Gemeente Houten


Commissie Bezwaar- en Beroepsschriften
06/04/99

De Commissie bezwaar- en beroepsschriften vergadert op maandag 19 april a.s. in het gemeentehuis.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:


19.00 uur: behandeling van een tweetal bezwaarschriften ingediend in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten.


20.00 uur: behandeling van een bezwaarschrift tegen de weigering van burgemeester en wethouders bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een woning aan de Reaalslag 31 te Houten.


20.30 uur:
Bezwaarschrift van de Stichting Humana Fondsenwerving gericht tegen de beschikking van burgemeester en wethouders waarbij zij besloten hebben de vergunning tot kledinginzameling middels containers in te trekken per 11 maart 1999.

Vanaf 21.00 uur behandeling van tweetal bezwaarschriften betrekking hebbend op het niet verkrijgen van urgentie als woningzoekende.

De stukken die betrekking hebben op deze agendapunten, liggen vanaf heden voor belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis (kamer
2.03). Nadere informatie kan worden verkregen bij de secretaris, mevrouw I.A.J.M. van der Meer, telefoonnummer 030-6392708 dan wel bij de plaatsvervangend secretaris, de heer D. Goris, telefoonnummer 030-6392826

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Commissie Bezwaar- en Beroepsschriften Houten '
Lees ook