Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO116
Datum: 11 mei 1999

Commissie Financiën vergadert op 20 mei

Op donderdag 20 mei 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor financiën en grondbeleid, economische zaken en informatievoorziening. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Wethouder L.D. Wesenhagen-Kastelein is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda van de commissie staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Eind 1998 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Als gevolg van deze wet hebben aanbieders van openbare telecommunicatiediensten een graafrecht gekregen voor het leggen van kabels in openbare grond. Voor de gemeenten is ten aanzien daarvan een coördinerende taak weggelegd, die bij verordening nader moet worden geregeld. Verzocht wordt in te stemmen met het voorstel aan de raad om een dergelijke verordening vast te stellen en in relatie daarmee tot wijziging van de Legesverordening 1996.
* Door de fusie van de twee mavo's met de scholengemeenschap Westland-Zuid per 1 augustus 1995 tot de CSG Aquamarijn, zijn de Maassluise leerlingen gehuisvest in twee gebouwen. Het schoolbestuur heeft de wens geuit om in Maassluis te komen tot een unilocatie, zodat leerlingen en leerkrachten niet tussen twee gebouwen hoeven te pendelen. Bovendien voldoen de twee gebouwen niet aan de huidige onderwijskundige eisen die gesteld worden aan het geven van voortgezet onderwijs. Het college heeft in 1997 besloten om samen met het schoolbestuur een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar een unilocatie. Nu wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een krediet van drie miljoen gulden beschikbaar te stellen om op de locatie Reviusplein een unilocatie te realiseren.

* Opheffing egalisatiefonds Afvalverwerking Rijnmond.
* Het project om te komen tot woningverbetering in de Stationsstraat is dermate succesvol, dat er extra gelden nodig zijn om op de subsidieaanvragen positieve beslissingen te kunnen nemen. De provincie is bereid een extra bijdrage toe te kennen onder voorwaarde dat ook de gemeente haar aandeel beschikbaar stelt.
* Verstrekking saneringskredieten.
* Een aantal bewoners van de Asserdreef heeft gevraagd in aanmerking te komen voor een gedeelte van de groenstrook achter de tuinen. Voorgesteld wordt een aantal percelen grond te verkopen.

Vragenhalfuur en inspreken

Aan het begin van de vergadering bestaat de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie behoren maar niet op de agenda staan. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren zijn: algemeen financieel beleid, belastingen, grondzaken, grondbedrijf, kadaster, acquisitie, werkgelegenheid, middenstandszaken en automatisering. Op onderwerpen die wel op de agenda staan kan worden ingesproken. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. De agendapunten waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage

De bij de agendapunten behorende stukken zijn voor iedereen in te zien in de commissiemap in het informatiecentrum in het stadhuis. Voor het inzien van stukken is het informatiecentrum geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de commissiemap in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 11 May 1999

Deel: ' Commissie Financiën Maassluis '
Lees ook