Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 31 juli 2001
Materiële en financiële gelijkstelling.
De concept verordening is besproken met de schoolbesturen. Men heeft ingestemd met de verordening.

De raad (door toedoen van commissie I) van september voorstellen de verordening vast te stellen.

Invoering nieuwe generatie reisdocumenten.
Per 1 oktober 2001 komt er een nieuwe generatie reisdocumenten. Deze invoering heeft een aantal consequenties.


1. Ter kennisneming.

2. Aanpassen wachtruimte door het plaatsen van extra meubilair.
3. Huidige openingstijden handhaven en over één jaar evalueren.
4. Afschaffen jeugd-, zomer- en wintertarief. 5. Ter info naar commissie I.

Arbeidsvoorwaarden.
Als gevolg van de invoering van de euro treden er een aantal wijzigingen op in de CAR/UWO.

Voornemen uitspreken in te stemmen met de wijzigingen. Commissie G.O. om overeenstemming verzoeken.

Arbeidsvoorwaarden.
In het kader van de afschaffing van de overhevelingstoeslag per 1 januari 2001, komt deze toeslag per 1 juli 2001 voor vrijwillige brandweer per 1 juli 2001 te vervallen.

Voornemen uitspreken in te stemmen met de wijzigingen. Commissie G.O. om overeenstemming verzoeken.

Arbeidsvoorwaarden.
Ambtenaren, die deelnemen aan de IZA regeling, hebben recht op compensatie in verband met betaalde AOW/ANW premie. Door de afschaffing van de overhevelingstoeslag dient de berekeningssystematiek te worden aangepast.

Voornemen uitspreken in te stemmen met de nieuwe berekeningssystematiek Commissie G.O. om overeenstemming verzoeken.

Wijziging Verordening Voorzieningen huisvesting basisonderwijs Eemnes. De wijzigingen zijn besproken met de schoolbesturen. Men heeft ingestemd met de wijzigingen, zodat thans de behandeling / besluitvorming in commissie I en raad kan plaatsvinden.

De raad (door tussenkomst van commissie I) voorstellen de uit 1998 daterende verordening in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs Eemnes 2001.

Overleg met de schoolbesturen / bestuurscommissie. Op 10 juli jl. heeft 'op overeenstemming gericht overleg' plaats gevonden met de schoolbesturen en de bestuurscommissie. Hiervan is verslag gemaakt.


1. Het verslag v.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I.

GGD Eemland. Op 10 juli zijn de stukken ontvangen voor de vergadering van de bestuurscommissie op 12 juli 2001.


1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I.

Uitwerking beslispunt 5, Brandweernota 2001 - 2006. Beschikbaar stellen krediet ad 230.000,-- voor aanschaf tweede Tankautospuit (TS) en een personeelsmateriaalwagen (PM). Voorstel:

1. Instemmen met aankoop 2e hands TS van de Nederlandse Spoorwegen en deze in eigen beheer gebruiksklaar maken zodat dit voertuig ingezet kan worden als tweede Tankautospuit.

2. Instemmen met aankoop personeelsmateriaalwagen. Er is aangesloten bij een voertuigproject van de korpsen Bunschoten en Nijkerk, zonder op voorhand de keuze voor merk en type vast te leggen. In de begroting 2001 is reeds een bedrag van 230.000,-- gereserveerd.

Conform.

Tijdelijke bouwvergunning noodlokalen Mariaschool. In de huisvestingsbehoefte van Mariaschool dient per 1 augustus a.s. te worden voorzien door plaatsing van 2 noodlokalen. Een tijdelijke bouwvergunning dient hiervoor te worden verleend. Voorstel:
Aanvraag publiceren en als er geen zienswijzen worden ingediend bouwvergunning verlenen met toepassing vrijstellingsprocedure ex. Art. 18 WRO voor een termijn van 3 jaar.
Ter kennisname aan commissie I. .
Conform
Bouwaanvraag van de heer C. B. voor het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Vlierberg te Eemnes.
De heer B. heeft een bouwaanvraag ingediend voor het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende bouwvergunning. De wijzigingen zijn onder andere een bredere inrit naar de parkeerkelder, het aanbrengen van ventilatiekoekoeken in de achtergevel van de parkeerkelder en het verhogen van de liftschacht naar 10,91 meter. De overige wijzigingen zijn minimaal of inpandig.

