expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

INSTALLATIE COMMISSIE PACHTBELEID

Persbericht nr. 18
Datum: 19 maart 1999

INSTALLATIE COMMISSIE PACHTBELEID

Staatssecretaris Faber, van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, heeft vandaag de Commissie Pachtbeleid geïnstalleerd. Voorzitter van de commissie is mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout (Commissaris van de Koningin Zuid-Holland). De commissie bestaat verder uit dhr. ir. H. van .t Land (voorzitter Waterschap Noorderzijlvest Groningen), mw. prof. mr. M. Schreuder-Vlasblom (lid College van Beroep voor Bedrijfsleven en hoogleraar wetgevingsvraagstukken) en dhr. prof. dr. ir. L.C. Zachariasse (directeur
LEI-DLO).

De Commissie Pachtbeleid is een tijdelijk adviescollege dat adviseert over de toekomst van het pachtbeleid. De opdracht aan de commissie is tweeledig: enerzijds het evalueren van de werking van de huidige Pachtwet, anderzijds het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de pacht. Beide onderdelen worden bezien in het licht van het regeerakkoord, waarin een verdere liberalisering van de pacht is afgesproken.
De commissie zal naar verwachting in de zomer van dit jaar haar advies uitbrengen.


19 mrt 99 10:18

Deel: ' Commissie gaat adviseren over toekomst pachtbeleid '
Lees ook