Gemeente Almelo

Collegeprogramma 2002 2006 gepresenteerd

Almelo versterken, groene longen behouden en dienstverlening aan burgers verbeteren

Het college van Almelo zet in op de versterking van Almelo. Almelo wil compleet, compact en veilig zijn als centrumgemeente voor de omliggende regio, als aantrekkelijke woon-, leer- en werkstad waar niemand onvrijwillig langs de kant staat en als stad met een bruisende cultuur.

Uitgangspunten bij de voorstellen in het collegeprogramma 2002 2006 zijn:


- economische structuurversterking;


- toename van geschoolde arbeid;


- goede stedelijke voorzieningen.

Kernpunten van beleid zijn gericht op: veiligheid en handhaving, leefbaarheid en woonomgeving, duurzaamheid, cultuurbeleid, jeugdwelzijnswerk en lokaal gezondheidsbeleid. De grote projecten die het college voorstaat voor de komende jaren zijn: Nijreessingel, welzijnsaccommodaties, stationsomgeving, verlaging spoorlijn, sporthal Rembrandtlaan, multifunctionele voorziening Bornerbroek, Masterplan, herinrichting Turfkade en huisvesting gemeentelijk apparaat;

Met het nieuwe programma wil het college ontwikkelingen stimuleren die bijdragen aan de versterking van Almelo op economisch, sociaal en voorzieningenniveau. Dit is nodig om voldoende draagkracht voor de voorzieningen in de stad te houden. Om dit te bereiken kiest het college voor een krachtige inzet op MBO-onderwijs in Almelo en een groei van Almelo naar 100.000 inwoners. Met het mogelijk maken van de groei wil Almelo expliciet een bijdrage leveren aan de Twentse vraag naar woningbouw. Uitgangspunt bij de groei van Almelo is het in stand houden van de groene longen. Efficiënt ruimtegebruik en hoogbouw zijn daarvoor goede oplossingen. Met het masterplan wil het college een nieuw concept ontwikkelen voor de stad en de stedelijke samenleving.

Het college van Almelo zet in op een actieve, open communicatie gericht op samenwerking en heldere beleidsvorming en besluitvormingsproces. Het bestuur kenmerkt zich door openheid, dialoog en heldere besluitvorming waarbij ruimte wordt gegeven aan zorgvuldige informatie- en belangenuitwisseling. Dienstverlening en vergroting betrokkenheid staan daarbij voorop. De gemeente kan echter niet voor alles verantwoordelijk zijn. Dienstverlening aan de burger zal ook gericht zijn bij probleemoplossing en zelfredzaamheid.

Om alle beleidsontwikkelingen te kunnen financieren blijft het voeren van een gezond financieel beleid met een evenwichtige verdeling van de lasten over de burgers een voorwaarde. Projecten en beleidsambities kosten tijd en geld. Jaarlijks wordt bij de Voorjaarsnota afgewogen welke nadere beleidskeuzes moeten worden gemaakt. Het bestaande beleid zal in toenemende mate uitdrukkelijk hierbij betrokken worden. Monitoring is hierbij een hulpmiddel.

Gemeenteraad behandelt collegeprogramma 30 mei

Het collegeprogramma 2002-2006 geeft inzicht in de beleidsuitgangspunten van het nieuwe college. Het college biedt het collegeprogramma op 23 mei aan de raad aan. Donderdag 30 mei zal over het collegeprogramma in de raad een debat worden gehouden. Via moties en amendementen kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op het collegeprogramma. Beide raadsvergaderingen beginnen op 19.30 uur.

Globaal overzicht beleidsaccenten

Versterking positie Almelo

Het college wil Almelo versterken op economisch, sociaal en voorzieningenniveau. Dit is nodig om voldoende draagkracht voor de voorzieningen in de stad te houden. Om dit te bereiken kiest het college voor een krachtige inzet op MBO-onderwijs in Almelo en een groei van Almelo naar 100.000 inwoners. Uitgangspunt bij de groei van Almelo is het in stand houden van de groene longen. Efficiënt ruimtegebruik en hoogbouw zijn daarvoor goede oplossingen. Een toename van het aantal inwoners biedt betere garanties voor het handhaven van voorzieningen in Almelo. Het college van Almelo wil niet alleen bouwen voor de eigen inwoners, maar in overleg met de Twentse steden, een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan woningbouwlocaties in Twente. De huidige stadsvisie zal worden geactualiseerd waarbij ook de kernen Bornerbroek en Aadorp zullen worden betrokken.

Voorzieningen

Het college wil een aantal nieuwe voorzieningen realiseren. Daaronder valt onder meer de realisatie van een jongerencultuurcentrum, versterken van toerisme, sport- en recreatievoorzieningen, meer sport en spel ontmoetingsplekken voor jongeren in de wijk, voorzieningen op het gebied van opvoedingsondersteuning en de aanpak van huisvesting en wachtlijsten voor zorginstellingen. Het cultuurbeleid zal een extra impuls krijgen met de nieuwe cultuurnota en de instelling van de Raad voor de Cultuur.

Veiligheid en handhaving

Het college zet in op een beleid om de criminaliteit en overlast te voorkomen. Dat gebeurt mét en dichtbij de burgers zelf: op buurt en op wijkniveau. De handhaving wordt geïntensiveerd en de verkeersveiligheid zal met prioriteit bevorderd worden.

Dienstverlening en betrokkenheid burgers en instellingen

Het college stelt een aantal voorzieningen voor om de service aan burgers te bevorderen. Zo streeft het college naar een koppeling van alle gemeentelijke publieksbalies en onderzoekt het college de mogelijkheid informatiecentrum over de grote projecten. Daarnaast wil het college een steunpunt voor verenigingsleven en de informatie- en adviesfunctie zorgloket uitbreiden. Het college wil overgaan tot het oprichten van wijkservicepunten waar burgers met diverse vragen terechtkunnen. Het college van Almelo zet in op een actieve, open communicatie gericht op samenwerking en heldere beleidsvorming en besluitvormingsproces. Het bestuur kenmerkt zich door openheid, dialoog en heldere besluitvorming waarbij ruimte wordt gegeven aan zorgvuldige informatie- en belangenuitwisseling.

Regionale samenwerking

Het college stelt dat uitvoerende taken als brandweer, afvalverwerking en toerisme wordt gedaan door de Regio Twente. De ontwikkelingstaken voor de terreinen als ruimtelijke structuur, wonen, economie, verkeer en vervoer zijn in hoofdzaak vraagstukken van het stedelijk gebied en horen binnen het samenwerkingscharter Netwerkstad Twente. De kaderwettaken die op de steden zijn gericht horen ook thuis bij de Netwerkstad. Het college wil meer inhoud geven aan de relatie tussen Almelo en de omliggende gemeenten.

Op het gebied van regionale samenwerking kiest het college van Almelo voor een verdeling van taken. De verdeling van taken zorgt voor een efficiënte structuur en maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Het doel van regionale samenwerking moet leiden tot een bundeling van krachten (ook economisch), efficiencyvergroting en behoud van het Twentse landschap.

Te downloaden :
COLLEGEPROGRAMMA 2002-2006.doc

Deel: ' Collegeprogramma 2002 2006 Almelo gepresenteerd '
Lees ook