Gemeente Zwolle

oudkomers Datum uitgave: 22-05-2002
Onderwerp :Zorg en welzijn
Het college van B. en W. stemt in met het meerjarenplan inburgering oudkomers. Het meerjarenplan loopt tot 1 januari 2004. Het doel van het meerjarenplan is het vergroten van deelname en afronding van programmas voor de beheersing van de Nederlandse taal door werklozen en opvoeders uit de groep oudkomers, die in een achterstandssituatie verkeren. Het programma richten zich op twee specifieke doelgroepen oudkomers: opvoeders en werklozen. In de raad van 4 februari 2002 is ingestemd met de uitvoering van het project Stap-In dat zich specifiek richt op de opvoeders binnen de doelgroep. Ten aanzien van de werklozen binnen de doelgroep is besloten aan te sluiten bij de bestaande en in ontwikkeling zijnde duale-trajecten. Deze trajecten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor nieuwkomers, maar zijn na kleine aanpassingen uitstekend geschikt gebleken voor oudkomers. Duale trajecten zijn combinaties van NT2 (Nederlandse taal) gecombineerd met vaktaal, (gesubsidieerd) werk, stage of anderszins. Ongeveer 125 werkloze oudkomers krijgen een traject aangeboden.

Op 7 december 2001 hebben de G 54-gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken bericht ontvangen dat zij in aanmerking komen voor een extra bijdrage in het kader van de Regeling aanvullende bijdrage inburgering oudkomers. Zwolle komt in aanmerking voor een aanvullende bijdrage voor de jaren 2001, 2002 en 2003, tot een totaalbedrag van 594.000,-- bovenop de reeds ontvangen bijdrage voor de jaren 2000, 2001, 2002 en 2003, tot een totaalbedrag van 713.000,--.

Doelgroep
Een oudkomer is iemand die buiten de EU geboren is, minimaal 18 jaar oud is, niet onder de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) valt en in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning of in het bezit is van een Nederlands paspoort (definitie ministerie BZK). Tot de doelgroep werkloos horen zowel de niet uitkeringsgerechtigde oudkomer als de werkloze oudkomer die geheel of gedeeltelijk een ABW, WW of WAO uitkering ontvangt. Een opvoeder binnen de doelgroep heeft tenminste n kind ter verzorging tot 18 jaar oud.

Projecten
Inmiddels is al een aantal projecten gestart, zoals de duale trajecten Isala-Anders (verzorging), Win-Werk Scania (techniek) en het TPG-project (postsorteercentrum). Het Bureau Inburgering van de gemeente doet de werving van kandidaten. Het project Stap-In is gestart voor opvoeders. Stap-In heeft een methodiek waarbij wordt aangesloten bij de waarden en normen van de doelgroep om zo de vragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken. Vervolgens wordt de voorlichting over het aanbod van programmas en voorzieningen als het ware vertaald naar de verschillende behoeften. Ouders worden op deze manier in staat gesteld te bepalen of en zo ja, welke activiteit antwoord geeft op vragen, die zij stellen.

Pilot in Stadshagen
In Zwolle wordt onderkend dat met name de inburgering van allochtone vrouwen een probleem vormt. Vaak nemen zij niet, of niet voldoende, deel aan de inburgeringtrajecten De opvoeding van kinderen en/of de culturele achtergrond staat deelname vaak in de weg. In de Vinexwijk Stadshagen, een wijk in aanbouw met een groot aantal etnische minderheden, bestaan inmiddels 3 basisscholen. Het aantal kinderen uit de "inbugeringslanden" in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar dat naar deze scholen gaat is ongeveer 80. Samen met de buitenschoolse opvang, Stap-In, ROC' s en de gemeente Zwolle wordt onderzocht of een pilot op een van deze scholen gestart kan worden met als doel allochtone vrouwen deel te laten nemen aan inburgeringtrajecten Naast de pilot in deze jonge wijk vindt in de bestaande aandachtswijken een herijking van beleid plaats om de ouderparticipatie van allochtone ouders te vergroten aan de bestaande projecten, zoals boekenpret. Afhankelijk van de geboekte resultaten kan uitbreiding naar andere wijken plaatsvinden.

Schakelklas
Doel van dit project is het ontwikkelen van een schakeljaar voortgezet onderwijs - hoger onderwijs voor hoger opgeleide oud- en nieuwkomers. Dit jaar moet de taalachterstand verkleinen en een "gewenfase" zijn aan het Nederlandse onderwijssysteem voor oud- en nieuwkomers om de stap naar het hoger onderwijs te vereenvoudigen. Inmiddels is een start gemaakt met de werving van studenten door de deelnemende ROC' s en hogeschool Windesheim. In september 2002 nemen de eerste studenten (maximaal 10) deel aan dit schakeljaar.

E-learning
E-learning is leren met behulp van Internettechnologie. De eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft via een speciale regeling ruim 250 computers aan haar clinten verstrekt. In mei 2002 worden er nogmaals 125 verstrekt. Aan de eigenaren van deze computers wordt de mogelijkheid geboden om een tweedaagse kennismakingscursus met de computer te volgen. Als vervolg hierop zou men de oudkomers onder de bezitters van een computer opleidingstrajecten kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld het Europees Digitaal Rijbewijs, al dan niet gecombineerd met een werkervaringstraject. Opvoeders komen via E-learning in contact met de "digitale samenleving".

Belonen en sancties
De regeling laat ruimte om oudkomers die een traject starten en doorlopen een "beloning" in het vooruitzicht te stellen. Deels kan hierbij aangesloten worden bij het incentive beleid van de gemeente (eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Indien er trajecten zijn waarin het incentive beleid van de gemeente niet voorziet, wordt een incentive vanuit de oudkomersregeling verstrekt. De vorm van de incentive is afhankelijk van de aard van het duale traject. Ten aanzien van het opleggen van sancties kan ook worden aangesloten bij het bestaande beleid van de gemeente. Het kan voorkomen, dat het reguliere sanctiebeleid niet in alle gevallen voorziet. In dat geval wordt vooraf in de overeenkomst met de deelnemer aan een traject hierover n en ander vastgelegd.

Bron: Communicatie
Datum van 22-05-2002 tot 28-05-2002

Deel: ' College Zwolle stemt in met meerjarenplan inburgering oudkomers '
Lees ook