expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Inkomensafhankelijke regelingen

Nr. 99/85
21 mei 1999

Interdepartementale commissie belast met nadere uitwerking vereenvoudiging inkomensafhankelijke regelingen

Het kabinet heeft een interdepartementale werkgroep de opdracht gegeven een aantal aspecten die te maken hebben met de vereenvoudiging van de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen, nader uit te werken. Daarna kan het kabinet hierover besluiten nemen.

Dit blijkt uit een brief van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het rapport 'Inkomensafhankelijke regelingen: kan de uitvoering eenvoudiger?' van de Werkgroep Vervolgstudie Derksen.

Op grond van inkomensafhankelijke regelingen komen mensen al naar gelang de hoogte van hun inkomen in aanmerking voor subsidie (huursubsidie bijvoorbeeld), moeten zij in sommige gevallen eigen bijdragen (kinderopvang bijvoorbeeld) betalen en/of kunnen zij een beroep doen op kwijtscheldingsregelingen.

De Werkgroep Vervolgstudie Derksen heeft zich gebogen over de uitwerking van één van de aanbevelingen van de Commissie Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen (Commissie Derksen). Het gaat hierbij om de aanbeveling dat inkomensafhankelijke regelingen in sterke mate vereenvoudigd moeten worden. Dat maakt deze regelingen doorzichtiger waardoor meer mensen er gebruik van gaan maken

De werkgroep adviseert dat daar waar mogelijk de Belastingdienst instanties die inkomensafhankelijke regelingen uitvoeren vooraf gaat voorzien van informatie over het inkomen en eventueel de samenstelling van het huishouden van de aanvrager. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de privacy.
De inkomensgegevens van de Belastingdienst worden momenteel in de meeste regelingen slechts gebruikt voor controle achteraf.

Volgens de werkgroep leidt het gebruiken vooraf van de gegevens van de Belastingdienst tot grote vereenvoudiging vooral voor mensen die een beroep doen op deze regelingen. Zij hoeven niet langer gegevens over hun inkomen in te vullen bij de aanvraag van een subsidie of van een voorziening met een eigen bijdrage. Het is denkbaar dat voor regelingen die langer dan een jaar gelden niet ieder jaar opnieuw een aanvraagformulier hoeft te worden ingevuld, maar alleen bij toetreding tot een regeling. Voor de overheid is het voordeel dat alle inkomensgegevens rechtstreeks uit één bron worden betrokken.

De werkgroep beschrijft in haar rapport meerdere opties voor vereenvoudiging van de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen. Zo zou één centrale instantie deze regelingen kunnen gaan uitvoeren. Deze instantie stelt op basis van gegevens van de aanvrager de subsidie of eigen bijdrage vast en keert die uit of vordert die in.

De meest vergaande optie is het volledig opnemen van inkomensafhankelijke regelingen in het belastingstelsel. De regelingen krijgen dan het karakter van een aftrekpost (subsidies) of een fiscale bijtelling (eigen bijdragen).

De centrale uitvoering van de regelingen heeft volgens de werkgroep heel wat voeten in de aarde. Zo moet een aantal vragen over de (financiële) gevolgen van de overgang naar één uitvoeringsorganisatie nog worden beantwoord.

De interdepartementale werkgroep is belast met onder meer de begeleiding van de invoering van een systeem waarbij de Belastingdienst vooraf gegevens over het inkomen verstrekt. Daarnaast moet deze werkgroep de gevolgen van centrale uitvoering van de regelingen in kaart brengen en bekijken in welke tempo deze manier van uitvoering eventueel kan worden ingevoerd.

21 mei 99 15:28

Deel: ' Commisie vereenvoudiging inkomensafhankelijke regelingen '
Lees ook