Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Collegebespreking begroting 2002 rond


Onderdeel 1: Accenten

Het college van B&W heeft de besluitvorming over de voorstellen voor de begroting 2002 afgerond. Door de tragische gebeurtenissen in de Verenigde Staten zijn de ontwikkelingen in de wereldeconomie onvoorspelbaar. Dat kan ook de financile positie van de gemeente Amsterdam benvloeden. Het college heeft echter de uitgangspunten van de Voorjaarsnota gehandhaafd, maar de onzekere vooruitzichten maken een solide financieel beleid meer dan ooit noodzakelijk.

De begroting 2002 beslaat het laatste deel van het programakkoord 1998-2002. De gunstige financieel-economische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben het niet alleen mogelijk gemaakt het programakkoord geheel te realiseren, maar ook bleek het dankzij financile meevallers tussentijds mogelijk extra accenten aan te brengen. Vorig jaar betrof dat niet alleen diverse beleidsvelden zoals sociale infrastructuur, veiligheid en ICT-activiteiten, maar betekende het ook een forse impuls in de gemeentelijke organisatie, noodzakelijk om de ambities op vele terreinen te kunnen waarmaken.

Voor 2002 zijn de extra accenten door de gemeenteraad aangegeven bij de behandeling van de Voorjaarsnota. De hoofdlijn daarin is dat bewoners en bezoekers van de stad daadwerkelijk kunnen ervaren dat het kwaliteitsniveau van accommodaties omhoog gaat en dat de dienstverlening verbetert.

Daarvoor zijn aanzienlijke bedragen in de voorstellen opgenomen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de sportaccommodaties, het voortgezet onderwijs, Artis en instellingen voor maatschappelijke opvang. Ook de Sporthallen Zuid ondergaan een ingrijpende renovatie en de nieuwbouw van het Marnixbad door de Dienst Binnenstad wordt financieel mogelijk gemaakt. Door de aanleg van de Noord/Zuidlijn wordt de Nieuwe Leeuwarderweg verlaagd. Daardoor kan het groengebied, dat nu door deze weg wordt doorkliefd, aaneen worden gesmeed. Naast de fysieke en economische ingrepen worden ook flinke investeringen gedaan in sociale voorzieningen met het plan 'Stenen voor Sociaal'. Een ander speerpunt is de gentensiveerde inspanning op het terrein van de brandveiligheid. Naast een intensievere aanpak voor de vergunningverlening wordt ook een fors accent gegeven aan de controle op de naleving daarvan.

Bij de discussie over de Voorjaarsnota waren de nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek bij het Centraal Station en de nieuwbouw voor het Stedelijk Museum belangrijke punten. Het college constateert dat het met de thans beschikbare middelen nu niet mogelijk is om de totale investering van beide projecten te regelen. Bovendien zijn er aan beide projecten aanmerkelijke exploitatielasten verbonden. Het college stelt voor de winstafdracht van het Gemeentelijk Grondbedrijf van in totaal 68,2 miljoen voor beide projecten te reserveren. De voorbereiding van de twee projecten kan onverminderd doorgaan. Bij de bespreking van een nieuw programakkoord kan definitieve besluitvorming plaatsvinden. Aan het Rijk wordt een bijdrage gevraagd in de kosten voor de vernieuwingsplannen van het Stedelijk Museum. Ook is ervoor gekozen om diverse moderne vormen van externe dienstverlening (ICT-toepassingen) een extra accent te geven. Verder is bij deze begroting gewerkt vanuit de gedachte eerst al gestarte projecten af te maken in plaats van te beginnen aan nieuwe projecten.

Tot slot heeft het college besloten de belangrijkste belastingtarieven (zoals de OZB) niet te verhogen.

Onderdeel 2: Resultaatgebieden
^
Resultaatgebieden
De begroting is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, voor het eerst ingedeeld naar veertien resultaatgebieden in plaats van portefeuillegewijs. Deze gewijzigde indeling betekent dat wordt uitgegaan van resultaatgebieden waarbinnen doelstellingen worden geformuleerd. Hieronder wordt per resultaatgebied aangegeven waaraan de structurele en incidentele ruimte met name wordt besteed. In de tekst van dit bericht wordt slechts ingegaan op de bestedingen uit de extra financile ruimte.

In totaal bedraagt de structurele ruimte 26 miljoen; de incidentele ruimte komt op 155 miljoen. In het Mobiliteitsfonds is in totaal bijna 16 miljoen beschikbaar; in het fonds voor Stedelijke Vernieuwing 133 miljoen.

Openbare orde en veiligheid Belangrijke pijlers voor dit resultaatgebied zijn veiligheid (wijkveiligheidssteunpunten, 1,6 miljoen en sociaal veiligheidsbeleid openbaar vervoer, 0,75 miljoen), en brandveiligheid (uitbreiding controlecapaciteit Stedelijk project brandveiligheid, 0,6 miljoen). Voor voortzetting van de inzet van metroconcirges is een bedrag van 2,85 miljoen gereserveerd. Ook voor de plannen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne is geld gereserveerd ( 1,4 miljoen).

