Vereniging VNO-NCW


Commentaar VNO-NCW op Belastingplan 2000

Aan de voorzitter en leden van de
Vaste Commissie voor Financiën uit de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Briefnummer
99/17.080/Wi/Sbg Den Haag
21 oktober 1999
Onderwerp
Belastingplan 2000
(wetsvoorstel 26 820) Telefoonnummer
070 349 0420

Hoogedelgestrenge dames en heren,

De Vereniging VNO-NCW heeft met belangstelling kennis genomen van het kern-Belastingplan 2000 (wetsvoorstel 26 820) en de Nota van wijziging. Dit plan leidt bij VNO-NCW tot een aantal kritische kanttekeningen, in het bijzonder met betrekking tot het onderdeel vergroening van belastingen, en een aantal opmerkingen en vragen met betrekking tot het arbeidskostenforfait, de verhoging van de BPM op dieselauto's en de kapitaalsbelasting alsmede gevolgen van de overgang naar de euro. In dit commentaar wordt ook ingegaan op het totale pakket verschuiving en vergroening van belastingen voor de jaren 2000 en 2001, zoals neergelegd in bijlage 13 van de Miljoenennota 2000. VNO-NCW wil de mogelijkheid openhouden om in een later stadium op de overige pakketten uit het Belastingplan 2000 te reageren.

Arbeidskostenforfait
In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd voorgesteld het arbeidskostenforfait ten opzichte van het jaar 1999 te verhogen met 390 gulden. Bij Nota van wijziging is de voorgestelde verhoging verlaagd met 80 gulden. Per saldo leidt dit tot een verhoging van 310 gulden.

VNO-NCW oordeelt positief over de voorgenomen verhoging van het arbeidskostenforfait. De financiële stimulans om (opnieuw) aan het arbeidsproces deel te gaan nemen, wordt op die manier versterkt. Daarvan mag een positief effect op het arbeidsaanbod worden verwacht. Gelet op de thans krappe arbeidsmarkt, is dat een welkom vooruitzicht. Daarnaast bevordert de maatregel de door VNO-NCW zeer wenselijke geachte vergroting van de uitstroom uit de sociale zekerheid. Wel betreurt VNO-NCW het dat de omvang van de voorgenomen verhoging van het arbeidskostenforfait bij Nota van wijziging is teruggebracht.

Uiteraard beperkt dat de mate waarin de hierboven aangegeven gunstige effecten zich zullen voordoen.

Regulerende energiebelasting
In het kader van 'vergroening en verschuiving' van belastingen voorziet het wetsvoorstel in een verhoging van de regulerende energiebelasting (REB).

VNO-NCW merkt op dat de tarieven van de REB dramatisch afwijken van de indicatieve tarieven uit het Regeerakkoord. Voor individuele bedrijven betekenen deze tarieven een verdubbeling (voor gas) tot verdrievoudiging (voor elektriciteit) in het jaar 2001. Op individueel bedrijfsniveau pakt de REB dus veel hoger uit dan op grond van het Regeerakkoord mocht worden verwacht. In plaats van een maximale REB van circa 30.000 gulden per aansluiting moet nu worden gerekend op een maximum van bijna 98.000 gulden per aansluiting.

Overige milieubelastingen
In het Regeerakkoord is opgenomen dat een bedrag van 700 miljoen gulden zal worden ingevuld door andere milieubelastingen dan energiebelastingen. Dit bedrag is ingeboekt voor de verlaging van de inkomstenbelasting. In de Miljoenennota (blz. 273) wordt echter geconstateerd: "Gebleken is dat het niet mogelijk is de andere milieubelastingen in de komende twee jaren zodanig in te vullen dat de opbrengst alleen kan worden ingezet voor verlaging van de inkomstenbelasting. Van de op korte termijn realiseerbare maatregelen slaat een substantieel deel (561 miljoen gulden) bij het bedrijfsleven neer. Dit deel zal in de terugsluis naar het bedrijfsleven worden betrokken."

VNO-NCW maakt ernstig bezwaar tegen het neerleggen van een fors extra bedrag aan milieubelastingen bij het bedrijfsleven. Dit wijkt af van de eerder gepresenteerde plannen met betrekking tot het belastingstelsel 21e eeuw, waarover ook in SER-verband is geadviseerd. Weliswaar wordt in de Miljoenennota gesteld dat dit in de terugsluis naar het bedrijfsleven zal worden 'betrokken' (VNO-NCW vraagt zich af in hoeverre hier sprake is van een harde toezegging), maar het is hoogst onzeker of deze terugsluis zodanig zal kunnen zijn dat alle bedrijven voldoende gecompenseerd worden.

