Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E. 048
Datum: 1 maart 1999

Commissie Financiën vergadert op 4 maart

Op donderdag 4 maart 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor financiën en grondbeleid, economische zaken en informatievoorziening. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Wethouder L.D. Wesenhagen-Kastelein is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda van de commissie staan onder andere de volgende onderwerpen:

Kwijtscheldingsbeleid
De raad heeft besloten het kwijtscheldingsbeleid te verruimen. Formeel dient dit in een apart raadbesluit te worden vastgelegd.Het college stelt de raad voor met ingang van 1 januari 1999 de kwijtscheldingsnorm te verhogen van 95% naar 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Op de agenda staat een inkoop- en aanbestedingsnotitie waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente om wil gaan met het inkoopbeleid in de ruimste zin van het woord.
De aanbestedingen zijn in het nieuws gekomen door wijzigingen van de Europese richtlijnen waarbij de overheden de verplichting hebben gekregen om sommige opdrachten Europees aan te besteden. Het college besluit de notitie na behandeling in de commissies aan de raad ter vaststelling over te leggen.

Reconstructie Westlandseweg
De verkeersveiligheid van de Westlandseweg is in een onderzoek van
1996 aan een nadere analyse onderworpen. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn voorstellen gedaan ter verbetering van de verkeersveiligheid van de Westlandseweg. De commissie wordt verzocht in te stemmen met het voorstel aan de raad.

Tarieven OZB
Voorgesteld wordt de tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 1997 met ingang van 1 januari 1999 met 4,53% aan te passen en per eenheid van f.5.000- waarde als volgt vast te stellen, tussen haakjes zijn de tarieven 1998 weergegeven:

Woningen gebruiker


6,64 (6,35)
eigenaar


8,29 (7,93)
Niet-woningen gebruiker


7,95 (7,61)
eigenaar


9,93 (9,51)

Tarieven rioolrechten
Voorgesteld wordt de eerder vastgestelde tarieven in de Verordening rioolrechten 1999 met ingang van 1 januari 1999 te verlagen met 5,85%.

Vragenhalfuur en inspreken

Aan het begin van de vergadering bestaat de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie behoren maar niet op de agenda staan. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren zijn: algemeen financieel beleid, belastingen, grondzaken, grondbedrijf, kadaster, acquisitie, werkgelegenheid, middenstandszaken en automatisering. Op onderwerpen die wel op de agenda staan kan worden ingesproken. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. De agendapunten waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage

De bij de agendapunten behorende stukken zijn voor iedereen in te zien in de commissiemap in het informatiecentrum in het stadhuis. Voor het inzien van stukken is het informatiecentrum geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de commissiemap in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 01 March 1999

Deel: ' Commissie Financiën Maassluis '
Lees ook