Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.071
Datum: 7 april 1999

Commissie Algemene- en Bestuurszaken vergadert op 12 aprili

Op maandag 12 april 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor algemene- en bestuurszaken. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Burgemeester Sterkenburg is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda van de commissie staan onder andere de volgende onderwerpen:

Beleidsplan HALT 1999. Het HALT-bureau Waterweg Noord-West heeft een concept-beleidsplan voor 1999 ingediend. Het college vraagt de commissie om de beleidsvoornemens te bespreken en in te stemmen met het HALT-beleidsplan 1999.

Bouw Brandweerkazerne. Voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne is in totaal een bedrag van f 3.050.000,-- geraamd. Het college heeft ingestemd met het bouwontwerp en verzoekt de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

Regionale samenwerking 2000+. De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam is verlengd tot 1 januari 2003. Binnen de Stadsregio wordt thans nagedacht over de situatie na 1 januari 2003. Daarom wordt er in het jaar 2000 een evaluatie gehouden. Verder wordt bezien of de huidige gemeenschappelijke regeling op bepaalde punten kan worden versterkt.
Het college besluit de Stadsregio te berichten dat kennis is genomen van de verlenging tot 1 januari 2003 en dat de gemeente Maassluis een inbreng wenst te leveren in het kader van de evaluatie 2000. Hierbij moet de nadruk komen te liggen op de ligging van de gemeente Maassluis op de grens van twee regio's, met als gevolg dat de belangen van Maassluis zich niet volledig richten op de Stadsregio Rotterdam.

Project Westhoek Zuid-Holland. Ter uitwerking van de eerdere ondertekening van een intentieverklaring, vindt een inventariserend onderzoek plaats naar de toeristische-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied "De Westhoek van Zuid-Holland". Aan de betrokken partijen wordt nu een concept-samenwerkingsovereenkomst voorgelegd ter formalisering van het samenwerkingsverband. Burgemeester en wethouders stellen de commissie voor in te stemmen met het voorstel aan de raad.

Openingstijden stadhuis. In het Programma op Hoofdzaken is verzocht om een herbezinning met betrekking tot de openingstijden van het stadhuis. Het college is van mening dat de herbezinning zich meer moet richten op een verschuiving van publieksgerichte taken naar het informatiecentrum dan op een wijziging van de openingsuren van de organisatie. De openingstijden van het informatiecentrum worden voorlopig bij wijze van proef uitgebreid met een avondopenstelling op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Het college vraagt de commissie om advies.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van een vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Tot het werkterrein van deze commissie behoren algemene bestuurlijke aangelegenheden, politie, brandweer, rampenbestrijding, stadspromotie, ontwikkelingssamenwerking en stadsregio.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemap inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 07 April 1999

Deel: ' Commissie Algemene- en Bestuurszaken Maassluis - 4122 '
Lees ook