Provincie Zuid-Holland


07 april 1999
'Duurzaam en gedurfd'
Collegeprogramma Zuid-Holland 1999-2003

Het nieuwe dagelijks bestuur zal acht gedeputeerden tellen,

voor het CDA:

- Jan Heijkoop, Dirk Dekker en Loes van Ruijven-Van Leeuwen,

voor de PvdA:

- Jaap Wolf, Edit Hallensleben en Arie de Jong,

voor SGP, RPF/GPV:

- Rinus Houtman

voor GroenLinks:

- Marcel Vissers.

Dinsdag 13 april worden de gedeputeerden gekozen in de eerste vergadering van de nieuwe Provinciale Staten.

Het collegeprogramma geeft aan dat gebiedsgericht werken de leidraad zal zijn voor de werkwijze en bestuursstijl van het provinciaal bestuur in de komende jaren. De provincie is in zes regio’s verdeeld met voor elke regio een coördinerend gedeputeerde.

Het gaat om de regio’s:

* Leiden en Duin- en Bollenstreek

* Haaglanden


* Rotterdamse regio

* Het gebied van streekplan Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee)


* Rijn- en Gouwestreek


* De Waarden.

Er komen ook gebiedsgerichte statencommissies, die regelmatig in de regio zullen vergaderen.

Het nieuwe college zet extra in op:

* Impulsen voor het oplossen van vraagstukken die de sociale en maatschappelijke samenhang direct raken, zoals bij het jeugdbeleid, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, ruimtelijke segregatie en de positie van allochtonen

* Een snellere realisatie van de wensen van het college op het vlak van natuur, landschap en recreatie

* Een evenwichtig mobiliteitsbeleid, waarbij het vooral gaat om de verkeersveiligheid, versterking van het openbaar vervoer en langzaam verkeer en het wegnemen van knelpunten.

Het collegeprogramma bevat nieuwe beleidsvoornemens op alle terreinen van het provinciaal bestuur, onder meer:

* Er komt een fonds voor vitale steden en een regiofonds kleine kernen

* Er komt een actieprogramma sociaal beleid
* Zestienhoven moet dicht na realisering van de Hogesnelheidslijn
* De Tweede Maasvlakte komt pas gefaseerd in beeld als andere oplossingen voor het Rotterdamse haven- en industriegebied geen soelaas bieden

* Woningbouw in de Leidse regio moet niet in de Grote Polder, maar wel op Valkenburg

* Openbaar vervoer moet beschikbaar zijn bij de start van de aanleg van Vinex-locaties en bedrijfsterreinen

* Er komt een structurele financiering van regionale televisie vanuit de omroepbijdragen

* Er komt een strategisch mobiliteitsplan, vooral gericht op het terugdringen van de automobiliteit

* Biologische landbouw en herstructurering van de glastuinbouw worden gestimuleerd

* In (regionale) debatten met de bevolking wordt besproken hoe de provincie problemen moet aanpakken

* Binnen een jaar zal het college duidelijkheid scheppen over het woningbouwbeleid in het landelijk gebied.

Op basis van het collegeprogramma gaat het nieuwe college een werkprogramma opstellen met een financiële vertaling. Maatschappelijke organisaties en medeoverheden krijgen de gelegenheid om op het collegeprogramma en het werkprogramma te reageren.

Deel: ' Collegeprogramma Zuid-Holland 1999-2003 '
Lees ook