NVM

COMMERCIEEL VASTGOED 1998: OPLOPENDE SCHAARSTE

De kantorenmarkt kenmerkte zich in 1998 door toenemende schaarste van nieuwe, kwalitatief hoogwaardige kantoren. De huurprijzen van bestaande kantoorruimte zijn verbeterd. Het aanbod aan nieuwe kantoorruimte is beperkt. In de winkelmarkt is de winkelvoorraad het afgelopen jaar snel gegroeid. Winkels worden groter en vrijkomende ruimte wordt in toenemende mate ingenomen door aan-grenzende winkels of winkelketens. Ook de belangstelling voor grootschalige detailhandel nam toe. Voor de gebruikers van kantoren, winkels en bedrijfsterreinen is een goede bereikbaarheid kwaliteitskenmerk nummer één.
Dit blijkt uit de gegevens over 1998 van de vakgroep NVM Bedrijfs Onroerend Goed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. Verder blijkt dat de werkgelegenheidsgroei in de zakelijke dienstverlening vorig jaar heeft geleid tot een stijgende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte. De vraag naar kwaliteit nam toe en hierdoor stegen ook de huurprijzen. In de bedrijfsruimtemarkt verschuift de vraag naar steden in Gelderland en Noord-Brabant. Hierdoor neemt het aanbod toe van bedrijfsruimte in Zuid-Holland en onstaat een tweedeling tussen nieuwe bedrijfsruimten op toplocaties en niet-courante locaties met overaanbod, lage prijzen en leegstand.

Kantorenmarkt
Het totale aanbod van bestaande kantoorpanden is met 3,3 miljoen vierkante meter bvo vrijwel gelijk gebleven doordat de netto-toe- of -afname van het aanbod beperkt bleef: het nieuwe aanbod werd meteen opgenomen. Het aantal verkochte kantoorpanden daalde in 1998 licht ten opzichte van het jaar daarvoor (van 1.168.000 naar 1.131.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte - bvo). Het aantal huurtransacties nam toe met 11 (van 1.680 in 1997 naar 1.863).

De gemiddelde markthuur steeg in de afgelopen zes maanden van 253 gulden per vierkante meter eind 1997 naar 260 gulden. De gemiddelde huur in de Randstad nam toe van 278 gulden per vierkante meter bvo eind 1997 tot 289 gulden. Op jaarbasis zijn de huren voor de totale Randstad met iets meer dan 4 gestegen. Dit is met uitzondering van de dure regio Amsterdam, waar de huren vorig jaar opnieuw 700 gulden per vierkante meter bvo bedroegen.

De gemiddelde looptijd totaal van alle kantoren liep door de verbeterde marktsituatie terug van 282 naar 260 dagen, een daling van 8. De omvang van het gemiddeld verhuurde kantoorpand steeg in vergelijking met 1997 vorig jaar van 425 naar 450 vierkante meter.

Winkelmarkt
De winkelmarkt richtte zich in 1998 vooral op het verbeteren van de winkelmix en de kwaliteit. De toenemende behoefte aan kwaliteit werd vertaald in ruimere winkelpanden en een toenemende vraag naar meer verkoop vloeroppervlak. Winkels werden groter en het .fun-shoppen' nam toe. Naast de investeringen in de binnenstad als winkel- en vermaakcentrum stegen in 1998 ook de investeringen in grootschalige detailhandel. De filialisering in de detailhandel zette door. Dit kan op langere termijn een bedreiging vormen voor de kwaliteit van een winkelcentrum. De verwachte economische groeivertraging kan op lange termijn effect hebben op de gehele winkelmarkt.

Het aantal NVM-transacties steeg met 4 van 481.000 vierkante meter bvo eind 1997 naar 499.000 vierkante meter bvo. De looptijd van het gemiddelde winkelpand nam in 1998 iets toe (van 230 eind 1997 naar 231 dagen). Het ruimtegebruik per winkel nam toe van 168 naar 171 vierkante meter. De gemiddelde huur van winkelruimten steeg naar 300 gulden per vierkante meter.

Bedrijfsruimtemarkt
De bestaande bedrijfsruimtemarkt was in 1998 gunstig als gevolg van de in Nederland nog steeds gunstige economische groei en het toenemende aantal verhuismutaties van bedrijven. De vraag naar kwaliteit nam opnieuw toe. Hierdoor verminderde het verschil tussen kantoren en andere bedrijfsruimte: bedrijfsterreinen .verkantoriseren'.

Het toenemend aantal startende bedrijven had vooral belangstelling voor kwalitatief hoogwaardige, kleinere bedrijfsunits (250-500 vierkante meter). In dit segment is het aanbod schaars, waardoor de gevraagde markthuur steeds vaker worden gerealiseerd, vooral in het topsegment: nieuwbouw in de Randstad en haar overloopgebieden. Buiten de dynamiek in de Randstad vertoonde de bedrijfsruimtemarkt in 1998 een verschuiving van de vraag naar steden in Gelderland en Noord-Brabant. Hierdoor neemt het aanbod toe van bedrijfsruimte in Zuid-Holland. Er onstaat in toenemende mate een tweedeling tussen nieuwe bedrijfsruimten op toplocaties en niet-courante locaties met overaanbod, lage prijzen en leegstand.

De gemiddelde huur voor bedrijfsruimten steeg in het afgelopen jaar van 110 gulden per vierkante meter bruto vloeroppervlakte eind 1997 naar 120 gulden. De looptijd totaal voor alle bedrijfsruimten daalde van 259 naar 241 dagen.

Voor 1999 verwacht NVM Bedrijfs Onroerend Goed vooral in het Oosten van Nederland een stijgende vraag naar nieuwe bedrijfsruimten, onder andere om de overloop uit de Randstad op te vangen. ===========================

Deel: ' Commercieel vastgoed 1998 oplopende schaarste '
Lees ook