Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.151
Datum: 15 juni 1999

Commissie Financiën vergadert op donderdag 24 juni 1999

Op donderdag 24 juni 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor financiën en grondbeleid, economische zaken en informatievoorziening. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Wethouder L.D. Wesenhagen-Kastelein is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen.
* Jaarverslagen 1998
De jaarrekeningen 1998 van de gemeente Maassluis, het Grondbedrijf en Dukdalf Bedrijven zijn afgerond. Door de registeraccountant zijn accountantsverklaringen afgegeven. De raad wordt voorsteld de jaarrekeningen 1998 vast te stellen.
* Steiger Waternet
Op 18 augustus 1998 besloot het college van B en W een intentieverklaring, onder voorbehoud van politieke besluitvorming, af te geven voor een bedrag van f. 372.063,-- ten behoeve van het aanleggen van een steiger in de Nieuwe Waterweg, als onderdeel van het plan Waternet. Nadien is gebleken dat genoemd bedrag in verband met btw f. 437.174,-- moet zijn. De aanleg van de steiger moet het bezoek aan toeristische attracties in de nabijheid van de steiger en in het achterland (Binnenstad) bevorderen. Hiermee wordt een langere verblijfsduur in de stad gerealiseerd, waaruit een grotere spin-off van bezoekers voortvloeit. Directe economische effecten zijn de economische activiteiten die worden gestimuleerd en de werkgelegenheid die dit oplevert bij toeristische attracties en secundaire productelementen (winkels, horeca).
* Gemeentegarantie Korfbalvereniging CKC Maassluis Korfbalvereniging CKC Maassluis vraagt gemeentegarantie voor een aan te trekken geldlening van f. 100.000,-- t.b.v. een overbruggingskrediet voor de aanleg van kunstgras. Dit krediet zal eind 1999 in zijn geheel worden afgelost, voor het restant bedrag zal een lening worden aangetrokken van maximaal f. 68.000,-- waarvoor tevens gemeentegarantie nodig is.
* Voortgangsrapportage millenniumproblematiek Het projectbureau millennium overheid (PMO) en Kenniscentrum 2000 Sociale Diensten hebben begin dit jaar bij de gemeenten een monitor uitgezet waarvan de resultaten thans beschikbaar zijn. Voor wat betreft de voortgang van het millenniumproject wijkt Maassluis niet af van het gemiddelde beeld.
* CAO-problematiek Bibliotheek
Het college heeft besloten de bibliotheek alsnog tegemoet te komen met een éénmalige bijdrage van f. 10.458,--. De bibliotheek had tegen het B en W besluit van 15 december 1998, waarin werd aangegeven de bibliotheek niet bij te staan in haar tekort, een bezwaarschrift ingediend.

* Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Maassluis De gemeenteraad heeft besloten om te inventariseren waar knelpunten in de huisvesting in het primair onderwijs aanwezig zijn. Het college heeft een extern bureau hiervoor in de arm genomen. Thans staat het Integraal Huisvestingsplan ter discussie.
* Verplaatsing van spoorwegovergang Govert van Wijnkade De commissie wordt verzocht in de stemmen met het voorstel aan de raad tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van het verplaatsen van de spoorwegovergang Govert van Wijnkade.
* Grondtransactie uitbreiding Zonneweelde Met de stichting De Tweemaster is ten behoeve van de uitbreiding van het complex Zonneweelde overeenstemming bereikt over een grondtransactie. De commissie wordt verzocht in te stemmen met het voorstel aan de raad tot de verkoop van het betreffende perceel grond en het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van het openbaar gebied/groen.
* Realisatie skatevoorziening
In de Nota van Aanbieding is het voornemen aangegeven om in de lopende raadsperiode voor de oudere jeugd speelvoorzieningen te realiseren. In dat kader is een plan ontwikkeld voor de aanleg van een zgn. skatepark nabij het jongerencentrum "De Toevlught" tussen de oude Maasdijk en de Westlandseweg.

Vragenhalfuur en inspreken

Aan het begin van de vergadering bestaat de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie behoren maar niet op de agenda staan. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren zijn: algemeen financieel beleid, belastingen, grondzaken, grondbedrijf, kadaster, acquisitie, werkgelegenheid, middenstandszaken en automatisering. Op onderwerpen die wel op de agenda staan kan worden ingesproken. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. De agendapunten waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage

De bij de agendapunten behorende stukken zijn voor iedereen in te zien in de commissiemap in het informatiecentrum in het stadhuis. Voor het inzien van stukken is het informatiecentrum geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de commissiemap in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 16 June 1999

Deel: ' Commissie Financiën Maassluis '
Lees ook