Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.192
Datum: 25 augustus 1999

Commissie Algemene- en Bestuurszaken vergadering

Op maandag 30 augustus 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor algemene- en bestuurszaken. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Burgemeester Sterkenburg is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda van de commissie staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Eindverslag Inspraak Beleidskader Lokale Veiligheid. Het Beleidskader Lokale Veiligheid heeft een lichte inspraakprocedure ondergaan. Het college heeft een eindverslag opgemaakt en besloten in te stemmen met het gewijzigde Beleidskader Lokale Veiligheid. Het college besluit de raad voor te stellen het Beleidskader Lokale Veiligheid vast te stellen en geeft de commissie voor Algemene en Bestuurszaken in overweging met dit voorstel in te stemmen. Verder streeft het college ernaar de uitwerking van deze nota vóór 1 januari 2000 in een Uitvoeringsprogramma Lokale Veiligheid te realiseren
* De commissie heeft verzocht de volgende stukken op de agenda te plaatsen:
Districtsjaarplan 1999 van de politie Jaarverslag brandweer 1998
Jaarrekening RHRR 1998.

* Route gevaarlijke stoffen.
Op 1 augustus 1996 is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen in werking getreden. Omdat in Maassluis er geen mogelijkheid is om de bebouwde kom te ontwijken moet de gemeenteraad voor 1 oktober 1999 een route gevaarlijke stoffen vaststellen. Het college stelt voor de route Veersteiger, Deltaweg, Havenplein en de Laan `40-'45, vice versa aan te wijzen als route gevaarlijke stoffen. In het vervolg op dit besluit moet ook artikel 2.1.1. van de milieuverordening aangepast worden aan de regelgeving. Burgemeester en wethouders verzoeken de commissie in te stemmen met het voorstel aan de raad.

* Begroting 2000 Stadsregio.
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam heeft aan de deelnemende gemeenten de concept-begroting voor het jaar 2000 toegezonden. Burgemeester en wethouders besluiten de raad voor te stellen met deze begroting in te stemmen.
* Aanwijzing loco-secretaris.
Het college stelt de gemeenteraad voor om de bevoegdheid voor het benoemen van een of twee loco-secretarissen te leggen bij het college van burgemeester en wethouders, zulks door middel van het opnemen van een daartoe strekkende bepaling in de door de gemeenteraad vast te stellen "Verordening tot wijziging van de Organisatieverordening gemeente Maassluis 1994".
* Voorstel D66 Vereeuwigen stadsbestuur. De fractie van D66 in de gemeenteraad stelt voor om op een bijzondere wijze aandacht te besteden aan de millenniumwisseling. De fractie stelt voor om het huidige stadbestuur te vereeuwigen in de vorm van 3 á 4 schilderijen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de fractie van D66 mee te delen dat er geen financiële middelen aanwezig zijn voor de realisatie van dergelijke kunstwerken en vraagt de commissie voor algemene en bestuurszaken om advies.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van een vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Tot het werkterrein van deze commissie behoren algemene bestuurlijke aangelegenheden, politie, brandweer, rampenbestrijding, stadspromotie, ontwikkelingssamenwerking en stadsregio.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemap inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 25 August 1999

Deel: ' Commissie Algemene- en Bestuurszaken Maassluis - 4528 '
Lees ook