Vereniging VNO-NCW


Commentaar VNO-NCW op Wetsvoorstellen Belastingherziening 2001

Aan de voorzitter en leden van de
Vaste Commissie voor Financiën uit de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Briefnummer
99/17.535/K/Dey Den Haag
21 oktober 1999
Onderwerp
Commentaar op wetsvoorstellen
26 727 en 26 728 Telefoonnummer
070 349 0419

Hoogedelgestrenge dames en heren,

De Vereniging VNO-NCW maakt gaarne gebruik van de geboden gelegenheid te reageren op het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 en het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Tweede Kamerstukken 26 727 en 26 728). Het commentaar van VNO-NCW treft u hierbij aan.

VNO-NCW kan zich vinden in de door de regering gekozen analytische opzet van een nieuw belastingstelsel. Zij is het met de regering van mening dat deze opzet leidt tot een robuuster en duurzamer stelsel. VNO-NCW heeft evenwel kritiek op de wijze waarop de regering een aantal onderdelen van het voorgestelde stelsel heeft uitgewerkt. In dit stadium ziet VNO-NCW af van het geven van een finaal oordeel over de voorstellen. Dat oordeel hang af van de mate waarin aan de kritiek van VNO-NCW wordt tegemoet gekomen.

De kritiek van VNO-NCW heeft onder meer betrekking op het ontbreken van de mogelijkheid de werkelijk gemaakte arbeidskosten in aftrek te brengen, het feit dat niet iedere belastingplichtige in staat wordt gesteld een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen en de lastenverzwaring voor de houder van een zogenoemd aanmerkelijk belang. Ook heeft VNO-NCW groot bezwaar tegen de voorgestelde tijdelijke aanvullende delegatie, die grote rechtsonzekerheid creëert.

Het commentaar van VNO-NCW bevat een inleiding (hoofdstuk 1), inhoudelijke kritiek (hoofdstuk 2) en kanttekeningen van meer technische aard (hoofdstuk 3). Een genummerde inhoudsopgave gaat aan het commentaar vooraf.

VNO-NCW verzoek u haar commentaar bij uw beschouwingen over de voorliggende wetsvoorstellen te betrekken.

Voor de goede orde deelt VNO-NCW u tenslotte mee dat een kopie van deze brief heden is verzonden aan de staatssecretaris van Financiën.

Hoogachtend,

Drs. J.A. Dortland

Bijlage: Commentaar van de Vereniging VNO-NCW op het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (26 727) en het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26 728) (Belastingherziening 2001)Meer informatie: www.vno-ncw.nl/belastingplan

Deel: ' Commentaar VNO-NCW Wetsvoorstellen Belastingherziening 2001 '
Lees ook