Met toepassing van artikel 19, lid 2 WRO juncto artikel 50, lid 4 van de Woningwet medewerking verlenen aan het gewijzigd uitvoeren van een bouwvergunning.
Dit betekent dat de bouwaanvraag gepubliceerd wordt in de krant en gedurende 4 weken ter inzage wordt gelegd. Tevens wordt voorgesteld de grond ten behoeve van de ventilatiekoekoeken te verhuren aan de heer B. voor en totaalbedrag van 250,-- per jaar.

Aanvraag aanlegvergunning van de heer G.M. M..
De heer G.M. M. vraagt vergunning voor het aanleggen van een dam en een duiker op de percelen nabij de Meentweg, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie A, nummers 1605 en 1607.

Aanlegvergunning verlenen, conform conceptbrief.

Bouwaanvraag bouwen woning Nieuweweg.
Tegen het voornemen om de bouwvergunning te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan is door de familie J. en G., Nieuweweg een zienswijze ingediend.


1. Bouwvergunning verlenen.

2. Zienswijze ongegrond verklaren.

Aanvraag bouwvergunning, nummer 2001.0083.
Betrokkene heeft een aanvraag bouwvergunning ingediend voor de aanleg van een overdekt (buiten)zwembad. Locatie Streefoordlaan. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan.
Bouwvergunning weigeren, conform conceptbrief en weigeringsbesluit. Aanleg gereserveerde invalidenparkeerplaats. Mevrouw C. A.-R., Kerkstraat, verzoekt de gemeente Eemnes om een gereserveerde invalidenparkeerplaats voor Kerkstraat.

Autovrije zaterdag 22 september 2001.
Raad Nederlandse Detailhandel verzoekt de gemeenteraad om te kiezen voor autovrije zondag in plaats van zaterdag.

Commissie II en raad, via ingekomen stukken en mededelingen, voorstellen verzoek af te wijzen.

Landelijke rapportage Inspectie Bouwregelgeving 2000. Verslag onderzoekresultaten in 50 gemeenten naar hantering bouwregelgeving en vergelijking met situatie Gemeente Eemnes.


1. Verslag voor kennisgeving aannemen.

2. Ter kennisneming brengen aan commissie II.
Beroep amfitheater op De Lieberg.
De arrondissementsrechtbank heeft een uitspraak gedaan in het geding tussen het echtpaar D.-Z. (eiser) en de gemeente (verweerder) ten aanzien van het amfitheater De Lieberg.

De uitspraak voor kennisgeving aannemen.

Compensatiebeginsel voor natuur-, bos- en landschapswaarden. De provincie Utrecht heeft ons een korte versie van het compensatiebeginsel voor natuur-, bos- en landschapswaarden toegezonden. In een uitwerking van het huidige streekplan wordt het compensatiebeginsel vastgesteld.

Het compensatiebeginsel voor kennisgeving aannemen.

Inspraakreactie 5e nota Ruimtelijke Ordening van de Politieke Partij Dorpsbelang Eemnes.
De Politieke partij Dorpsbelang Eemnes heeft ons een afschrift van hun inspraakreactie op de 5e nota Ruimtelijke Ordening doen toekomen.


1. Voor kennisgeving aannemen.

2. Ter kennisname brengen aan raad.

Bezwaarschrift G. de L. De L. maakt bezwaar tegen aanschrijving tot verwijdering kuilgrasbalen, materialen en materieel van zijn perceel. De commissie bb heeft hierover advies uitgebracht.

Conform advies commissie bb aanschrijving intrekken.

Verzoek aankoop stuk grond Wezeboom. De familie H., Wezeboom, verzoekt nogmaals de aankoop van een stuk grond naast hun woning in overweging te willen nemen.

Het verzoek afwijzen.

Opslag kuilgrasbalen.
Betrokkene is aangeschreven om kuilgrasbalen te verwijderen. Betrokkene heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Tijdens behandeling in de commissie bb bleek dat in deze zaak wellicht alsnog een minnelijke schikking kan worden bereikt.
Voorstel:
Betrokkene meedelen (brief plus tekening), dat de grasbalen bij zijn schapenschuur, gezien de bijzondere situatie, zijn toegestaan, onder de genoemde voorwaarden.

Conform.

Voormalige schaapskooi Wakkerendijk.
Partijen proberen alsnog een minnelijke oplossing te bereiken, zodat de schaapskooi behouden kan blijven. Commissie II wil dat eerst een algemene beleidsnotitie gemaakt wordt ten aanzien van het gebruik / oppervlakte van bijgebouwen.
Voorstel:
Instemmen met de conceptbrief aan de advocaat van betrokkene.