Werk en inkomen
Het opleidings- en automatiseringsbudget van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) wordt met 1 respectievelijk 1,1 miljoen verhoogd. De belangrijkste besluitvorming (Plan van Aanpak) over de Sociale Dienst wordt separaat ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Zorg
In Zuidoost wordt een project gerealiseerd voor opvang van verslaafden met de bedoeling om zowel de sociaal-medische zorg te verbeteren als de openbare orde en veiligheid van de bewoners van het stadsdeel te waarborgen. In totaal is hiermee een investering gemoeid van 3,6 miljoen. De totale investering in de zorg is in 2002 dankzij een inhaalslag aanzienlijk groter dan in 2001.

Voor het budget voor de gehandicapten (WVG) stelt het college een bedrag van 3,7 miljoen voor. Dit was het bedrag dat in de rekening 2000 was vrijgevallen. Op korte termijn verschijnt een plan van aanpak om alle beschikbare fondsen optimaal te benutten. Bovendien wordt
1,13 miljoen gereserveerd voor achterstallig onderhoud aan de panden voor maatschappelijke opvang.

Educatie, jeugd en diversiteit De huisvesting van onderwijs is een nieuwe aan de gemeente toegewezen taak. De hieraan gepaard gaande budgetoverdracht van het Rijk naar de gemeente is, gelet op de onderhoudssituatie van de scholen, onvoldoende. Het college stelt een incidenteel aanvullend budget van 11,4 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt met name de veiligheid op de scholen verbeterd. Voor herstel van het homomonument is 0,4 miljoen bestemd.

Verkeer en infrastructuur Voor de Noord/Zuidlijn wordt, conform de bestendige gedragslijn, een bedrag van 9,4 miljoen gereserveerd om de effecten van inflatie te kunnen opvangen. In verband met de opgetreden vertraging is het bovendien noodzakelijk om een aanvullende reservering te treffen voor de korting die het Rijk toepast op haar bijdrage aan het openbaar vervoer gedurende de voorbereidings- en bouwperiode. Voor de laatste fase van de laatste kosten van de tramlijn naar het Oostelijk Havengebied wordt in totaal een bedrag van 14,2 miljoen gereserveerd in het ISV-fonds. Voor een deel betreft dit extra kosten. Verder worden de gelden uit het Mobiliteitsfonds, volgens de afspraken in de Voorjaarsnota, besteed aan onder andere fietsenstallingen ( 0,9 miljoen), aanpak gevaarlijke kruisingen ( 1,4 miljoen), twee autovrije dagen ( 0,9 miljoen) en het verkennen van locaties voor parkeervoorzieningen ( 2,3 miljoen). Verder wordt een eerste investering van 1,2 miljoen gedaan voor een fietspassage onder het Centraal Station.

Openbare ruimte en groen
Om het Amsterdamse groen meer ruimte te geven en de waarde te verbeteren, is voor het Groenfonds 1,59 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er 0,9 miljoen extra beschikbaar voor diverse onderdelen, zoals dierenbeleid en de Hortus Botanicus. Vanuit het ISV-fonds is voor het Grootschalig groen in en om de Stad (GIOS) een bedrag van 2,3 miljoen gereserveerd.

Cultuur en monumenten
Het college bestemt een bedrag van 1,4 miljoen voor continuering van de uitzendingen van AT5. De bouw van het nieuwe muziekcentrum aan de Oostelijke Handelskade kan starten. De kosten van het project vallen door een tegenvallend aanbestedingsresultaat, als gevolg van krapte op de bouwmarkt, hoger uit. De dekking hiervoor ( 0,6 miljoen structureel) is mogelijk binnen de budgetten die in het programakkoord zijn voorzien. Voor monumentenzorg is via het ISV-fonds een totaalbudget van 6,8 miljoen beschikbaar. Tot slot wordt 2,9 miljoen gereserveerd voor broedplaatsen.

Het college ondersteunt, tot slot, de plannen voor de Hermitage aan de Amstel, en heeft inmiddels het daarvoor bestemde gebouw aangekocht. De besluitvorming over de eventuele financile bijdrage zal echter niet eerder dan bij het volgende programakkoord worden afgerond.

Milieu en water
Naar aanleiding van het programakkoord is 1,2 miljoen beschikbaar voor het milieuprogramma. Verder wordt er, volgend uit de Voorjaarsnota 2001, een bedrag van 1,2 miljoen uitgetrokken voor de bodemsanering van de Volgermeerpolder. Van de ISV-gelden komt in totaal 6,14 miljoen ten bate van diverse bodemsaneringsonderdelen. Tot slot wordt er voor 0,68 miljoen een geluidsscherm gebouwd naast het spoor in Amsterdam-Zuidoost.