In dit verband wijst VNO-NCW op de voorgenomen milieubelasting op oppervlaktedelfstoffen ten bedrage van 220 miljoen gulden. Deze belasting heeft belangrijke negatieve economische gevolgen voor de betrokken sectoren en een uiterst twijfelachtig milieueffect. Via generieke compensatie zal het zeer moeilijk -zo niet onmogelijk- zijn om de desbetreffende bedrijven in de bouw-, beton- en baksteensector behoorlijk te compenseren.

Overigens is ons niet duidelijk hoe in de tabel op bladzijde 7 van de Memorie van Toelichting bij het Belastingplan 2000 kan worden gesproken over een lastenverlichting van 175 miljoen gulden als netto effect van heffing en terugsluis voor bedrijven. Als VNO-NCW het goed ziet, is het saldo van heffing en terugsluis precies nul.

Tenslotte maakt VNO-NCW bezwaar tegen de voorgestelde verhoging van het storttarief voor brandbaar afval met in totaal 100 gulden per ton. Deze belasting is bedoeld als een prikkel om brandbaar afval niet langer te storten, maar te verbranden. Zolang er echter een ondercapaciteit is bij de vuilverbrandingsinstallatie van 1,5 miljoen ton, en ook de landsgrenzen gesloten blijven voor transport van afval naar buitenlandse verbrandingsinstallaties, zal hiervan geen enkel milieueffect uitgaan.

Verhoging BPM voor dieselauto's
Voorgesteld wordt de BPM voor dieselauto's te verhogen met 2.000 gulden en tegelijkertijd de MRB voor LPG-3 personenauto's met 200 gulden per jaar te verlagen.

VNO-NCW heeft oog voor de doelstellingen die het kabinet wil bereiken met de Optimale brandstofmix 2010 en het stimuleren van het gebruik van apparatuur die het brandstofverbruik tijdens het rijden aangeeft. In dat kader past een verlaging van de MRB voor LPG-3 personenauto's. Een gelijktijdige verzwaring van de BPM van dieselauto's, om deze verlaging van de MRB te financieren, is naar de mening van VNO-NCW echter niet op zijn plaats. Een verhoging van de aanschafprijs van dieselauto's - in ruil voor een verlaging van de gebruiksbelasting op LPG-3-auto's- is bovendien niet gerechtvaardigd gezien de voortgaande technologische ontwikkelingen die leiden tot een schonere diesel. Het kabinet zou dergelijke ontwikkelingen juist moeten bevorderen. VNO-NCW wijst ook op het commentaar van de RAI ter zake.

Overigens betekent een verhoging van 2.000 gulden per auto een relatief grotere prijsstijging van kleine auto's ten opzichte van grotere auto's, terwijl kleine auto's relatief minder vervuilend zijn.

Kapitaalsbelasting en overgang naar euro's
Voorgesteld wordt - als onderdeel van het Ondernemerspakket 21e eeuw - de kapitaalsbelasting met 0,1% te verlagen naar 0,9%. Dit is een eerste stap naar een initiële verlaging van de kapitaalsbelasting tot 0,7% in het jaar 2001.

VNO-NCW verwacht dat in de jaren daarna een verdere verlaging zal plaatsvinden met het oog op uiteindelijke afschaffing van deze belasting, die tamelijk uniek is in de Europese Unie en die een hinderpaal vormt bij het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met buitenlandse ondernemingen, zoals joint ventures.

Verder wordt voorgesteld de vermeerdering van aandelenkapitaal, die uitsluitend het gevolg is van de omzetting van het nominale bedrag van de aandelen van guldens in euro's, van de heffing van kapitaalsbelasting vrij te stellen. VNO-NCW is van mening dat de omzetting van aandelenkapitaal van guldens naar euro's geen bron van inkomsten voor de overheid mag zijn en juicht deze maatregel derhalve toe. In dit verband vraagt VNO-NCW zich af of de staatssecretaris in lijn met deze maatregel ook aan een dergelijke oplossing denkt in de sfeer van de dividendbelasting en de inkomstenbelasting (zie brief van VNO-NCW d.d. 20 juli 1999, nr. 99/15.384/Abm/Pq, commentaar op Kamerstuk 25 107, nr. 34).

VNO-NCW spreekt de hoop uit dat u deze opmerkingen bij uw overwegingen zult betrekken en is graag bereid om een en ander mondeling nader toe te lichten. Voor de goede orde deelt VNO-NCW u tenslotte mee dat een kopie van deze brief heden is verzonden aan de voorzitter en leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hoogachtend,

Drs. J.A. DortlandMeer informatie: http://www.vno-ncw.nl/belastingplan

Deel: ' Commentaar VNO-NCW op Belastingplan 2000 '
Lees ook