Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk : LH046
Datum : 24 februari 1999

Commissie voor Algemene en Bestuurszaken vergadert op 1 maart 1999

Op maandag 1 maart 1999 komt de raadscommissie voor algemene en bestuurszaken bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen.

* De Millenniumovergang zal voor veel geautomatiseerde informatie-/besturingssystemen problemen kunnen geven. Zowel voor de gemeentelijke organisatie als voor Dukdalf Bedrijven is een plan van aanpak opgesteld teneinde de continuïteit van de bedrijfsprocessen zo veel mogelijk te waarborgen. Tevens is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een ordelijke en veilige viering van de millenniumwisseling.
* Tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 1999 zijn opmerkingen gemaakt over de wijze van behandeling van de begroting. Deze opmerkingen zijn voor het college aanleiding geweest een gewijzigde procedure voor de behandeling van de begroting voor het jaar 2000 op te stellen.
* Aan de commissie Algemene en Bestuurszaken is in de januari-vergadering voorgesteld de werkwijze voor het geven van machtiging aan te passen. De commissie heeft hiermee ingestemd. Thans wordt de commissie voorgesteld het college te machtigen het investeringsprogramma 1999 uit te voeren.
* Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de notitie inkoop- en aanbestedingsbeleid. De aanbestedingen zijn in het nieuws gekomen door wijzigingen van de Europese richtlijnen waarbij de overheden de verplichting hebben gekregen om sommige opdrachten Europees aan te besteden.
* In verband met het vertrek van het sectorhoofd Stads- en Milieubeheer zal de raad worden voorgesteld de vigerende verordening "Raadsbenoemingen etc." in te trekken en een nieuwe werkwijze vast te stellen ter voorziening in de ontstane vacature.
* In het Programma op Hoofdzaken wordt gevraagd om eens kritisch te kijken naar de samenstelling van functionele raden, werkgroepen en aan de gemeente verwante besturen. Met name gaat het daarbij om de noodzaak van een directe vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad in die besturen.
Een opsomming wordt gegeven van de instellingen waarin raadsleden vertegenwoordigd zijn. Daarbij wordt telkens aangegeven of een mogelijke wijziging in de toekomst moet worden overwogen.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan. Tot het werkterrein van deze commissie behoren bijvoorbeeld algemene bestuurlijke aangelegenheden, politie, brandweer, rampenbestrijding, stadspromotie, ontwikkelingssamenwerking en stadsregio. Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemappen inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan (tijdens de openingstijden van de bibliotheek).

Laatste wijziging: 25 February 1999

Deel: ' Commissie Algemene en Bestuurszaken Maassluis - 4051 '
Lees ook