de meningsvorming van kiezers gebeurt door letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden aan allerlei verschillende meningen in centraal te maken communicatiemiddelen. Ook kunnen groepen bewoners en organisaties onder bepaalde voorwaarden een aanvraag doen voor een financiële bijdrage om ook op eigen wijze hun mening te communiceren. Het College stelt de raad voor om hiervoor een maximaal bedrag van 30.000,00 uit te trekken. Een onafhankelijke Commissie van Toezicht en Advies bewaakt een zorgvuldige naleving van de referendumverordening en het referendumproces. De totale begroting voor de uitvoering van het concept Plan van Aanpak bedraagt 733.300,00.

Deel: ' College Zaanstad kiest voor westelijk deel Vijfhoekpark '
Lees ook