Sport en recreatie Bij veel sportaccommodaties is ernstig achterstallig onderhoud in beeld gebracht. Voor de aanpak van de meest urgente zaken stelt het college een budget van l1,4 miljoen beschikbaar; gezamenlijk met de stadsdelen moet hiermee een aanvaardbaar onderhoudsniveau worden bereikt. Een andere belangrijke voorwaarde is dat geen nieuw achterstallig onderhoud mag ontstaan. Dit betreft onder andere een grondige renovatie van de Sporthallen Zuid. Bovendien wordt met een bijdrage van de centrale stad van in totaal 4,5 miljoen de nieuwbouw van het Marnixbad gerealiseerd. Ook bij Artis is sprake van achterstallig onderhoud. Hiervoor wordt een bedrag van 4,4 miljoen voorgesteld. In het programakkoord was dit oorspronkelijk bedoeld voor de derde fase van de uitbreiding.

Economie en haven De grootste financile ondersteuning vanuit dit resultaatgebied gaat naar het Actieplan Economische Structuur (AES): 0,5 miljoen. Het AES krijgt voor de versterking van de economische structuur daarenboven een bijdrage van 4,72 miljoen uit het ISV-fonds. Het college reserveert in totaal 1,22 miljoen voor de werving van klanten op alle continenten door het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHB), en het ontwikkelen van een intermodaal achterlandvervoer voor datzelfde GHB.

Stedelijke ontwikkeling
Het college bereidt voorstellen voor om in samenhang met de aanleg van de Noord/Zuidlijn de Nieuwe Leeuwarderweg (Amsterdam-Noord) verdiept aan te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk het groengebied dat nu door deze verkeersader doorsneden wordt, te helen. De totale kosten worden geraamd op 25 miljoen. Hiervoor worden verschillende dekkingsbronnen aangesproken. Zo is er binnen het Gemeentelijk Grondbedrijf hiervoor ruim 11 miljoen beschikbaar. Ook het stadsdeel wordt aangesproken op een aanzienlijke bijdrage. Daarnaast wordt een groot aantal projecten uit het ISV-fonds bekostigd: planontwikkeling Zeeburgereiland ( 1,24 miljoen), bijdrageregeling verhuis- en herinrichtingskosten ( 4,54 miljoen), verbeteren funderingsherstel (
2,5 miljoen) en Ontwikkelingsbudget Stedelijke Vernieuwing ( 8,81 miljoen voor 'Stenen voor Sociaal'). Verder wordt voor de vernieuwingsoperatie Bijlmermeer in totaal 8,3 miljoen beschikbaar gesteld. Ook de jaarlijkse reservering van 13,6 miljoen voor de ontwikkeling van de IJ-oevers komt uit het ISV-fonds. Tot slot besteedt het college in totaal 1,84 miljoen uit het ISV-fonds aan de regie van en de communicatie over het Stationseiland.

Middelen
Voor de ontwikkeling van een gemeentelijke Rekenkamer wordt 0,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Bestuur en concern De tweede fase van de renovatie van de ambtswoning wordt voor representatieve doeleinden van het gemeentebestuur aangepakt. De hiermee gemoeid gaande investering bedraagt 3 miljoen; de kapitaallasten hiervan bedragen 0,27 miljoen. Grote nadruk komt te liggen op de verschillende digitale onderdelen. Zo is voor ICT-dienstverleningsactiviteiten 1,31 miljoen gereserveerd, en voor de Glazen Stad 2002 1,27 miljoen. Ook wordt een investering gedaan in Cyburg, de geavanceerde ICT-proeftuin. Voor het Koninklijk Huwelijk op 2 februari 2002, tenslotte, is een bedrag van 2,8 miljoen opzij gezet.

Belastingen en tarieven
Het OZB-tarief, het rioolrecht en het watertarief worden niet verhoogd. Wel wordt het tarief voor de hondenbelasting met 5,5% verhoogd naar 56 per hond. Verder wordt het tarief vermakelijkheidsretributie per passagier verhoogd naar 1 (rondvaartboot) en 0,25 (waterfiets).

Procedure
De begroting wordt nu voor publicatie gereedgemaakt; rond 8 oktober zijn drukproeven voor de gemeenteraad beschikbaar. De raadscommissies bespreken begin november de verschillende hoofdstukken van de begroting. Het college verwerkt de reacties en eventuele moties vervolgens in een preadvies, dat eind november/begin december in de raadscommissies wordt behandeld. Op 12 en 13 december zijn de slotdebatten in de gemeenteraad.
-

gemeente Amsterdam - 19-09-2001

Deel: ' Collegebespreking begroting 2002 rond in gemeente Amsterdam '
Lees ook