Conform.
Jaarverslagen 2000.
De stichting Steunpunt Mantelzorg en de stichting Singer Memorial Foundation hebben uw college de jaarverslagen 2000 toegezonden.


1. V.k.a.

2. T.k.n. naar de commissie III.

Verslag periodiek overleg SWO-BEL.
Verslag overleg d.d. 21 juni 2001.

T.k.n.

Meicirculaire 2001.
Wij hebben informatie ontvangen over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds betreffende 2001 en 2002.


1. V.k.a. en t.k.n. commissie III.

2. Bij begrotingswijziging 251.000 bijramen voor de algemene uitkering
2001.


Stichting De Paraplu.
De stichting De Paraplu heeft de jaarrekening 2000 toegezonden.

V.k.a.

Bedenking inzake bouwplan Zomertaling.
De heer van der W. heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van zijn woning en garage en het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning. Voor de erker is een interne vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk. Tegen het voornemen van de interne vrijstelling van het bestemmingsplan heeft een bewoner een bedenking ingediend. Deze bedenking moet beoordeeld worden.


1. Bedenking gegrond verklaren en dat meedelen aan betrokkene conform conceptbrief.

2. Vrijstelling verlenen, waarna de bouwvergunning van de Zomertaling kan worden afgegeven met hieraan de voorwaarde te verbinden dat het raam dat grenst aan de voortuin van de naaste bewoner wordt voorzien van folie die geen doorzicht geeft.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De raad heeft op 24 juni 1996 besloten tot overdracht van directe overheidsrisico's met betrekking tot gemeentegaranties bij kapitaalmarktleningen naar het WSW. Stichting Vitalis wil hier gebruik van maken.


1. Met het WSW de standaard vrijwaringovereenkomst met achtervangovereenkomst aangaan betreffende Stichting Vitalis, leningnummer 28814.

2. Dit besluit ter kennisgeving zenden aan Gedeputeerde Staten.

Stichting Sint Jozefzorg avondschool.
Betrokken instelling heeft de afrekening over het subsidiejaar 2000 toegezonden.


1. De subsidie voor 2000 vaststellen op 2.589,26.
2. In afwijking van het verzoek van de stichting geen toestemming verlenen tot het reserveren van de subsidie en de stichting verzoeken het overschot ad 622,58 aan ons terug te betalen.

Samenwerking sociale zaken.
De eindrapportage met betrekking tot het onderzoek samenwerking sociale zaken Huizen, Eemnes en Blaricum is gereed. De procedure richting afrondende besluitvorming kan worden opgestart. Voorstel:

1. Kennisnemen van de rapportage "Samen Sterk".
2. Instemmen met de totstandkoming van een intergemeentelijke afdeling sociale zaken, waarbij de afdelingen van Eemnes en Blaricum worden geïntegreerd in die van Huizen door middel van vaststelling van de gemeenschappelijke regeling.

3. De raad voorstellen te besluiten tot deze organisatiewijziging over te gaan en daartoe de gemeenschappelijke regeling vast te stellen (bijlage zeven van het rapport).

4. Ten behoeve van de implementatie de raad voorstellen een krediet van 50.000,-- beschikbaar te stellen.

5. De formatie Basisadministratie uitbreiden met 11,5 uur als onderdeel van de organisatiewijziging.

6. De uitvoering van de Wvg door het gewest Eemland beëindigen en onderbrengen in de samenwerking met Huizen.

7. De onderdelen 2 t/m 5 als voorgenomen besluit om advies voorleggen aan de Ondernemingsraad.

a. Conform 1 t/m 5 en 7.
b. Ten aanzien van punt 6 wordt besloten onderzoek te doen, waar de uitvoering van de Wvg het best ingepast kan worden / blijven.

Sociaal cultureel werk.
Initiatiefnemers van de vernieuwde stichting De Singel hebben beleidsplan ingediend.
Voorstel:

1. Instemmen met voorgenomen opzet en beleidsplan waarbij er van wordt uitgegaan: - dat de huidige activiteiten op tenminste het huidige niveau worden voortgezet; - dat vooralsnog voor 2002 géén extra kosten voor het sociaal cultureel werk nodig zijn; - dat de raad in de nieuwe constellatie niet in het bestuur wordt vertegenwoordigd.
2. Commissie III voorstellen met opzet in te stemmen (september). Conform.

Deel: ' Collegebesluiten B&W gemeente Eemnes '
Lees ook