Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.004
Datum: 5 januari 1998

Commissie algemene- en bestuurszaken vergadert op 11 januari

Op maandag 11 januari 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor algemene- en bestuurszaken. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Burgemeester Sterkenburg is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda van de commissie staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Investeringen in 1999 en machtiging tot uitvoering. Op 2 en 3 november 1998 heeft de raad de begroting 1999 en het meerjarenperspectief voor de periode van 1999-2002 behandeld en vastgesteld. In de begroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van investeringen die in 1999 plaats zullen vinden. Het is gewenst, dat voor het geven van opdracht voor de in het investeringsprogramma opgenomen investeringen een efficiëntere werkwijze wordt toegepast. Deze efficiëntere werkwijze ontstaat door de bevoegdheid tot het geven van opdracht voor de investeringen te regelen zoals in het advies staat aangegeven. Aan de commissie wordt voorgesteld de werkwijze voor het geven van machtiging aan te passen. Vervolgens zal het investeringsprogramma aan de orde komen in de vergaderingen van februari en maart 1999.
* Commissie Milieu Maassluis.
Niet alle instellingen die in de vorige raadsperiode in de commissie Milieu Maassluis vertegenwoordigd waren kunnen voor de nieuwe raadsperiode een kandidaat leveren. Pogingen om een drietal andere instellingen voor genoemde commissie te interesseren hebben bovendien geen succes gehad.
Getracht zal worden om in de plaats van de commissie Milieu Maassluis een groepje geïnteresseerde burgers te betrekken bij de activiteiten rond het Educatief Centrum Milieu, thans gevestigd in de Havenhof aan de Havenstraat.
De commissie wordt verzocht in te stemmen met het voorstel aan de raad tot het opheffen van de commissie Milieu Maassluis. Deze aangelegenheid wordt ook behandeld in de commissie milieu en volksgezondheid d.d. 13 januari 1999.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van een vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Tot het werkterrein van deze commissie behoren algemene bestuurlijke aangelegenheden, politie, brandweer, rampenbestrijding, stadspromotie, ontwikkelingssamenwerking en stadsregio.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemap inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 05 January 1999

Deel: ' Commissie algemene- en bestuurszaken Maassluis - 3466 '
Lees ook